Framgångsfaktorer

Sädesfält

Framgångsfaktorer anger områden eller förhållningssätt som är viktiga för ökad måluppfyllelse. Områdena Folkhälsa, Kultur och Digitalisering konkretiserats i kommunövergripande styrande dokument. Samverkan, Dialog, Innovation och Utbildning handlar om förhållningssätt för medarbetare, chefer och politiker i respektive uppdrag.

Folkhälsa

Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt och socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla.

Samverkan

Samverkan är viktigt för Vara kommuns medarbetare, dess verksamheter, invånare och näringsliv. Samverkan sker internt mellan kommunens verksamheter, V6, delregionalt, regionalt, nationellt och internationellt och ger värdefulla kunskaper och utbyten samt effektiviserar verksamheterna.

I Vara kommun värdesättes internationella nätverk och utbyten högt. Internationell samverkan är betydelsefullt för utveckling av de kommunala verksamheterna, dess medarbetare och kommunens invånare. Ytterst handlar det om en förståelse för omvärlden, se sambanden mellan lokal och global utveckling och verka för en ökad demokratisering av samhället.

Dialog

Vara kommun skapar förutsättningar för tillit till det demokratiska systemet. För att utveckla ett hållbart samhälle ges medborgare möjlighet till delaktighet i lokalsamhällets utveckling. En god dialog mellan kommunföreträdare och invånare, brukare, lokalsamhälle och verksamhet är nyckeln till framgång.

Kultur

Kultur i Vara kommun innebär kunskap, engagemang, evenemang, goda livsmiljöer och identitet från dåtid till framtid. Konserthuset är en av motorerna för framgång, liksom den kultur som finns närvarande i alla kommuninvånares vardag.

Kultur är en viktig faktor för platsers attraktivitet, människors upplevelse av livskvalitet, samhällets förutsättningar för demokratisk utveckling och kreativ utveckling i närings- och arbetsliv.

Digitalisering

Vara kommun utvecklar verksamheten med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom digitalisering skapas förutsättningar att leverera service och tjänster på ett nytt sätt. Digitalisering bidrar till effektivisering och kvalitets-höjning för kommunens verksamheter och dess invånare.

Innovation

Vara kommun uppmärksammar och agerar på möjligheter och har modet att våga ta sig för och prova nytt. Vara kommuns innovationskultur, entreprenörskap och verksamhets-utveckling skapar en effektiv verksamhet. Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen hos invånare, besökare och näringsliv. Vara kommun involverar och tar tillvara såväl interna som externa krafter.

Utbildning

Vara kommuns barn och unga ska erbjudas en likvärdig utbildning som inspirerar till ett livslångt lärande. Utbildning skapar förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden samt ett liv i egenförsörjning och är en friskfaktor för en minskat utanförskap. Utbildning och utbildningsnivå är gemensamma nämnare för en positiv och hållbar utveckling för både individen och samhället.

Vara kommuns invånare ska ha en god hälsa. Här erbjuds goda livsvillkor, levnadsförhållanden och livsmiljöer vilket skapar förutsättningar för ett tryggt och socialt hållbart samhälle med god livskvalitet för alla.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.