Frågor och svar

Ring med blått frågetecken i.

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

Varför man ska fortsätta följa rekommendationerna även efter vaccinering?

Du själv är skyddad, men du kan fortsatt bära på smittan och smitta andra. Du kan vara en smittsam person även om du är vaccinerad. Fortsätt följa rekommendationerna tills vidare.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Undvik kontakt med äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och Covid-19 hittar du på krisinformation.se

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Får ni på kommunen reda på om det finns kommuninvånare som är smittade?

Det är Smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen som ansvarar för informationen om bekräftade fall i regionen av covid-19.

Vill du hålla dig uppdaterad om antal smittade kan du ta del av informationen på deras hemsida. Där finns uppgifter om hur många bekräftade smittade som finns i respektive kommun. Om kommunen inte finns med i uppräkningen innebär det att det finns färre än 10 bekräftade fall. På sidan redovisas dock endast bekräftade fall, det vill säga personer som har varit i kontakt med vården. Det finns troligtvis ett stort mörkertal.

Informationen publiceras under rubriken ”Antalet anmälda fall i Västra Götaland per kommun” på Smittskyddsenhetens webbsida.

Kommer ni att informera om smittade individer i kommunen?

Vi kommer inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill på inget vis riskera att röja patientsekretessen. Endast de anhöriga och den personal som berörs i den aktuella verksamheten kommer att få ta del av den informationen. Detta är en rekommendation från Länsstyrelsen.

Mitt barn är förkylt, kan hen gå till skolan ändå?

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Även vid mindre allvarliga luftvägssymtom bör man stanna hemma från jobbet, skolan och barnomsorgen för att undvika att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Som tidigare gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man betonar individens eget ansvar för att inte smitta andra.

Mitt barn har varit sjuk. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan efter att de tillfrisknat och inte uppvisat några symtom de senaste två dygnen.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Jag är orolig att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska elever hemma från skola. Friska barn går till skola, de har skolplikt.

Vad händer om ni får ett konstaterat fall i förskola/skola?

Om vi får bekräftade fall i någon av våra verksamheter följer vi Västra Götalands framtagna rutiner: Information till förskola, skola och högre utbildning

Endast de som kan ha exponerats för smitta kommer att kontaktas för smittspårning. Någon allmän information till en enhet i sin helhet kommer inte gå ut.

Om vårdnadshavare förväntas vidta några speciella åtgärder, utöver de försiktighetsåtgärder som rekommenderas alla invånare i landet, kommer ni självklart att få information om det.

Bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med beredskap för olika scenarier i kommunens förskolor och skolor, för att vid behov vara beredda till olika beslut och handlingar.

Får friska barn med sjukt syskon gå till skola/förskola?

Skola: Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Förskola: Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridning. Vi vädjar till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Den 1 december 2020 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer. Nu rekommenderas även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Har vi något konstaterat fall på en skola i kommunen?

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Länk till fler tips om hur du pratar med barn om coronaviruset.

Vad gäller för vab (vård av sjukt barn) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Vad har personalen i Vara kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Vid symtom som t.ex. snuva, hosta, feber och/eller huvudvärk ska man vara hemma och inte gå till jobbet. För att minska eventuell smittspridning erbjuds testning för att se om personen smittats av covid-19. Vid lindriga symtom och ett negativt provsvar kan man återgå till jobbet direkt. Är provsvaret positivt, dvs man har en pågående Covid-19 infektion, får personen gå till jobbet tidigast 7 dagar från provtagningsdatumet.

Smittspårning startas om en medarbetare har blivit smittad och varit på jobbet. Då testas alla som personen har varit i kontakt med.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos brukarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Läs mer om Vara kommuns åtgärder inom vård och omsorg här.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Gällande covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Vad gör kommunen för att minska smittspridningen?

Kommunens medarbetare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Vi följer våra hygienrutiner.
Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om den har luftvägssymtom.
Vi informerar om att det nu är besöksförbud på våra särskilda boenden och att aldrig besöka övriga verksamheter vid sjukdomssymtom. Alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Kommunens medarbetare arbetar hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.

Jag har en familjemedlem som är hemma med förkylningssymtom. Ska jag också stanna hemma från jobbet?

Så länge du själv inte har några symtom ska du gå till jobbet som vanligt.

För Vara kommuns anställda gäller följande från och med den 21 oktober:

För den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv gäller att inte gå till arbetsplats eller skola. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

Förhållningsreglerna tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen innebär bland annat:

  • Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
  • Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man kan träffa andra.
  • Inte åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
  • Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
  • Vara noga med att tvätta händerna ofta.
  • Berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

Läs mer på dessa webbsidor:
Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårninglänk till annan webbplats

Försäkringskassans reglerlänk till annan webbplats

Vad gör jag om någon i mitt hushåll testats poitivt för covid-19?

Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra.
Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Du själv är skyddad, men du kan fortsatt bära på smittan och smitta andra. Du kan vara en smittsam person även om du är vaccinerad. Fortsätt följa rekommendationerna tills vidare.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.