God man

Varför god man?

Anledningen till att en person behöver god man eller förvaltare varierar. Det kan röra sig om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat funktionstillstånd eller annat liknande förhållande, behöver hjälp att bevaka rätt, förvalta egenomdom eller sörja för en person. Ett godmanskap är en hjälpform som bygger på frivillighet. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs i regel ett läkarintyg.

En god man kan vid behov förordnas för en enstaka rättshandling, t.ex. vid fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i ett dödsbo.

Godmanskap kan också bli aktuellt för omyndiga personer som på grund av risk för intressekonflikter inte kan företrädas av sina vårdnadshavare, t.ex. vid bouppteckning och arvsskifte. Den gode mannen ska i ett sådant fall förordnas för att ta tillvara den omyndiges intressen.

Vad gör en god man?

En god mans uppgifter varierar utifrån den hjälpbehövandes situation och hur förordnandet är utformat. Ofta handlar det om att ordna med betalning av räkningar. Hjälpa till med olika myndighetskontakter för t.ex. vård- och boendeformer, att ansöka om de bidrag som kan vara aktuella t.ex. bostadsbidrag. Den gode mannen är en intressebevakare — inte en utförare av sociala insatser. Räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, att han eller hon söker bostadsbidrag om det är aktuellt med mera.

Att söka god man

Den hjälpbehövande själv eller hans eller hennes anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndaren.

Ersättning

Den gode mannen har rätt till ersättning för det arbete han eller hon utför för den enskilde. Om ekonomiska medel finns för det är huvudregel att den enskilde själv ska betala ersättningen.

Förvaltarskap

Om hjälpbehovet inte kan tillgodoses genom en god man kan det ibland behövas en förvaltare för att hjälpa den enskilde. Förvaltarskapet är en hjälpform som inte bygger på frivillighet på samma sätt som godmanskap.

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter på Lidköping kommuns hemsida.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.