Bildningsnämnden

Nedan finner du bildningsnämndens tjänstegarantier.

Bildningsnämnd och administration

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Barnomsorg

Vi garanterar att:

 • vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjligheter.
 • vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits.
 • vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar.
 • ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas.
 • utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.

Grundskola

Vi garanterar att:

 • utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.
 • elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg erbjuds möjlighet till extra stöd.

Kosten

Vi garanterar att:

 • du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger en tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.
 • vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
 • på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge cirka 20 %, lunchen cirka 25 % samt mellanmålet cirka 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.

Skolskjuts

Vi garanterar att:

 • elever i förskoleklass till och med årskurs 6 inte behöver gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.
 • minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.
 • hämtning/lämning med skolbuss inte ska ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skolslut för elever i förskoleklass – år 6.

Baden

Vi garanterar att:

 • då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
 • vattentemperaturen i badbassängen är 28 grader, en dag i veckan 32 grader i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80 grader.
 • lokalerna är hygieniska och välstädade.
 • simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt.
 • förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.

Fritidsgårdar

Vi garanterar att:

 • du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid ska bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.
 • vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
 • du vid minst tre tillfällen per termin ska erbjudas ”live”-upplevelser som till exempel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
 • vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.

Bibliotek

Vi garanterar att:

 • alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
 • expediering av privatpersons förfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
 • alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.
 • alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.
 • ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska och etiska värderingar ska erbjudas på alla enheter.

Kultur Vara

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller inte fasta bidrag).
 • all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.
 • omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
 • minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte.

 

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.