Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-14Anslaget sätts upp2021-04-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-05
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-07Anslaget sätts upp2021-04-07
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2021-04-29
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-04-19Anslaget sätts upp2021-04-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-14
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-21Anslaget sätts upp2021-04-21
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-13
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-04-28Anslaget sätts upp2021-04-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-05-19
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-21Anslaget sätts upp2021-04-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2021-05-05 Anslaget sätts upp
2021-05-11
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2021-06-01
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-03-22Anslaget sätts upp2021-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-18
Politiskt organRäddningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-05-06Anslaget sätts upp2021-05-10
Protokollets förvaringRäddningstjänsten Tornväktargatan 2, LidköpingAnslaget tas ner2020-06-01
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-07Anslaget sätts upp2021-04-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-28
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-25Anslaget sätts upp2021-03-29
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-04-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-10
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-03-29Anslaget sätts upp:2021-03-31
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned:2021-04-22
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-25Anslaget sätts upp2021-03-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-21
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-02-22Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-19
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2021-02-19Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organÖverförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-24Anslaget sätts upp2021-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2021-04-14Anslaget sätts upp2021-04-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-06
Politiskt organSamordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum2021-04-13Anslaget sätts upp2021-05-07
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ner2021-05-28
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-04-26Anslaget sätts upp2021-04-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ner2020-05-21

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Bygglov

Det har inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av torn/mast och teknikbod på fastigheten Vedum 7:16. Sökanden är Hi3G Access AB och diarienummer för aktuellt ärende är VAMBN-2021-256.

Den sökta åtgärden, nybyggnad av torn/mast och teknikbod, planeras utanför detaljplanerat område. Den planerade placeringen gränsar till detaljplanerat område och då strax intill Vedum kyrka. Den ca 42 meter höga tornet/masten med tillhörande teknikbod är avsedd för allmänna mobilnätet. Område runt torn och teknikbod kommer att stängslas in.

Innan beslut fattas i ärendet ska de som berörs underrättas och ges tid att lämna synpunkter. Då antalet berörda sakägare till fastigheten Vedum 7:16 och för ärendet är stort görs detta genom kungörelse i tidningen och på kommunens digitala anslagstavla.

Synpunkter i ärendet ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 2021-05-03 för att kunna påverka ärendet.

Av skrivelsen ska ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning framgå.

Eventuella synpunkter skickas till:

  • E-postadress: miljo.bygg@vara.se
  • Postadress: Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Byggenheten, 534 81 Vara

Handlingar

Handlingar för ärendet, se nedan.

Aktuella/Övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Vara kommuns Byggenhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Reviderad ritning – Elevationsritning – Mast
Foton på klätterhinder för mast
Situationsplaner
Konstruktionsritning – mast
Svar på föreläggande om komplettering
Reviderad ritning – Plan-, sektion och fasadritning – Teknikbod

Detaljplaner

Del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2

Syfte: Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareetablering av verksamhet inom Trädgårdsmästaren 7, i Vara tätort.

Samrådsinbjudan

Mer information om detaljplan för Del av Trädgårdsmästaren 7 och del av Torsgården 3:2.

Ritaren 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Detaljplanen har antagits.
Mer information om Ritaren 21

Sammanträdesplan 2021

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här kungörs kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

Under respektive mötesdatum kan du också ta del av handlingarna till de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Loading..

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-14Anslaget sätts upp2021-04-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-05
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-07Anslaget sätts upp2021-04-07
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2021-04-29
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-04-19Anslaget sätts upp2021-04-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-14
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-21Anslaget sätts upp2021-04-21
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-13
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-04-28Anslaget sätts upp2021-04-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-05-19
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-21Anslaget sätts upp2021-04-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2021-05-05 Anslaget sätts upp
2021-05-11
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2021-06-01
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-03-22Anslaget sätts upp2021-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-18
Politiskt organRäddningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-05-06Anslaget sätts upp2021-05-10
Protokollets förvaringRäddningstjänsten Tornväktargatan 2, LidköpingAnslaget tas ner2020-06-01
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-04-07Anslaget sätts upp2021-04-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-28
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-25Anslaget sätts upp2021-03-29
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-04-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-10
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-03-29Anslaget sätts upp:2021-03-31
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned:2021-04-22
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-25Anslaget sätts upp2021-03-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-21
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-02-22Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-19
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2021-02-19Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organÖverförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum2021-03-24Anslaget sätts upp2021-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-04-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2021-04-14Anslaget sätts upp2021-04-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-05-06
Politiskt organSamordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum2021-04-13Anslaget sätts upp2021-05-07
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ner2021-05-28
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-04-26Anslaget sätts upp2021-04-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ner2020-05-21

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.