Bildningsnämnden

Nedan finner du bildningsnämndens tjänstegarantier.

Bildningsnämnd och administration

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Barnomsorg

Vi garanterar att:

 • vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjligheter.
 • vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits.
 • vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar.
 • ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas.
 • utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.

Grundskola

Vi garanterar att:

 • utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.
 • elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg erbjuds möjlighet till extra stöd.

Kosten

Vi garanterar att:

 • du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger en tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.
 • vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
 • på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge cirka 20 %, lunchen cirka 25 % samt mellanmålet cirka 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.

Skolskjuts

Vi garanterar att:

 • elever i förskoleklass till och med årskurs 6 inte behöver gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.
 • minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.
 • hämtning/lämning med skolbuss inte ska ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skolslut för elever i förskoleklass – år 6.

Baden

Vi garanterar att:

 • då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
 • vattentemperaturen i badbassängen är 28 grader, en dag i veckan 32 grader i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80 grader.
 • lokalerna är hygieniska och välstädade.
 • simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt.
 • förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.

Fritidsgårdar

Vi garanterar att:

 • du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid ska bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.
 • vi ska finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
 • du vid minst tre tillfällen per termin ska erbjudas ”live”-upplevelser som till exempel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
 • vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna ska vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte ska någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.

Bibliotek

Vi garanterar att:

 • alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
 • expediering av privatpersons förfrågan ska påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
 • alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.
 • alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbibliotek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.
 • ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokratiska och etiska värderingar ska erbjudas på alla enheter.

Kultur Vara

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller inte fasta bidrag).
 • all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.
 • omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
 • minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte.

 

Vi garanterar att:

 • vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.

Kontakt