Hållbar utveckling

Bild på en liten spröd planta

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra  kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling är viktigt för Vara kommuns långsiktiga planering och innehåller tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra; sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

Bild med tre sammanflätade ringar med orden: miljö, ekonomi och social. De tre dimensionerna som är ömsesidigt beroende av varandra; sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

Sociala dimensionen innebär att alla ska beredas möjligheter till att uppfylla sina grundläggande behov, som till exempel tak över huvudet, trygghet och tillgång till mat och vatten. Social hållbarhet handlar också om demokrati och delaktighet, om hälsa och välbefinnande och om hopp och framtidstro. Kommunens kärnverksamhet påverkar möjligheterna att driva ett socialt hållbarhetsarbete.

Ekonomiska dimensionen berör de ekonomiska medel kommunen har. Inom kommunen handlar det om att varje tid och generation betalar sin egen kommunala service. Det innebär att kommunens tillgångar inte ska förbrukas för att täcka löpande behov. En ekonomisk buffert ska skapas för att kommande investeringsbehov, oförutsedda händelser och konjunktursvängningar ska kunna hanteras.

Miljömässiga dimensionen handlar om naturmiljön. Den miljö och de naturresurser som finns på planeten är ramen och denna dimension kan inte utökas. Förvaltas naturresurser på ett hållbart sätt säkerställs det att de finns kvar för kommande generationer. Kommunens roll i den miljömässiga dimensionen kan ses utifrån två olika perspektiv, som samhällsaktör och som organisation.

Glokala Sverige

Vara kommun är en av de 96 deltagande kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. För Vara kommun innebär projektet bland annat två utbildningsinsatser, en för Kommunfullmäktige samt en för tjänstepersoner.

Mer om projektet Glokala Sverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Globala målen

 

Genom 17 globala hållbarhetsmål antog världens stats- och regeringschefer ett globalt ramverk för hållbar utveckling i FN:s generalförsamling 2015, Agenda 2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. Nationellt har 6 områden inom Agenda 20301 lyfts fram som samlar de områden som Sverige står inför och där åtgärder kan ge stort genomslag för Sverige och lokalt:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

De globala hållbarhetsmålen kan ses som rättesnören i kommunens arbete för en utveckling i en hållbar riktning. Inriktningen och omfattningen av arbetet för en hållbar utveckling behöver anpassas till Vara kommuns verksamheters förutsättningar och behov.

Vara kommun är en av de 96 deltagande kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. För Vara kommun innebär projektet bland annat två utbildningsinsatser, en för Kommunfullmäktige samt en för tjänstepersoner.

Mer om projektet Glokala Sverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.