Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är här de övergripande och långsiktiga målen för kommunens verksamheter fastställs.

Politisk organisation. Skiss.

På kommunfullmäktiges uppdrag har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi, verksamheter och utveckling. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Till kommunstyrelsen, som är en egen nämnd, finns tre utskott knutna: arbetsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet.

För olika verksamhetsområden finns nämnder. Nämnderna är bildningsnämnd, miljö- och byggnadsnämnd, socialnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd. Dessutom finns en revision som granskar kommunens verksamhet, en valberedning och en överförmyndare.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.