Revision

Kommunens revisorer är underställda kommunfullmäktige. De år som det har varit val i kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige i Vara sex ordinarie revisorer.

Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, det vill säga revisorerna kan inte genomföra omröstning i revisionsfrågor.
Revisorernas uppgift anges i kommunallagen där det framgår att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Inom denna ram ska revisorerna pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om kontrollen inom nämnderna är tillräcklig

Revisorer 2019-2022

Mikael Hernborg (S), ordförande
Onni Vehviläinen (M), vice ordförande
Anderz Erlandsson (M)
Inger Gustafsson (C)
Reino Garyd (S)
Anders Ekdén (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.