På väg mot visionen

Vision 2030.

All verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision:

Vara vågar! I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

År 2019 gjordes en omvärldsanalys i Vara kommun med syftet att analysera nuvarande samt kommande samhällstrender samt hur dessa påverkar, eller kan komma att påverka, kommunens förmåga och möjlighet till att leverera service till invånare, besökare och näringsliv. Utgångspunkten för omvärldsanalysen var de fem så kallade megatrenderna (demografi, globalisering, klimat, teknik & värderingar) vilka analyserades utifrån ett Varaperspektiv. Omvärldsanalysen låg till grund för framtagande av kommunens övergripande mål och framgångsfaktorer gällande år 2020-2023.

År 2020 har omvärldsanalysen uppdaterats, kompletterats samt till viss del reviderats och utgör underlag till budgetprocessen 2022. Syftet med omvärldsanalys 2020 är att ge en kommunövergripande bild över nuvarande samt kommande utmaningar och möjligheter Vara kommun står inför.

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit nya övergripande mål och framgångsfaktorer för Vara kommun för år 2020-2023. Under hösten 2018 gjordes en översyn av kommunens styrmodell för att förenkla och förtydliga den politiska styrningen. Därefter gjordes en omvärldsanalys som utgjort underlag till de nya målen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om att anta de nya övergripande målen…

Bild på vindkraftverk

Nämndernas mål

Kommunstyrelsen, socialnämnden, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden har under hösten 2019 arbetat fram mål för åren 2020-2023. Nämndsmålen är nerbrutna från de övergripande målen. De antogs i respektive nämnd under november 2019.

Sädesfält

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer anger områden eller förhållningssätt som är viktiga för ökad måluppfyllelse. Områdena Folkhälsa, Kultur och Digitalisering konkretiserats i kommunövergripande styrande dokument. Samverkan, Dialog, Innovation och Utbildning handlar om förhållningssätt för medarbetare, chefer och politiker i respektive uppdrag.

Omvärldsanalys

Syftet med omvärldsanalysen är att ge en kommunövergripande bild över nuvarande samt kommande utmaningar och möjligheter Vara kommun står inför.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.