Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service som kommunen tillhandahåller.

Ifyllnad av blankett. Fotografi

Vara kommun genomför egna mätningar av brukarnas upplevelser av kvaliteten vart annat år, brukarundersökningar, vilket ger oss möjlighet att jämföra vår service över tid. Varje år genomförs en medarbetarundersökning för att se hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Medborgarundersökningar görs vart annat år. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens samtliga verksamheter.

En annan viktig del i ett offensivt kvalitetsarbete är styrningen. I Vara kommun har vi sedan början av 1990-talet arbetat med strategisk plan och styrdokument. Du återfinner våra styrdokument i författningssamlingen.

Tyck till om vår verksamhet

Oavsett om du har haft möjlighet att lämna dina synpunkter på kvaliteten i en brukarundersökning eller inte så vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter till Bättre Vara.

Genom att vi får reda på vad du tycker så hjälper du oss att förbättra det vi behöver förbättra och bibehålla sådant som du upplever som bra. Lämna gärna både ris och ros till oss på Bättre Vara!

Arbetsklimatundersökning

Arbetsklimatundersökning 2016

Arbetsklimatundersökning 2018

Arbetsklimatundersökning 2021

Medborgarundersökning

Medborgarundersökningen 2017

Här hittar du dessutom invånarundersökningen som genomfördes 2015.
Invånarenkät 2015

Medborgarundersökning 2019

Medborgarunders. Vara Rapport 2019

Medborgarunders. Vara Tabell- och diagrambilaga 2019

Medborgarundersökningen 2021

Kund- och brukarundersökningar

Gymnasieundersökning 2014
Grundskoleundersökning föräldrar 2014
Grundskoleundersökning elever 2014
Brukarundersökning 2014 Äldreomsorg
Brukarundersökning 2016 Äldreomsorg

Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

Vara kommun deltar i enkäten Insikt, en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Enkäten skickas till de som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Undersökningen genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance. De  som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något av områdena:

 • brandskydd
 • bygglov
 • markupplåtelse
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelskontroll
 • serveringstillstånd.

De svarande betygsätter:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet.

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i webbportalen i nära anslutning till fattat beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

I första hand går enkäten ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ett ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras.

Enkätsvaren är helt anonyma och kommunen kommer enbart att ta del av resultaten i bearbetad form.

Vara kommun har deltagit i undersökningarna som genomförts 2018-2020. Resultat av undersökningen för 2020 presenteras under våren 2021.

Mer information finns på SKRs hemsida.

Jämförelsen - Kolada

Jämförelsen – Kolada är en databas med statistik från alla Sveriges kommuner. Här kan du få statistik för vad som gäller i din kommun avseende utbildning, ekonomi, demografi med mera och jämföra din kommuns resultat med andra.

Jämförelsen – Kolada

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.