Socialnämnd

Nämndens uppgifter regleras i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och omsorgslagen. Verksamheten består av tre stora områden: äldreomsorg (ÄO), omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF) och individ- och familjeomsorg (IFO). Nämnden ansvarar även för mottagning av flyktingar.

Socialnämnden har beslutat att ett rehabiliterande förhållningssätt skall tillämpas i verksamheterna. Detta beslut har utmynnat i tre delar varav Kompetensstegen är en. Inom ramen för Kompetensstegen har arbete med att utveckla en gemensam värdegrund bedrivits. Den gemensamma värdegrunden skall omfatta alla socialnämndens verksamheter. Alla arbetsinsatser inom verksamheterna skall ha sin utgångspunkt i den gemensamma värdegrunden.

Samtliga som är verksamma i socialnämndens verksamhetsområden ska omfattas av den gemensamma värdegrunden och har ett eget ansvar för dess tillämpning. Varje medarbetare ansvarar för att upprätthålla ett gott arbetsklimat med ett gott bemötande och väl fungerande arbetsrelationer.

Förtroendevalda i nämnden

Ledamöter och ersättare i nämnden.

Arbetsutskott

Socialnämnden har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är nämndens beredningsorgan och ska förbereda de ärenden som behandlas i nämnden. Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet

Ledamöter och ersättare i utskottet.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.