Förskola, skola och gymnasium

Så här jobbar vi för att motverka smittspridning

För att minska risken för smittspridning ska alla elever och personal som känner symtom som feber, hosta och svårigheter att andas hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man har varit på resa eller inte. Elever och personal ska vara symtomfria i två dagar innan återgång till skolan. Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snabbt som möjligt.

Vi arbetar på olika sätt för att hjälpa till med att motverka smittspridning på våra skolor i Vara kommun. Nedan följer några exempel på vad vi gör just nu.

 • Föräldrar hämtar och lämnar i tamburen (eller motsvarande). Som vårdnadshavare följer du ditt barns förskolas/skolas rutiner.
 • Skolmaten serveras av kostenhetens personal.
 • Vi är extra noga med att se till att alla tvättar händerna innan maten och så långt det går undviker vi köbildning.
 • Vi har i möjligaste mån försökt undvika att våra elever ska röra sig mellan våra skolor. Detta innebär att vi i nuläget arbetar med distansundervisning i språkval och hem- och konsumentkunskap.
 • Vi har också skjutit upp flera arrangemang där eleverna skulle ha samlats i större grupper på t ex konserthuset.
 • Inplanerade skolresor till utlandet ställs in tills vidare.
 • Vi är restriktiva gällande aktiviteter utanför ordinarie verksamhet även i Sverige.
 • Tvättar och spritar händerna både barn/elever och vuxna regelbundet.
 • Barn/elever och personal är på sin avdelning/klassrum på sin förskola/skola i största möjliga mån.
 • Alla skolor arbetar för att undvika köbildning vid t ex skolmaten.
 • Om ett barn/elever uppvisar symptom isoleras barnet från barngrupp/klass tillsammans med en pedagog i den mån det går. Vårdnadshavare kontaktas omgående.
 • Förskolan ställer om och ökar utevistelsen i så stor utsträckning som det är möjligt.
 • Pedagog/kökspersonal serverar barnen mat.
 • Ipads och leksaker/lärmaterial rengörs frekvent med desinfektionsmedel.
 • Barn/elever och personal med symptom är hemma och är helt symptomfria i 48 h innan de återgår till förskolan.
 • Om vårdnadshavare har symptom (insjuknat under arbetsdagen) och behöver hämta sitt barn/elev så är förskolan/skolan behjälplig med att lämna barnet/eleven utomhus.
 • Förskolan/skolan följer de rekommendationer som HYFS (hygiensjuksköterska) och Folkhälsomyndigheten lämnar.
 • Avdelningar på förskolan storstädas ofta och leksaker torkas av kontinuerligt och frekvent. Visst material är bortplockat.
 • Städet har ökat sin städning av toaletter och tagytor.
 • Minimerar antalet barn/elever på samma yta så långt det är möjligt.

Förskola

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Källa: Folkhälsomyndigheten, uppdaterad 2021-03-25

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar

Vid ett negativt testresultat kan betydelsen av resultatet bero på vilket test du tagit.

Om du tagit ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du tagit ett antigentest (snabbtest) som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att du därför är skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Källa och mer information: Folkhälsomyndigheten 2021-03-24

Upphävande av restriktioner i förskolan med anledning av Covid-19

Från och med 10 augusti återgår förskoleverksamheten i Vara kommun till normalläge. Detta innebär att bildningsförvaltningen häver beslutet om att friska barn till sjuka syskon och vårdnadshavare har möjlighet att komma till förskolan. Dock gäller som innan att inga personer med symptom få besöka eller vistas på förskolan.

Barn till arbetslösa samt föräldralediga har möjlighet att fördela sina 15 timmar på tre dagar i veckan. Tiderna för detta bestäms av rektor på respektive förskola och kommuniceras ut via Unikum.

Barn till heltidspermitterade har möjlighet att vistas på förskolan 15 timmar per vecka.

Detta gäller kring barnomsorgsplacering vid permittering

I samband med nuvarande spridning av coronaviruset har bildningsförvaltningen fått ta emot flera frågor om vad som händer med barnomsorgsplatser vid permittering (dvs när en anställd inte tilldelas några arbetsuppgifter av arbetsgivaren, men ändå har kvar sin anställning).

Detta gäller för förskola

Barnet behåller sin förskoleplacering om inte vårdnadshavare önskar annat. Då man har rätt till tid på förskolan när man är på arbete eller studerar så är barnen lediga då vårdnadshavarna är lediga.

Blir permitteringen långvarig ser förvaltningen över behovet av omsorg. Placeringen kan då gå över i en s.k. 15 h placering vilket innebär att barnen kan vistas på förskolan 15 h/vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.
Om man arbetar viss del under permitteringen så är barnen välkomna den tid man är på arbetet. Viktigt att man då lägger in nytt schema för sitt barn via e-tjänst.

Har ni frågor kontakta Yvonne Carlson, tel. 0512-312 54

Grundskola

Rekommendationer avseende testning av barn

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning. Observera att det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för att barnet testas. Testning för covid-19 sker på ordinarie vårdcentral och utförs inte av elevhälsan på skolan.

Källa: Folkhälsomyndigheten, uppdaterad 2021-03-25

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar

Vid ett negativt testresultat kan betydelsen av resultatet bero på vilket test du tagit.

Om du tagit ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du tagit ett antigentest (snabbtest) som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Vid positivt provsvar

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att du därför är skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Källa och mer information: Folkhälsomyndigheten 2021-03-24

Detta gäller kring barnomsorgsplacering vid permittering

I samband med nuvarande spridning av coronaviruset har bildningsförvaltningen fått ta emot flera frågor om vad som händer med barnomsorgsplatser vid permittering (dvs när en anställd inte tilldelas några arbetsuppgifter av arbetsgivaren, men ändå har kvar sin anställning).

Detta gäller för fritidshem

Då man endast har rätt till fritidsplacering när man arbetar eller studerar så pausas fritidshemsplatsen. Pausande av plats görs via kommunens e-tjänster. Uppge orsak Permittering så tas uppsägningstiden bort och ingen avgift debiteras.

När permitteringen upphör och man återgår till arbete ordnas fritidshemsplacering omgående på samma fritids som tidigare. Ansök då om plats via kommunens e-tjänst.

Har ni frågor kontakta Yvonne Carlson, tel. 0512-312 54

Gymnasium

Aktuell information från Lagmansgymnasiet.

För att minska risken för smittspridning ska alla elever och personal som känner symtom som feber, hosta och svårigheter att andas hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man har varit på resa eller inte. Elever och personal ska vara symtomfria i två dagar innan återgång till skolan. Om en elev blir sjuk under skoldagen ska eleven gå hem så snabbt som möjligt.

Vi arbetar på olika sätt för att hjälpa till med att motverka smittspridning på våra skolor i Vara kommun. Nedan följer några exempel på vad vi gör just nu.

 • Föräldrar hämtar och lämnar i tamburen (eller motsvarande). Som vårdnadshavare följer du ditt barns förskolas/skolas rutiner.
 • Skolmaten serveras av kostenhetens personal.
 • Vi är extra noga med att se till att alla tvättar händerna innan maten och så långt det går undviker vi köbildning.
 • Vi har i möjligaste mån försökt undvika att våra elever ska röra sig mellan våra skolor. Detta innebär att vi i nuläget arbetar med distansundervisning i språkval och hem- och konsumentkunskap.
 • Vi har också skjutit upp flera arrangemang där eleverna skulle ha samlats i större grupper på t ex konserthuset.
 • Inplanerade skolresor till utlandet ställs in tills vidare.
 • Vi är restriktiva gällande aktiviteter utanför ordinarie verksamhet även i Sverige.
 • Tvättar och spritar händerna både barn/elever och vuxna regelbundet.
 • Barn/elever och personal är på sin avdelning/klassrum på sin förskola/skola i största möjliga mån.
 • Alla skolor arbetar för att undvika köbildning vid t ex skolmaten.
 • Om ett barn/elever uppvisar symptom isoleras barnet från barngrupp/klass tillsammans med en pedagog i den mån det går. Vårdnadshavare kontaktas omgående.
 • Förskolan ställer om och ökar utevistelsen i så stor utsträckning som det är möjligt.
 • Pedagog/kökspersonal serverar barnen mat.
 • Ipads och leksaker/lärmaterial rengörs frekvent med desinfektionsmedel.
 • Barn/elever och personal med symptom är hemma och är helt symptomfria i 48 h innan de återgår till förskolan.
 • Om vårdnadshavare har symptom (insjuknat under arbetsdagen) och behöver hämta sitt barn/elev så är förskolan/skolan behjälplig med att lämna barnet/eleven utomhus.
 • Förskolan/skolan följer de rekommendationer som HYFS (hygiensjuksköterska) och Folkhälsomyndigheten lämnar.
 • Avdelningar på förskolan storstädas ofta och leksaker torkas av kontinuerligt och frekvent. Visst material är bortplockat.
 • Städet har ökat sin städning av toaletter och tagytor.
 • Minimerar antalet barn/elever på samma yta så långt det är möjligt.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.