Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service som kommunen tillhandahåller.

Vara kommun genomför egna mätningar av brukarnas upplevelser av kvaliteten vart annat år, brukarundersökningar, vilket ger oss möjlighet att jämföra vår service över tid. Vi genomför med samma regelbundenhet också arbetsklimatundersökningar för att se hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.

Invånarenkäter görs vart annat år. Nästa undersökning görs hösten 2017 och resultatet presenteras i slutet av december. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då får möjlighet att lämna synpunkter på kommunens samtliga verksamheter.

En annan viktig del i ett offensivt kvalitetsarbete är styrningen. I Vara kommun har vi sedan början av 1990-talet arbetat med strategisk plan och styrdokument. Du återfinner våra styrdokument i författningssamlingen.

Tyck till!

Oavsett om Du har haft möjlighet att lämna dina synpunkter på kvaliteten i en brukarundersökning eller inte så vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter till Bättre Vara.

Genom att vi får reda på vad du tycker så hjälper du oss att förbättra det vi behöver förbättra och bibehålla sådant som du upplever som bra. Lämna gärna både ris och ros till oss på Bättre Vara!

Arbetsklimatundersökning

Arbetsklimatundersökning 2016

Medborgarundersökning

Under hösten 2017 deltog Vara kommun i en medborgarundersökning som SCB genomfört. 1200 kommuninvånare i åldern 18-84 år fick möjligheten att svara på frågor om Vara kommuns verksamheter och hur de ser på möjligheten att påverka. 45% av de tillfrågade svarade och ger i stort Vara kommun bra betyg, men här finns också förbättringspotential.

Här kan du läsa hela undersökningen:

Medborgarundersökningen 2017

Här hittar du dessutom invånarundersökningen som genomfördes 2015.
Invånarenkät 2015

Kund- och brukarundersökningar

Kundundersökning 2014 Biblioteken
Gymnasieundersökning 2014
Grundskoleundersökning föräldrar 2014
Grundskoleundersökning elever 2014
Fritidsgårdar 2014
Brukarundersökning 2014 Äldreomsorg
Brukarundersökning 2016 Äldreomsorg

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.