Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och har inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är tillika arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Förtroendevalda i nämnden:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i nämnden trycker ni här.

Arbetsutskott:

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de allmänna ärenden som behandlas i nämnden.  Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i utskottet trycker ni här.

Personalutskott:

Kommunstyrelsen har ett personalutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Personalutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de  personal-, arbetsmiljö- och organisationsärenden som behandlas i nämnden.  Personalutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i utskottet trycker ni här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.