Våra projekt inom hållbar utveckling

Nedan presenteras projekt som på olika sätt bidrar till hållbar utveckling i Vara kommun.

Skräpplockardagarna

Under en vecka varje vår plockar barn och ungdomar i Vara kommun skräp för en trevligare och bättre närmiljö.

Nedskräpning är ett synligt miljöproblem. Skräpplockardagarna är tänkta att engagera barn och ungdomar i tidig ålder för att göra dem uppmärksamma på problemet och ge dem en chans att göra skillnad. Genom att plocka skräp synliggörs inte bara skräpet på ett nytt sätt, det visar också andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Att plocka skräp är även ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på.

Varje vår arrangerar Håll Sverige Rent en aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Vintercyklist

Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid? Dags att tänka om! Det Västra Götalandsgemensamma projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från sommarcyklist till vintercyklist.

Resurssmart äldreboende

Äldreboenden i kommunen har just påbörjat projektet Resurssmart äldreboende som syftar till att minska avfallsmängderna på boenden.

Projektet drivs av Göteborgsregionen och alla kommuner i regionen har möjlighet att delta. Genom att förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla såväl våra egna som nationella mål. I Vara kommuns avfallsplan finns bland annat mål om att våra avfallsmängder ska minska och att vi som kommun ska föregå med gott exempel. Inom projektet gör man detta genom att minska användandet av engångsartiklar och kontinensskydd samt genom att minska på matavfallet.

Kemikaliesmart förskola

En kemikaliesmart förskola innebär att vi i Vara kommun strävar efter en kemikaliesmart miljö. Vi utgår från försiktighetsprincipen vid utrensning av gamla varor och vid inköp av nya varor. För att uppnå en kemikaliesmart förskola har förskoleenheterna i kommunen arbetat fram ett vägledningsmaterial för kemikaliesmart förskola. Syftet med vägledningen är att hjälpa våra förskolor att undvika skadliga kemikalier och uppfylla det nationella miljömålet Giftfri miljö.

Fossiloberoende fordonspark

Vara kommun genomför under 2020 projektet Fossiloberoende fordonspark som syftar till att minska utsläppen från kommunens interna fordonspark.

Idag är andelen fossiloberoende fordon i Vara kommuns organisation 15 procent. En projektgrupp är tillsatt för att arbeta med att aktivt minska utsläpp från organisationens fordonspark. De aktiviteter som föreslås är bland annat installation av laddstolpar, uppdatera riktlinjer för fordonshantering och ruttoptimera verksamheten.

Målen med projektet är

  • Förbättrad statistik, uppföljning och återkoppling till verksamheter av fordonsparkens utsläpp
  • Förbättrad kunskap hos personalen (beteende)
  • Ökad tydlighet i vilka fordon som är ”miljöbilar”
  • Ökad tillgänglighet för förnybara drivmedel.

Vara Vinner Vatten

Vara kommun har blivit beviljade LOVA-bidrag att arbeta med vattenkvalitén i kommunen. Det gäller framförallt övergödningsproblematiken. Projektet går ut på att ha en vattenåtgärdsamordnare som driver arbetet med olika vattenförbättrandeåtgärder både inom den kommunala organisationen och med allmänheten. Projektet kommer pågå under 2021-2023.

Naturvårdsprogrammet

Ett naturvårdsprogram håller på att tas fram med hjälp av LONA-medel. Naturvårdsprogrammet kommer innehålla information om kommunens naturvärden och kommer bland annat utgöra kunskapsunderlag vid framtida planer av olika slag. Tanken är även att ta fram naturguide som kan spridas till allmänheten. En annan viktigt aspekt är framtagandet av GIS-lager som visar naturvärden som ska göras tillgängliga både inom kommunen och för gemene man.

Under en vecka varje vår plockar barn och ungdomar i Vara kommun skräp för en trevligare och bättre närmiljö.

Nedskräpning är ett synligt miljöproblem. Skräpplockardagarna är tänkta att engagera barn och ungdomar i tidig ålder för att göra dem uppmärksamma på problemet och ge dem en chans att göra skillnad. Genom att plocka skräp synliggörs inte bara skräpet på ett nytt sätt, det visar också andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Att plocka skräp är även ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på.

Varje vår arrangerar Håll Sverige Rent en aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.