På väg mot visionen

VARA VÅGAR! VISION 2030

All verksamhet i Vara kommun har sin utgångspunkt i vår vision:
I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! I Vara kommun trivs alla att leva och bo.

Våren 2019 gjordes en omvärldsanalys i Vara kommun där syftet var att förstå och analysera vilka samhällstrender som finns samt hur de påverkar kommunens förmåga och möjligheter till att leverera service till invånare, besökare och näringsliv. Utgångspunkten för omvärldsanalysen är de så kallade megatrenderna som påverkar människor och organisationer såväl lokalt som globalt. De fem megatrenderna är demografi, globalisering, klimat, teknik och värderingar. Megatrenderna har analyserats i Varaperspektivet, och med denna kunskap som utgångspunkt har de nya målen och framgångsfaktorerna arbetats fram.

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit nya övergripande mål och framgångsfaktorer för Vara kommun för år 2020-2023. Under hösten 2018 gjordes en översyn av kommunens styrmodell för att förenkla och förtydliga den politiska styrningen. Därefter gjordes en omvärldsanalys som utgjort underlag till de nya målen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om att anta de nya övergripande målen…

Bild på vindkraftverk

Nämndernas mål

Kommunstyrelsen, socialnämnden, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden har under hösten 2019 arbetat fram mål för åren 2020-2023. Nämndsmålen är nerbrutna från de övergripande målen. De antogs i respektive nämnd under november 2019.

Sädesfält

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer anger områden eller förhållningssätt som är viktiga för ökad måluppfyllelse. Områdena Folkhälsa, Kultur och Digitalisering konkretiserats i kommunövergripande styrande dokument. Samverkan, Dialog, Innovation och Utbildning handlar om förhållningssätt för medarbetare, chefer och politiker i respektive uppdrag.

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen för Vara kommun syftar till att ge en bild över de utmaningar – men också möjligheter – som Vara kommun står inför framöver. Omvärldsanalysen låg grund för utformningen av de nya målen som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019, och som kommer att börja gälla från och med verksamhetsåret 2020.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.