Överförmyndare och god man

Överförmyndaren i Vara ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Grästorp, Lidköping och Götene.

De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Överförmyndarnämndens syfte och uppgifter

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars verksamhet regleras av kommunallagen, föräldrabalken och förvaltningslagen. Överförmyndigaren står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndarnas, förvaltarnas och gode männens förvaltning. Tillsynens syfte är att skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt i olika sammanhang eller förvalta sin egendom. Tillsynen utövas normalt genom granskning av de redovisningar som ställföreträdarna lämnar in till överförmyndaren varje år. Vid tillsynen ska överförmyndaren kontrollera, dels att den enskildes tillgång används för dennas nytta i skälig omfattning, dels att tillgångarna är placerade så att tillräckligt trygghet och skälig avkastning ges.

För den som är i behov av hjälp, medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. I de flesta fall är det tingsrätten som beslutar om att sådan ställföreträdare ska utses, men ibland har även överförmyndaren möjlighet att fatta sådana beslut. I överförmyndarens uppgifter ingår även att besluta om byte och entledigande av god man.

Den som inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga till tingsrätten.

Förtroendevalda i nämnden.

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter på Lidköping kommuns hemsida.

Blanketter

Blanketter hittar du på Lidköping kommuns hemsida. Blankettarkiv.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.