Kommunstyrelsen

Nedan finner du kommunstyrelsens tjänstegarantier.

Ledning och administration

Vi åtar oss att: 

 • den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
 • inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.
 • förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef.
 • vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahålls inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.
 • samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet ”Axet” sex till tio gånger per år.

Fastigheter

Vi åtar oss att:

Vi åtar oss att:

 • sammanställning över noterade underhållsbehov sammanställs och delges verksamhetsansvarig.
 • ett jämt och bra inomhusklimat ska hållas.
 • fel och brister avhjälps snarast efter felanmälan i kommunens felanmälanssystem.
 • åtgärdade fel och brister återrapporteras (när så begärts i kommunens felanmälanssystem).

 

Väghållning, underhåll och reparation

Vi åtar oss att:

 • snöröjningen inleds då snöfallet upphört och vid ett snödjup av nio centimeter. Vid blötsnö och vid sjunkande temperaturer börjar arbetet tidigare. GC-banor plogas vid fem centimeters snödjup.
 • borttagning av snövallar i anslutning till övergångsställen och busshållplatser ska påbörjas efter fyra till sex timmar, beroende på hur mycket snö som kommit.
 • plogning i bostadsområden inleds sent dag ett eller under dag två.
 • sandupptagning från gång- och vägbanor ska ske i alla tätorter och vara slutförd före 10:e maj i Vara, Vedum och Kvänum. I övriga orter senast 15:e maj.

Parker, grönområden och lekplatser

Vi åtar oss att:

 • där det finns kortklippt gräs ska gräset klippas då det uppnått en höjd av 12 centimeter.
 • skötsel av skogarna ska vara inriktad på rekreation och trivsel och att markskador ska minimeras.
 • ovanliga träd och buskar ska gynnas på bekostnad av de vanliga.
 • besiktning på kommunala lekplatser ska utföras en gång om året och reparation av anmärkningarna utförs.
 • en höstgenomgång med sandpåfyllning ska utföras före 1:a augusti varje år.
 • trasiga lekredskap som äventyrar säkerheten ska repareras senast tre dagar efter att vi fått vetskap om felet.
 • översyn, alternativt tömning av papperskorgar, ska ske en gång per vecka. Intilliggande ytor ska då städas.

.

Vatten och avlopp

Vi åtar oss att:

 • inställelse vid beredskap är högst en timma.
 • vid planerade reparationer ska kunder meddelas minst två dagar innan reparationen påbörjas.
 • beställning av servicekartor och annat material levereras inom tre dagar
 • vattenmätaren ska avläsas av kommunens VA-personal minst en gång vart tionde år (byte av mätare är ett lagkrav).

 

Avfallshantering

För avfallshantering gäller sedan år 2001 renhållningsordningen.

Vi åtar oss att: 

 • den som kontaktar kommunen under kontorstid ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska information erhållas om när den sökta personen anträffas.
 • inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras skyndsamt, men senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges.
 • förfrågningar inom området näringslivsutveckling ska senast inom två arbetsdagar få kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör eller näringslivschef.
 • vid intresse för företagsetablering ska en träff med intressenten initieras omedelbart. Den information som efterfrågas tillhandahålls inom en tidsplan som upprättas i överenskommelse med intressenten. Hålls inte tidsplanen ska personlig kontakt tas för ny överenskommelse.
 • samtliga hushåll och företag i Vara kommun ska få informationsbladet ”Axet” sex till tio gånger per år.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.