Överklaga kommunala beslut

Vem får överklaga?

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos Förvaltningsrätten.

Vilka beslut får överklagas?

 1. Beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
 2. Beslut av nämnd eller ett partsammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
 3. Beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art, samt
 4. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning

Hur överklagar man?

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden avge vilket beslut som överklagas och de omständigheter som han stöder sitt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping. Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om överklagandet före klagotidens utgång har kommit in till kommunen i stället för till förvaltningsrätten, skall överklagandet ändå prövas.

Förvaltningsrätten skall upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningslagen och speciallagstiftning

Berör följande nämnder:

 • Miljö- och byggnadsnämnden
 • Bildningsnämnden
 • Socialnämnden
 • Valnämnden

Dessa beslut överklagas hos den myndighet som anges berörd i speciallagstiftning men skall oftast ges in till den kommunala myndighet som har meddelat beslutet som första instans. Särskilda besvärsanvisningar finns på respektive nämnds kansli. Överklagandemyndigheten skall pröva ärendet i sak om det kommit in i rätt tid, vilket vanligtvis är tre veckor från det klagande fick del av beslutet. Om den kommunala myndigheten finner att beslutet är felaktigt och det kan ändras utan att det blir till nackdel för någon enskild part, skall myndigheten ändra beslutet.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.