Kina

Vara Kommun medverkade under 2005 och 2006 i ett EU-projekt benämnt ”Hållbar avfallshantering i Hefei” tillsammans med Aalborg i Danmark och Hefei i Kina. Projektets huvudsyfte var att ge Hefei kommun stöd i att möta ökande krav på omhändertagande av farligt avfall från sjukvården och den industriella sektorn. Detta gjordes genom introduktion av europeiska planeringsmetoder för avfallshantering.

I samband med Hefei-projektet kom Vara kommun i kontakt med en annan kommun i Anhui-provinsen, nämligen Huangshan City. Anhui-provinsen har en befolkning på 63 miljoner, varav 1,5 miljon är bosatta i Huangshan City. Vid ett sammanträffande med representanter från Huangshan City´s Foreign Affairs Office, uttrycktes ett intresse att etablera djupare kontakter med en svensk kommun och Sverige. Detta resulterade i att Vara Kommun fick en inbjudan från borgmästare Li Hungming, varefter Vara kommuns Kommunalråd samt Kommundirektör besökte Huangshan City i januari 2006. Vid besöket gjordes en rundresa i regionen; historiskt, kulturellt såväl som reellt där nya industriområden, bostadsområden samt infrastruktur förevisades i det expansiva området. Under besöket stiftades även bekantskap med vissa skolor och företag i regionen. Dessa besök visade liksom kontakten med kommunledningen, på en hög ambition och ett stort intresse av internationella kontakter. De samarbetsområden som främst diskuterades var miljö, utbildning, turism, kultur samt att främja affärsrelationer mellan företag i regionerna.

Detta var starten på ett långsiktigt samarbete och utbyte mellan Vara kommun och Huangshan City som sedan har utvecklats till ett flertal projekt inom Kommunalt Partnerskap finansierade via SIDA.

Inclusion in society - for all youth

Projektet ”Inclusion in Society- for all youth” är ett tvåårigt projekt som involverar beslutsfattare, politiker, kommunala tjänstepersoner i Huangshan Kina och Vara Sverige. Projekt tar sin utgångspunkt i att antalet unga i samhället med psykisk ohälsa ökar. Under tvåårsperioden kommer det att arbetas fram ett dokument på kommunnivå som stödjer skolan som arena för förebyggande och främjande insatser vad gäller ungdomars psykiska hälsa samt en arbetsmodell.

Projektet kommer att fokusera på rätten till god hälsa (FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna) och integration i samhället. Integration och god psykisk hälsa kan tillsammans hjälpa till att framgångsrikt minska utanförskapet. En god folkhälsa är viktigt på individnivå såväl som för samhället. Psykisk ohälsa påverkar förmågan negativt att delta och engagera sig i samhället, vilket i slutändan påverkar möjligheterna till demokratiskt inflytande. Ojämlikhet inom psykisk hälsa är ett hinder för uppfyllandet av viktiga mål i samhället

Projektet pågår 2017-2019.

Projektansvarig: Bildningsförvaltningen.

Storm Water Management

Projektet ”Storm Water Management” var ett samarbetsprojekt mellan Vara kommun och Huangshan City i Kina. Projektet finansierades av Sida genom programmet Kommunalt Partnerskap.

Projektets övergripande mål har varit att öka den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag i Vara och Huangshan. Projektet pågick under två år. Projektmålet var formulerat på följande sätt: Att ta fram en polity för hantering av dagvatten.

Involverade förvaltningar/avdelningar i Vara kommun var: Tekniska förvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Tillväxt- och utvecklingsavdelningen.

Projektet pågick under 2014-2016.

Projektansvarig: Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Left-behind children caring support

Projektet ”Left-behind children caring support” utgick ifrån ett problem i Kina som kommer i kölvattnet av den kraftiga urbaniseringen. Många föräldrar lämnar sina barn kvar på landsbygden hos mor- och farföräldrar för att flytta till storstäderna för att arbeta. Under flera år kanske man bara ses en eller ett par gånger per år. Projektet handlade bl.a. om hur man kan utveckla metoder för att upprätthålla kontakten mellan föräldrar och barn som inte bor tillsammans. För Varas del involverade projektet Bildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

Projektet bedrevs företrädesvis på ”stay-at-home” centret för barn och ungdomar i Qiankou village men metoderna, verktygen och resultaten som utvecklades under projektet är överförbara på alla center i Huangshan City, både etablerade och nya.

Projektmål: ”Left-behind” centret för barn och ungdomar i Qiankou village erbjuder professionellt stöd för barn, föräldrar och far-/morföräldrar. De anställda samt frivilliga som arbetar på centret har god kunskap om professionella metoder och verktyg för att kunna ge barnen och föräldrarna professionellt stöd Deras förmåga att ge psykologisk rådgivning kommer att ha ökat.

Projektet pågick 2011-2014. Projektansvarig: Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

Sustainable Water Management

Både Vara kommun och Huangshan City är landsbygdskommuner som har liknande problem med vatten, exempelvis övergödning, bekämpningsmedelsrester samt bristfälliga hushålls- och industriavlopp. Därför kommer kommunerna tillsammans att driva ett projekt kring hur man arbetar med att vårda, bevara och skapa vatten av bra kvalitet.

Målet är att få kunskap om arbetssätt och vattenreningstekniker som kan hjälpa till att lösa dagens problem. Genom studiebesök i respektive kommun, gemensam utställning, folder med exempel på tekniker och arbetssätt samt riktlinjer för det förebyggande arbetet med vatten, ska målen uppnås. Exempel på förväntade resultat är:

  • minst 2 % av kommuninvånarna ska ta del av utställningen om projektet
  • minst två nya riktlinjer för att förhindra förorening och smittspridning i yt- och/eller grundvatten.
  • förslagslista på möjliga framtida samarbetsområden

För att bredda projektet kommer representanter för det lokala näringslivet att delta. Den kunskap som kommer fram i projektet kommer även att spridas i respektive kommuns nätverk med hjälp av den framtagna foldern.

Projektet pågick under 2010-2011.

Affärsutveckling

Vara kommun och Huangshan City har tillsammans drivit ett affärsutvecklings projekt med inriktning på varor och tjänster under 2007-2009. Målsättning med projektet har varit att öka kunskapen och förståelsen i de båda kommunerna om näringslivet och affärskulturen i det andra landet för att kunna stödja och tillvarata utvecklingsmöjligheter, handelsutbyte och ge näringslivet i kommunerna ingång till en ny marknad. Vi har tagit fram material kring vilka organisationer i respektive region som stödjer internationella etableringar och affärsutveckling via export och import. Vi har även etablerat kontakter med dessa organisationer för att det ska finnas upparbetade relationer till gagn för vårt näringsliv när de söker efter nya marknader.   Vi har också tittat på möjligheter för att utveckla ett internationellt turismutbyte detta har dock visat sig vara mycket mer komplext än vi trott. Vi har dock knutit kontakter mellan en researrangör i Vara och turismorganisationen i Huangshan och den första turistresan med resenärer från vårt område kommer att genomföras i Huangshan i november 2009. Vi hoppas att samverkan mellan våra turistorganisationer både på lokal och regional nivå skall etableras och att vi inom några år ska kunna öka antalet utländska turister i våra kommuner/regioner.

Kulturell tradition i förändring

Om scenkonst i förändring i Vara kommun och Huangshan City

Även om uppdragen för Vara Konserthus, Vara kommun och Huangshan Municipal song, dance and opera ensemble och Haungshan Municipal Hui opera research centre i Huangshan City, har mycket gemensamt så skiljer sig förutsättningarna desto mer. Vi har helt olika kulturella traditioner men också olika förhållningssätt till dessa traditioner, olika metoder såväl på som vid sidan om scenen, och kanske framförallt skilda sociala och politiska förhållanden samt infrastrukturer att verka i.   Projektet Kulturell tradition i förändring har bidragit till en ömsesidig läroprocess där kunskap och medvetenhet om våra olikheter och likheter kan användas som verktyg för vår respektive utveckling. Gemensamt för båda parter är att vi genom att presentera förstklassig scenkonst har bidragit till medborgarnas livskvalitet. Men också att en satsning på kultur ger mångfalt tillbaka genom starka mötesplatser och identitetsskapande upplevelser.   Genom projektet har vi haft möjlighet att skapa en fördjupad dialog — inklusive ett kulturellt utbyte med ömsesidiga gästspel och workshops – mellan Vara Konserthus, Vara kommun å ena sidan, Huangshan Municipal song, dance and opera ensemble och Haungshan Municipal Hui opera research centre i Huangshan City å den andra.

Projektet pågick från oktober 2007 till oktober 2008.

Lokal demokrati och landsbygdsutveckling

Både Vara kommun och Huangshan City är landsbygdskommuner och har tillsammans drivit ett projekt kring landsbygdsutveckling.   Målet har varit att ta fram en idékatalog med konkreta förslag på åtgärder för att landsbygden ska hållas levande i Huangshan och Vara, förslag på hur man kan stödja människors engagemang och förslag på hur man kan stödja och uppmuntra entreprenörskap på landsbygden. Under projekttiden ska respektive kommun ha genomfört alternativt påbörjat genomförandet av minst ett av de framtagna förslagen.   Målet med projektet har också varit att öka kunskaperna hos respektive part om varandras politiska system på lokal, regional och nationell nivå samt det administrativa systemet. Detta ligger till grund för vårt fortsatta samarbete och ger oss större möjligheter att arbeta gemensamt kring aktuella utvecklingsfrågor.

Projektet genomfördes: 061221 – 071221

Skolutveckling

Projektet är en del av utvecklingsarbetet på båda skolorna. Från Lagmansgymnasiet deltog skolans rektor, bibliotekarie och fyra lärare i olika ämnen.  Det var också fyra elever från Samhällsprogrammets årskurs ett. Vi samarbetade med en likartad grupp från den kinesiska skolan.

Projektet inleddes med kommunikation via e-mail med vår personliga kinesiska kontakt, vilket innebar rektor till rektor, lärare till lärare, knutna till samma ämnen samt elev till elev i motsvarande ålder. Målet var att lära känna sin ”fadder” så bra som möjligt för att skapa en bra grund för vårt fortsatta samarbete i projektet. Det var alltså varje deltagares ansvar att etablera en kontakt och upprätthålla den.

Från den 13/5 till 21/5 besökte den svenska projektgruppen Kina. Den kinesiska skolan arrangerade en temadag om Sverige och vårt utbildningssystem under vår vistelse där och som en del av innehållet fick de svenska deltagarna hålla var sin föreläsning. De deltog också i skolans aktiviteter så mycket som möjligt med ledning av sina kinesiska faddrar.   På hösten, från den 15/10 till 22/10 besökte de kinesiska representanterna Lagmansgymnasiet. Varje deltagare blev omhändertagen av sin svenska fadder under hela deras vistelse i Sverige.. På skolan arrangerades ännu en temadag om Kina och då var det de kinesiska deltagarnas ansvar att bland annat redogöra för det kinesiska skolsystemet. Under hela projekttiden har vi diskuterat frågor som rör olika förhållningssätt till ”kunskapande” i våra respektive länder. Vi gjorde jämförelser då det gällde ledning av skolor, sett ur elevernas perspektiv, av elevernas vardag samt av hur ledarskap bedrivs på de olika skolorna.

De huvudsakliga målen för projektet har uppnåtts. Vi har etablerat en bestående relation mellan våra respektive skolor och vi har ökat förståelsen länderna emellan då det gäller skolans område. Vi har också skapat en större medvetenhet hos elever och lärare om olika former av undervisning och didaktik. Vi har också blivit mer insatta i elevers vardag i i de båda länderna då det gäller stresssituationer, elevinflytande, relationer mellan vuxna och elever samt ordningsregler och föreslagna alternativ till åtgärder vid brott mot dem.

Projektet genomfördes: 061221 — 071221

Projektet ”Inclusion in Society- for all youth” är ett tvåårigt projekt som involverar beslutsfattare, politiker, kommunala tjänstepersoner i Huangshan Kina och Vara Sverige. Projekt tar sin utgångspunkt i att antalet unga i samhället med psykisk ohälsa ökar. Under tvåårsperioden kommer det att arbetas fram ett dokument på kommunnivå som stödjer skolan som arena för förebyggande och främjande insatser vad gäller ungdomars psykiska hälsa samt en arbetsmodell.

Projektet kommer att fokusera på rätten till god hälsa (FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna) och integration i samhället. Integration och god psykisk hälsa kan tillsammans hjälpa till att framgångsrikt minska utanförskapet. En god folkhälsa är viktigt på individnivå såväl som för samhället. Psykisk ohälsa påverkar förmågan negativt att delta och engagera sig i samhället, vilket i slutändan påverkar möjligheterna till demokratiskt inflytande. Ojämlikhet inom psykisk hälsa är ett hinder för uppfyllandet av viktiga mål i samhället

Projektet pågår 2017-2019.

Projektansvarig: Bildningsförvaltningen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.