Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-07-22Anslaget sätts upp2020-07-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-08-14
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-08-05Anslaget sätts upp2020-08-05
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-08-28
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-06-22Anslaget sätts upp2020-06-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-20
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-06-08Anslaget sätts upp2020-06-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-29
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-06-10Anslaget sätts upp2020-06-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-02
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-07-01Anslaget sätts upp2020-07-02
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-23
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-05-18 Anslaget sätts upp
2020-05-18
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-06-08
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-05-272020-05-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-06-19
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-06-242020-06-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-07-20
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-05-29Anslaget sätts upp2020-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-24
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-04-29Anslaget sätts upp2020-04-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-05-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-05-20Anslaget sätts upp2020-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-15
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-05-06Anslaget sätts upp:2020-05-11
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-06-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-17Anslaget sätts upp2020-06-22
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-13
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-06-11Anslaget sätts upp2020-06-11
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-07-02
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organValberedningen
Sammanträdesdatum2020-06-22Anslaget sätts upp2020-06-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-172020-06-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-07-10
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-06-022020-06-17
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-07-08

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Detaljplaner

Antagande – Detaljplan för Kastanjen 14 i Vara tätort

Underrättelse om antagande

Granskningsinbjudan – Detaljplan för Hästskon 3, m.fl., i Vara tätort

Granskningstid: 2020-04-24 – 2020-05-15

Granskningsinbjudan

Utställning av föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun

Utställningsversion – Renhållningsordning del 1 Föreskrifter om avfallshantering Vara kommun 2021

Den 1 januari 2021 inför Vara kommun möjligheten att sortera ut matavfall för kommunens invånare. Inför förändringen i avfallshanteringssystemet har gällande föreskrifter reviderats och ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Vara kommun har tagits fram.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska kommunen ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan den kan antas.

Tekniska Nämnden beslutade 2020-05-18 att ställa ut förslag till nya avfallsföreskrifter, för granskning från den 22 maj 2020 till 19 Juni 2020.

Förslaget till nya föreskrifter kommer finnas tillgängliga på här på anslagstavlan.

Föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun

Gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24 § 7. Revidering av föreskrifterna beror på förändringar i avfallsförordningen15 a § som säger att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall (SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen(2011:927)).

Förslaget är anpassat till tekniska nämndens beslut, 2019-12-09, om utformning av ett nytt avfallsinsamlingssystem bestående av två separata kärl.

Utöver nya föreskrifter gällande matavfallsinsamlingen har ändringar främst gjorts gällande begreppsdefinitioner, ägande av kärl, felsortering samt förtydliganden gällande avgiftsskyldighet och taxans uppdelning. Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

I förslaget till föreskrift ligger fokus, precis som i tidigare föreskrifter, på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga med fokus på hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Föreskrifterna reglerar inte avfall utanför det kommunala ansvaret,.

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från 2020-05-22 till 2020-06-19.
Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Synpunkter som lämnas utgör en allmän handling hos kommunen och kan komma att lämnas ut vid begäran.

Synpunkter skickas till:

Avfall, Tekniska förvaltningen
Vara kommun
534 81 Vara

Alternativt med e-post till: tekniska@vara.se

OBS! Ange ”Synpunkter avfallsföreskrifter” på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post. Synpunkter ska vara Tekniska förvaltningen tillhanda senast 2020-06-16.

Eventuella frågor om förslag till nya Föreskrifter för avfallshantering i Vara kommun besvaras av Avfallssamordnare på Tekniska förvaltningen:

Jennie-Ann Olsson Holm, tel. 0512-317 56,
e-post: jennie-ann.olssonholm@vara.se

Sammanträdesplan 2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse förstasida 191125Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Kommunfullmäktige 2018-11-26
 Kommunfullmäktige 2019-02-25
Kommunfullmäktige  2019-03-25
Kommunfullmäktige 2019-04-29
Kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige 2019-06-17
Kommunfullmäktige 2019-09-23
Kommunfullmäktige 2019-10-28
Kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunfullmäktige  2020-02-24
Kommunfullmäktige 2020-03-30
Extra kungörelse till KF 200330 (två extra ärenden)
Kommunfullmäktige 2020-04-27
Kommunfullmäktige  2020-05-25
Kommunfullmäktige 2020-06-22

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-07-22Anslaget sätts upp2020-07-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-08-14
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-08-05Anslaget sätts upp2020-08-05
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-08-28
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-06-22Anslaget sätts upp2020-06-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-20
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-06-08Anslaget sätts upp2020-06-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-29
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-06-10Anslaget sätts upp2020-06-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-02
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-07-01Anslaget sätts upp2020-07-02
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-23
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-05-18 Anslaget sätts upp
2020-05-18
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-06-08
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-05-272020-05-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-06-19
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-06-242020-06-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-07-20
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-05-29Anslaget sätts upp2020-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-24
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-04-29Anslaget sätts upp2020-04-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-05-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-05-20Anslaget sätts upp2020-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-06-15
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-05-06Anslaget sätts upp:2020-05-11
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-06-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-17Anslaget sätts upp2020-06-22
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-13
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-06-11Anslaget sätts upp2020-06-11
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-07-02
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organValberedningen
Sammanträdesdatum2020-06-22Anslaget sätts upp2020-06-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-172020-06-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-07-10
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-06-022020-06-17
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-07-08

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.