Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här: Protokollarkiv.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Anslaget sätts upp

2022-01-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-09

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Anslaget sätts upp

2021-12-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-07

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-05

Anslaget sätts upp

2022-01-05

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-28

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Anslaget sätts upp

2021-12-01

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-22

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-20

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-13

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Anslaget sätts upp

2021-11-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-15

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Anslaget sätts upp


2021-12-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-30

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Anslaget sätts upp

2021-12-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-05

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Anslaget sätts upp

2021-11-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2020-12-13

Politiskt organ

Tekniska utskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Anslaget sätts upp

2021-11-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-16

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-01-14

Anslaget sätts upp

2022-01-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-08

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Anslaget sätts upp

2021-11-29

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-24

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-26

Anslaget sätts upp:

2022-01-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-02-18

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Anslaget sätts upp

2022-01-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-11

Politiskt organ

Samordningsförbundet Skaraborg

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Anslaget sätts upp

2021-12-02

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet, Skövde

Anslaget tas ned

2021-12-23

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Anslaget sätts upp

2021-11-30

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-21

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Anslaget sätts upp

2021-12-21

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkiv

Anslaget tas ned

2022-01-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-14

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-25

Anslaget sätts upp

2022-01-27

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsenheternas närarkiv

Anslaget tas ner

2022-02-18

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Anslaget sätts upp

2022-01-21

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-02-11

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov

Kungörelse med anledning av att bygglov med startbesked har beviljats på fastigheten Vedum 7:16 med adressen Vedum Solbacken 2, Vedum. Sökanden är Hi3G Acess AB.

Bygglov med startbesked beviljades av miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-17 § 90 och avser ansökan om bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod.

Då antalet berörda sakägare till fastigheten Vedum 7:16 är stort meddelas bygglovet genom kungörelse.

Anledningen till detta är att det ger dig som berörd sakägare en chans att överklaga beslutet (senast inom 3 veckor) om du anser att det inte följer plan- och bygglagen eller på annat sätt är felaktigt.

Vid frågor kontakta byggenheten, gärna via e-post miljo.bygg@vara.se.

Handlingar

Handlingar för ärendet, se nedan.

Aktuella/Övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Vara kommuns Byggenhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reviderad ritning – Elevationsritning – Mast
Foton på klätterhinder för mast
Situationsplaner
Konstruktionsritning – mast
Svar på föreläggande om komplettering
Reviderad ritning – Plan-, sektion och fasadritning – Teknikbod

Detaljplaner

Del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2

Syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareetablering av verksamhet inom Trädgårdsmästaren 7, i Vara tätort.

Granskningsinbjudan

Mer information om detaljplan för Del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2.

Ritaren 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Detaljplanen har antagits.
Mer information om Ritaren 21

Kungörelse av länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen har beslutat att att tillfälligt upphäva Vara kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021 § 122 att anta nya lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun. Länsstyrelsen förlänger tiden för Länsstyrelsens prövning till den 28 februari 2022 (ärendebeteckning 213-57001-2021).

Länsstyrelsens beslut angående upphävande av lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Sammanträdesplan 2022

Klicka på bilden för att förstora den.

Tabell över sammanträdesdagar 2022.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här kungörs kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

Under respektive mötesdatum kan du också ta del av handlingarna till de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Loading..

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Anslaget sätts upp

2022-01-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-09

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Anslaget sätts upp

2021-12-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-07

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-05

Anslaget sätts upp

2022-01-05

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-28

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Anslaget sätts upp

2021-12-01

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-22

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-20

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-13

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Anslaget sätts upp

2021-11-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-15

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Anslaget sätts upp


2021-12-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-30

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Anslaget sätts upp

2021-12-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-05

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Anslaget sätts upp

2021-11-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2020-12-13

Politiskt organ

Tekniska utskottet

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Anslaget sätts upp

2021-11-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-16

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-01-14

Anslaget sätts upp

2022-01-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-08

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Anslaget sätts upp

2021-11-29

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-24

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-26

Anslaget sätts upp:

2022-01-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-02-18

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Anslaget sätts upp

2022-01-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-02-11

Politiskt organ

Samordningsförbundet Skaraborg

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Anslaget sätts upp

2021-12-02

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet, Skövde

Anslaget tas ned

2021-12-23

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Anslaget sätts upp

2021-11-30

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2021-12-21

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Anslaget sätts upp

2021-12-21

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkiv

Anslaget tas ned

2022-01-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-01-14

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-25

Anslaget sätts upp

2022-01-27

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsenheternas närarkiv

Anslaget tas ner

2022-02-18

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Anslaget sätts upp

2022-01-21

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-02-11

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.