Revision

Kommunens revisorer är underställda kommunfullmäktige. De år som det har varit val i kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige i Vara sex ordinarie revisorer.

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, det vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisionsrapporter

Som ett led i kommunrevisionens granskning av verksamheterna genomförs årligen ett antal revisionsgranskningar. Dessa finner ni nedan:

Loading..

Förtroendevalda i revisionen

Revisorer i revisionen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.