Revision

Kommunens revisorer är underställda kommunfullmäktige. De år som det har varit val i kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige i Vara sex ordinarie revisorer.

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, det vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.
Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorer 2019-2022

Per-Olof Thörn (S), ordförande
Onni Vehviläinen (M), vice ordförande
Anderz Erlandsson (M)
Inger Gustafsson (C)
Reino Garyd (S)
Anders Ekdén (HVKB)