Vara kommun i omvärlden 2020

Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade megatrender lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. Vara kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender, och bryter sedan ner dessa megatrender i vilken påverkan de får nationellt och lokalt för Vara kommun.

Demografisk utveckling & ekonomiska konsekvenser

Rådande konjunkturläge innebär en försvagning i skatteunderlagstillväxten, en utveckling som väntas bestå fram till 2022/2023. Bedömningen är dock mycket osäker med tanke på pandemin och dess påverkan på samhällsekonomin. Samtidigt förutspås kommunens kostnader öka utifrån den demografiska utvecklingen. Utvecklingen av befolkningssammansättningen med en allt äldre befolkning gör att färre kommer behöva försörja fler framöver. Sammantaget innebär detta ekonomiska utmaningar framöver då det uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader.

Kompetensförsörjning i kommun och näringsliv

Arbetsgivare står inför stora utmaningar framöver. Att förhålla sig till och ställa om utefter den tekniska utvecklingen, de demografiska förändringarna som sker i samhället och omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer att vara krävande. Samtidigt livsnödvändigt för att i många fall överleva som företag eller lyckas attrahera framtidens medarbetare.

Brist på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för både kommun och näringsliv. Därmed behöver Vara kommun försäkra sig om att vara med och konkurrera om den attraktiva arbetskraften, både som arbetsgivare och som kommun, för att lyckas locka och behålla rätt kompetenser och säkra återväxten av den.

För att lyckas med detta krävs att kommunen stärker sin roll som en attraktiv arbetsgivare, framförallt för den yngre generationen, och hittar innovativa lösningar för att tillvarata kompetensen på rätt sätt

Social hållbarhet & god folkhälsa

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. I ett socialt hållbart samhälle står människors lika värde i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Vara kommun har utmaningar för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, beträffande bl.a. ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, otrygghet och bostadsförsörjning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att nedanstående faktorer samverkar för att åstadkomma social hållbarhet och god folkhälsa. Central är utbildningsnivån som har samband med och är avgörande för kommuninvånarens möjligheter att kunna leva ett gott liv, med god hälsa.

Teknisk utveckling utmanar och möjliggör

Teknisk utveckling och digitalisering kommer i grunden att påverka och förändra kommunens sätt att leverera service och tjänster. Kommuninvånare och företag kommer genom en ökad digitalisering i samhället ställa allt högre krav på kommunens verksamheter. Samverkan på olika nivåer blir allt viktigare, både ur effektivitets- och kompetensförsörjningsperspektiv. Det finns en risk för ett digitalt utanförskap om invånare inte fullt ut kan nyttja den tekniska utvecklingen.

Samhällsbyggnad & tillväxt

Bredbandsutvecklingen möjliggör att fler kan arbeta, leva och bo på landsbygden. Generationsväxlingen i företagen innebär dock en ökad risk för att företagens lokala anknytning minskar eller försvinner och därmed risken för utflyttning.

Beslut om infrastrukturinvesteringar, som får konsekvenser för Vara, fattas ibland av andra – inte minst på nationell nivå. Här krävs kraftfullt delregionalt samarbete för att få till stånd satsningar från statligt håll. Utvecklingen hittills visar även på att kommunerna får ta ett större finansieringsansvar när det gäller infrastrukturen. Satsningar på infrastruktur, såsom E20 och Älvsborgs-/Kinnekullebanan, kan leda till att stärka Vara kommuns roll som en del i Västra Götalandsregionen, vilket i sin tur kan generera en mängd positiva effekter för Vara, till exempel företagsetableringar, en fortsatt inflyttning och kompetensförsörjning.

Det blir allt viktigare för små och medelstora kommuner att knyta an till större städer och regioner samt samverkan däremellan. Detta blir tydligt, inte minst i strukturbild Skaraborg.
Jordbruksmarken blir viktigare. Viktigt att göra noggranna avvägningar i markanvändning och motivera varför jordbruksmark tas i anspråk.

Klimatkänningar & miljö

Vara kommun påverkas på olika sätt av miljö- och klimatförändringarna. Vara kommuns roll i miljö och klimatarbetet kan ses utifrån två olika perspektiv:

  • Som samhällsaktör; verka för att skapa förutsättningar för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt.
  • Som organisation; se till att skapa kvalitet och service med en så liten miljöpåverkan som möjligt samt integrera miljö- och klimatarbetet i kärnverksamheten.

Vara kommun behöver skapa förutsättningar för alla som bor och verkar i Vara att göra miljömedvetna val och bidra till en hållbar utveckling i det lokala.

De viktigaste utmaningarna och möjligheterna för Vara kommun de fyra kommande åren är att:

  • Bidra till en fossilfri och förnybar infrastruktur.
  • Bidra till en effektiv resurshushållning.
  • Klimatanpassad samhällsservice och infrastruktur.
  • Ta tillvara ekosystemtjänsterna för att få ett robust, klimatanpassat och resurssnålt samhälle.

Rådande konjunkturläge innebär en försvagning i skatteunderlagstillväxten, en utveckling som väntas bestå fram till 2022/2023. Bedömningen är dock mycket osäker med tanke på pandemin och dess påverkan på samhällsekonomin. Samtidigt förutspås kommunens kostnader öka utifrån den demografiska utvecklingen. Utvecklingen av befolkningssammansättningen med en allt äldre befolkning gör att färre kommer behöva försörja fler framöver. Sammantaget innebär detta ekonomiska utmaningar framöver då det uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.