Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade megatrender lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. Vara kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender, och bryter sedan ner dessa megatrender i vilken påverkan de får nationellt och lokalt för Vara kommun.

De demografiska förändringarna består i huvudsak i att andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder blir mindre. Detta innebär att färre ska försörja fler, det blir svårare att rekrytera tillräcklig kompetens till de kommunala verksamheterna och samtidigt växer behoven av service till barn, unga och gamla. Vara kommun, liksom övriga världen, påverkas även av urbaniseringskraften, unga tenderar i stor utsträckning att flytta till större städer.

Den demografiska utvecklingen sätter också press på ekonomin. Ökat behov av välfärdstjänster, ett större ansvarstagande för medfinansiering av tidigare statligt finansierad service, stora investeringsbehov liksom oförändrad nivå i statsbidragen innebär sammantaget att kostnaderna växer betydligt snabbare än skatteintäkterna framöver.

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn utmanas när det gäller kompetensförsörjningen. På både nationell och lokal nivå bedöms bristen på lämplig arbetskraft vara ett stort tillväxthinder för såväl den privata näringen som kommunen. Kommunens attraktivitet som arbetsgivare blir därmed allt viktigare liksom att möta nya generationers krav på flexibilitet och inflytande i arbetslivet. Trots lägre utbildningsnivå har Vara en högre sysselsättningsgrad i jämförelse med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Omvänt är arbetslösheten lägre än i regionen och i riket, vilket är positivt för såväl Vara kommun som geografiskt område och som arbetsgivare.

Den tekniska utvecklingen i allmänhet och digitaliseringen i synnerhet går snabbt framåt och påverkar kommunens sätt att utföra service och tjänster. Kommuninvånare och företag kommer genom en ökad digitalisering att ställa högre krav på kommunens verksamheter. I takt med att samhället digitaliseras finns också en risk för att vissa grupper står utanför denna utveckling och därmed skapas ett digitalt utanförskap.

I Vara kommun finns sociala utmaningar i form av ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, trygghet och delaktighet samt bostadsförsörjning. Utbildning och utbildningsnivå är gemensamma nämnare för en positiv utveckling. Sammantaget kan konstateras att Vara kommun har utmaningar att hantera för att uppnå ett socialt hållbart samhälle – för alla.

När det gäller infrastruktur och kommunikationer blir det allt viktigare för små och medelstora kommuner att knyta an till större städer och regioner samt samverkan däremellan. För Vara kommun blir infrastrukturen allt viktigare för att bibehålla befolkningstillväxt och sysselsättning i en region som släpar i Västra Götalandsregionen vad gäller dessa viktiga mått på utveckling.

Klimatförändringar och miljöfaktorer blir allt viktigare i både fysisk infrastrukturplanering, markanvändning som i människors och företags agerande i vardagen. Här är kommunen en viktig aktör på vägen mot att bli fossiloberoende, att hushålla med mark- och naturresurser samt strävan att bevara den biologiska mångfalden och ett resurssnålt samhälle. Ytterligare utmaning ligger i att klimatanpassa samhällsservicen och infrastrukturen.

Avslutningsvis kan konstateras att en hållbar utveckling – för alla – i Vara kommun är en utmaning framöver.