Frågor och svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Undvik kontakt med äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka. Besöksförbud råder nu på landets äldreboenden.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och Covid-19 hittar du på krisinformation.se

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Får ni på kommunen reda på om det finns kommuninvånare som är smittade?

Det är Smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen som ansvarar för informationen om bekräftade fall i regionen av covid-19.

Vill du hålla dig uppdaterad om antal smittade kan du ta del av informationen på deras hemsida. Där finns uppgifter om hur många bekräftade smittade som finns i respektive kommun. Om kommunen inte finns med i uppräkningen innebär det att det finns färre än 10 bekräftade fall. På sidan redovisas dock endast bekräftade fall, det vill säga personer som har varit i kontakt med vården. Det finns troligtvis ett stort mörkertal.

Informationen publiceras under rubriken ”Antalet anmälda fall i Västra Götaland per kommun” på Smittskyddsenhetens webbsida.

Kommer ni att informera om smittade individer i kommunen?

Vi kommer inte att gå ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi vill på inget vis riskera att röja patientsekretessen. Endast de anhöriga och den personal som berörs i den aktuella verksamheten kommer att få ta del av den informationen. Detta är en rekommendation från Länsstyrelsen.

Jag har tänkt gå på ett evenemang i Vara kommun. Är det inställt?

Du hittar information om alla våra evenemang och dess status här.

Mitt barn är förkylt, kan hen gå till skolan ändå?

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från coronavirus vara just som vid en enklare förkylning. Även vid mindre allvarliga luftvägssymtom bör man stanna hemma från jobbet, skolan och barnomsorgen för att undvika att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Som tidigare gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man betonar individens eget ansvar för att inte smitta andra.

Mitt barn har varit sjuk. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan efter att de tillfrisknat och inte uppvisat några symtom de senaste två dygnen.

Får barn till föräldralediga komma till förskolan?

Från och med måndagen den 20 april får de barn som har en placeringsgrund på 15 h/vecka komma till förskolan igen. Men vi vädjar istället till er familjer att hålla era barn hemma under rådande omständigheter med Covid-19.

De barn som väljer att komma till förskolan är välkomna på nya tider: Måndag-fredag klockan 8.30-11.30. Verksamheten kommer mestadels att hållas utomhus. Det är viktigt att ni hör av er till förskolan om ni kommer eller inte för att de ska kunna planera verksamheten.

Under den tid som barnen inte fått möjlighet att vistas i förskolan kommer ingen avgift att tas ut. Från och med 20 april kommer avgift att tas ut som vanligt.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Jag är orolig att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska elever hemma från skola. Friska barn går till skola, de har skolplikt.

Vad händer om ni får ett konstaterat fall i förskola/skola?

Om vi får bekräftade fall i någon av våra verksamheter kommer vi att informera anhöriga och den personal som berörs och behöver veta för att kunna hantera situationen på bästa tänkbara sätt.

Om vi får ett bekräftat fall inom förskola/skola så kommer regionens smittskyddsenhet att kontaktas. De beslutar vilka åtgärder som ska vidtas baserat på hur situationen på berörd förskola/skola ser ut. De beslutar även om vilken information som kommer att gå ut till vårdnadshavare och andra som berörs. Om vårdnadshavare förväntas vidta några speciella åtgärder, utöver de försiktighetsåtgärder som rekommenderas alla invånare i landet, kommer ni självklart att få information om det.

Bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med  beredskap för olika scenarier i kommunens förskolor och skolor, för att vid behov vara beredda till olika beslut och handlingar.

Får friska barn med sjukt syskon gå till skola/förskola?

Skola: Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Förskola: Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridning. Vi vädjar till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Skola: Friska barn går till skola, eftersom att de har skolplikt.

Förskola: I yttersta nödfall. Om situationen är sådan att vårdnadshavaren är för sjuk för att ta hand om barnet och att ingen annan familjemedlem eller annan närstående person som inte tillhör en riskgrupp kan ta hand om det friska barnet. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen. Vi vädjar till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Har vi något konstaterat fall på en skola i kommunen?

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Varför stänger ni inte skolorna?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola.

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd. Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver från och med den 18 mars undervisning på distans tillsvidare.

Skolorna i Vara kommun har öppet som vanligt. Rekommendationen från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att barn som är friska bör gå till skolan. Kommunens viktigaste uppdrag är att se till att skola, vård och omsorg fungerar så att vi alla kan ta oss till jobbet.

Skolans olika verksamheter har gjort anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Länk till fler tips om hur du pratar med barn om coronaviruset.

Vad gäller för vab (vård av sjukt barn) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Vad har personalen i Vara kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Vid symtom som t.ex. snuva, hosta, feber och/eller huvudvärk ska man vara hemma och inte gå till jobbet. För att minska eventuell smittspridning erbjuds testning för att se om personen smittats av covid-19. Vid lindriga symtom och ett negativt provsvar kan man återgå till jobbet direkt. Är provsvaret positivt, dvs man har en pågående Covid-19 infektion, får personen gå till jobbet tidigast 7 dagar från provtagningsdatumet.

Vad händer om många inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos brukarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Läs mer om Vara kommuns åtgärder inom vård och omsorg här.

Vågar man som äldre (70+) gå ut och handla?

Det är inte förbjudet att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor. Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror med mera, bör man använda sig av den. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad som gäller för dig som är äldre.

Kommunen erbjuder även hjälp att handla för dig som behöver. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp att handla.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Gällande covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Vad gör kommunen för att minska smittspridningen?

Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus.

Vi följer våra hygienrutiner.
Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om den har luftvägssymtom.
Vi informerar om att det nu är besöksförbud på våra särskilda boenden och att aldrig besöka övriga verksamheter vid sjukdomssymtom. Alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Vad händer om en medarbetare på någon av kommunens arbetsplatser misstänks ha blivit smittad?

Eftersom att de allra flesta inte är i en prioriterad grupp för provtagning (personer i behov av vård på sjukhus samt personal inom sjukvård och äldreomsorg) kommer vi inte veta vilka som har blivit smittade av covid-19. Det är därför viktigt att de medarbetare som uppvisar symptom för sjukdomen inte kommer till jobbet. Detta gäller även vid lättare sjukdomssymptom. Så länge personen har sjukdomssymptom ska hen stanna hemma och inte återgå till arbetet förrän hen har varit symptomfri i 48 timmar.

Det är smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen som vid behov samordnar lokala anpassningar av provtagningar för personal inom sjukvård och äldreomsorg.

Vad händer om någon på ett boende blir smittad?

Ansvarig läkare i kommunal vård och omsorg kan efter bedömning av symtom och misstanke av Covid-19 ordinera provtagning. Provtagningen av brukare/patient sker i det egna boendet (SÄBO eller boende inom LSS). Skulle vi ha en smittad patient/brukare är det viktigt att inte blanda dessa med icke smittade brukare/smittade.

Konstaterat smittad patient/brukare ska isoleras på sitt rum eller i sin lägenhet, där hen också äter sina måltider. Personen ska ha tillgång till egen toalett och dusch. Isoleringen ska pågå tills brukaren/patienten varit symtomfri i 48 timmar. Efter 48
symtomfria timmar anses brukaren/patienten vara friskförklarad. Övriga friska personer som bor på samma enhet kan röra sig fritt och ges den vård som brukaren/patienten är i behov av.

Jag har en familjemedlem som är hemma med förkylningssymtom. Ska jag också stanna hemma från jobbet?

Så länge du själv inte har några symtom ska du gå till jobbet som vanligt.

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant.

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Undvik kontakt med äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka. Besöksförbud råder nu på landets äldreboenden.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och Covid-19 hittar du på krisinformation.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.