Genomförda förbättringar

Under våren 2015 har Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetat med Lean på processen med enskilda avlopp.

Vi har idag cirka 300 ärenden per år inom enskilda avlopp och det är ett stort arbete med flera olika flöden. För att strukturera upp arbetet har vi studerat processen från föreläggande till ansökan till godkänd anläggning. Vi har därmed fått bättre koll på det arbetet vi faktiskt lägger ner samtidigt som vi kunnat arbeta bort vissa flaskhalsar.

Det är ett unikt och framgångsrikt arbete med Lean i Vara Kommun på myndighetssidan! Kan man effektivisera arbetet med vår lagstiftning utan att ”gå utanför” lagens ramar. Svar JA!

Arbetet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp i Sverige tar sig en början i vår tidigare miljöskyddslagstiftning från 1969, men har idag sin grund i Vattendirektivet. EU:s ramdirektiv för vatten syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser. Det kräver ett målmedvetet och långsiktigt arbete. Åtgärdstakten är i dag alltför låg i landets kommuner. Havs- och vattenmyndighetens samhällsekonomiska konsekvensanalys visar att en långsiktigt hållbar åtgärdstakt är 5 % årligen. Analysen visar att en kombination av styrmedel bestående av tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning, behövs för att klara en långsiktig hållbar åtgärdstakt.

Med nuvarande åtgärdstakt (1-2 %) ökar antalet små avloppsanläggningar som behöver åtgärdas för varje år. Den nödvändiga åtgärdstakten behöver inkludera såväl upphämtningen av de avloppsanläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav, de befintliga anläggningar som kommer att behöva åtgärdas i framtiden samt nya anläggningar som tillkommer vid nybyggnation.

Vi har idag cirka 300 ärenden per år inom enskilda avlopp och det är ett stort arbete med flera olika flöden. Det här arbetet vill vi skala upp till 600 ärenden per år med samma styrka personal. Hur får vi i Vara Kommun en effektiv tillsyn och prövning?

För att strukturera upp arbetet har vi studerat processen från föreläggande till ansökan till godkänd anläggning. Vi har därmed fått bättre koll på det arbetet vi faktiskt lägger ner samtidigt som kunnat arbeta bort vissa flaskhalsar. Arbetet med Lean har fungerat otroligt bra samt att vi fått mer koll på vår verksamhet samtidigt som vi får mer tid med våra invånare!

Vi har även fått facit på den tid vi lägger ner och ser att vi skulle kunna motivera att ta betalt för antalet nerlagda timmar per ärende. Vilket är bra att kunna vissa för både invånare samt politiker när det kommer till ny timtaxa m.m.

Vi kommer att fortsätta med arbetet och nästa steg på förvaltningen kan komma att bli på byggenheten.

I vår mening är det här ett fantastiskt exempel på en myndighetsutövning som är möjlighetsbaserad och ger en god kommunikation till våra invånare!

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.