Kommunalt utsedda råd

I kommunen finns ett antal råd som är utsedda av kommunfullmäktige.

Arbetsmarknadsrådet

Arbetsmarknadsrådet är ett forum för statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som står långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. På arbetsmarknadsrådets agenda behandlas frågor som:

 • Arbetsmarknadsläget
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Jämlikhet på arbetsmarknaden
 • Ohälsotal

Arbetsmarknadsrådet är sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågor, med följande medlemmar: Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämndens presidium, ordförande och andre vice ordförande i Socialnämndens presidium, Näringslivschef, Arbetsmarknadschef samt HR-chef från förvaltningen. En representant från vardera Arbetsförmedlingen och Campus västra Skaraborg, samt två representanter för det lokala näringslivet, erbjuds att ingå.

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Rådet är ett remiss- och referensorgan. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. Arbetsmarknadsrådet sammanträder 4 gånger per år.

Representanter i Arbetsmarknadsrådet

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsrådet.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara. Organisatoriskt är Brottsförebyggande rådet placerat under Kommunstyrelsen och möten sker vid fyra tillfällen per år. Utgångspunkten för arbetet bygger på ett samverkansavtal tecknat mellan kommun och polis, där prioriterade områden lyfts fram. Samverkansavtalet med åtagandeplan följs upp och revideras årligen utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

Representanter i Brottsförebyggande rådet

Förtroendevalda i Brottsförebyggande rådet.

Förutom invalda förtroendevalda från kommunens nämnder ingår även representant från närpolisen, näringslivskommittén samt kommunens folkhälsoplanerare i rådet.

Aktuellt

Avtal om samverkan mellan Vara Kommun och Polisen för 2017 är klart: Samverkansavtal BRÅ

Samverkan sker inför skolavslutning i syfte att minska langningen av alkohol till barn och unga.

Mer om nationellt brottsförebyggande arbete finns på www.bra.se

Starta Grannsamverkan

Tillsammans för en ökad trygghet

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Representanter i Folkhälsorådet

Förtroendevalda i Folkhälsorådet.

Gestaltningsrådet

Gestaltningsrådet i Vara kommun har som uppgift att säkerställa kompetens i gestaltningsfrågor ur ett estetisk, kulturellt och konstnärligt perspektiv från en punkt utanför den kommunala organisationen och med förmåga att se med utifrån kommande ögon på gestaltningens möjligheter i samhällsplaneringen i Vara kommun.

Gestaltningsrådet sorterar under kommunstyrelsen, med stadsarkitekten som ansvarig tjänsteman. I gestaltningsrådet finns konstnärlig och arkitektonisk yrkeskompetens kombinerad med lokal kännedom. Även andra kompetenser där konsten som samhällsbyggande faktor är avgörande kan komma ifråga.

Gestaltningsrådet består av sju ledamöter, varav en förtroendevald ur kommunstyrelsens arbetsutskott. Fyra ledamöter hämtas utanför kommunens geografiska område och två är boende men inte förtroendevalda i Vara kommun. Ledamöterna i Vara kommuns gestaltningsråd sitter på personliga meriter och representerar ingen annan än sig själva. De väljs efter kunskap, intresse och renommé för fyra år i taget.

Gestaltningsrådet kommer med synpunkter och ger rekommendationer på hur stadsbyggnad, konst och kultur tillsammans tas tillvara i såväl konkreta projekt
som i framtida planering. Utgångspunkten är Vara kommuns kulturplan och gestaltningsprogram. Gestaltningsrådet ser till såväl nya som äldre miljöer, byggnader och platser där gestaltning kan tillföra konstnärliga/kulturella värden och därmed höja kvalitén och/eller styrka hållbarheterna (miljömässig, ekonomiskt och social hållbarhet). Gestaltningsrådet kan vara ett remiss- och referensorgan för kommunala beslut rörande gestaltning. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Representanter

Förtroendevalda i Gestaltningsrådet.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Detta råd är knutet till socialnämnden och innehar representanter för pensionärsorganisationer och berörda nämnder, socialnämnden och kommunstyrelsen. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan organisationerna å ena sidan och kommunen å andra sidan. Rådet skall företräda äldre.

Representanter i Kommunala pensionärsrådet

Förtroendevalda i Kommunala pensionärsrådet.

Sekreterare: Ardian Isufi, 0512-313 26

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning (KRF)

Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) skall vara en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna (ej enskilda ärenden) I KRF finns representanter från samtliga nämnder.

Dess uppgifter är bl.a. att hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. Följa förändring och efterfrågan av samhällets service. Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter m.m.

Representanter

Förtroendevalda i Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Sekreterare: Linda Samuelsson Winbo, 0512-310 27

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor i syfte att skapa en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Genom en regelbunden och öppen dialog mellan politiker, tjänstemän och näringsliv tas ett gemensamt ansvar för att:

 • tillvarata för näringslivet och kommunen gemensamma frågor så som t ex infrastruktur, kommunikationer, tillgång på bostäder, rekryteringsförutsättningar etc.
 • skapa samsyn kring olika samhällsaktörers uppdrag och förutsättningar.
 • utbyta information om olika branschers nuläge och framtidsutsikter.
 • skapa ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Näringslivsrådet representeras av kommunens folkvalda i form av Kommunstyrelsens arbetsutskott. En representant från vardera Företagarna, Teknikföretagarna, LRF, besöksnäringen, transportbranschen, träindustrin, byggbranschen och handeln bjuds in att ingå. Två representanter väljs även från utvalda företag/organisationer och sitter under en period på två år, varefter nya företag väljs in som ledamöter. De invalda företagen/organisationerna ska i möjligaste mån representera bredden i arbetslivet. Kommunens förvaltning representeras av Näringslivschef, Arbetsmarknadschef och Miljö- och byggchef.

Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Rådet är ett remiss- och referensorgan. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Representanter i Näringslivsrådet

Förtroendevalda i Näringslivsrådet.

Arbetsmarknadsrådet är ett forum för statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera arbetet med att få grupper som står långt från arbetsmarknaden att kunna etablera sig i arbetslivet. På arbetsmarknadsrådets agenda behandlas frågor som:

 • Arbetsmarknadsläget
 • Rekrytering
 • Kompetensförsörjning
 • Jämlikhet på arbetsmarknaden
 • Ohälsotal

Arbetsmarknadsrådet är sammansatt av representanter för kommunala nämnder vars verksamheter berör arbetsmarknadsfrågor, med följande medlemmar: Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande och andre vice ordförande i Bildningsnämndens presidium, ordförande och andre vice ordförande i Socialnämndens presidium, Näringslivschef, Arbetsmarknadschef samt HR-chef från förvaltningen. En representant från vardera Arbetsförmedlingen och Campus västra Skaraborg, samt två representanter för det lokala näringslivet, erbjuds att ingå.

Arbetsmarknadsrådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen. Rådet är ett remiss- och referensorgan. Det behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet. Arbetsmarknadsrådet sammanträder 4 gånger per år.

Representanter i Arbetsmarknadsrådet

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsrådet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.