Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och har inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är tillika arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Förtroendevalda i nämnden

Ledamöter och ersättare i nämnden.

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de allmänna ärenden som behandlas i nämnden. Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet

Ledamöter och ersättare i utskottet.

Personalutskott

Kommunstyrelsen har ett personalutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Personalutskottet är ett av nämndens beredningsorgan och ska förbereda de personal-, arbetsmiljö- och organisationsärenden som behandlas i nämnden. Personalutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet

Ledamöter och ersättare i utskottet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.