Socialnämnden

Nedan finner du socialnämndens tjänstegarantier.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Vi garanterar att:

 • du senast 10 arbetsdagar efter inlämnad ansökan får ett beslut, förutsatt att alla handlingar som behövs finns med i ansökan.

Individ- och familjeomsorg

Som sökande av försörjningsstöd i Vara kommun kan du förvänta dig:

 • Att erbjudas en besökstid inom 10 arbetsdagar
 • Att din kompletta ansökan prövas och att ett beslut fattas inom 10 arbetsdagar vid tjänstemannabeslut
 • Att träffa din handläggare på utsatt tid
 • Att få uppgift om när och hur beviljat bistånds utbetalas
 • Att få information om vart du kan vända dig med klagomål
 • Om du per telefon söker din handläggare och vill bli kontaktad ska de senast arbetsdagen efter bli kontaktad. Vid sjukdom, semester med mera. kontaktas du av annan person på enheten

Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

Grunden för tjänstegarantin är en individuell biståndsbedömning med insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Lagen om assistansersättning (LASS)

Vi garanterar att:

– personlig kontakt tages inom 5 arbetsdagar efter det att ansökan inkommit om:

 • daglig verksamhet
 • avlastning/korttidsvistelse
 • personlig assistent
 • kontaktperson
 • boende med särskild service
 • ledsagarservice
 • boendestöd
 • trygghetslarm
 • korttidstillsyn

Äldreomsorg

Alla medarbetare inom kommunens äldreomsorg har ett eget ansvar för att värdighetsgarantierna/ tjänstegarantierna/ servicedeklarationerna uppfylls.
Lokala Värdighetsgarantier/tjänstegarantier/servicedeklarationer gällande:

Bemötande

 • Vi garanterar att Du bemöts med artighet, hänsyn och respekt för den du är.
 • Vi garanterar att all personal i äldreomsorgen bidrar till att stärka Ditt oberoende och Din självständighet.
 • Vi garanterar att all personal i äldreomsorgen respekterar Din bostad som Din privata sfär. (Undantag är den enskildes personliga säkerhet och lagen om personalens arbetsmiljö)

Biståndshandläggning

 • Vi garanterar att en biståndshandläggare kontaktar Dig inom 5 arbetsdagar efter att Din ansökan har kommit in.
 • Vi garanterar att Du får individuellt anpassad information efter att biståndshandläggaren fattat beslut utifrån Din ansökan.
 • Vi garanterar att biståndshandläggare finns tillgänglig via kommunens växel telefonnummer 0512-31 000, under växelns öppettider.

Legitimation och presentation

 • Vi garanterar att all ordinarie personal som gör hembesök kan uppvisa legitimation.
 • Vi garanterar att all ordinarie personal bär namnskyltar med namn och yrkestitel.

Planering och utförande

 • Vi garanterar att Du får en kontaktman utsedd inom tre veckor från att insatsen har påbörjats. Kontaktmannen värnar lite extra om Dig och hjälper t ex till med kontakter som Du behöver ta.
 • Vi garanterar att Du tillsammans med Din kontaktman inom 2 – 3 veckor skriver en genomförandeplan, där ni planerar hur och när insatserna ska utföras. Dina behov och önskemål, inom ramen för biståndsbeslutet, tas tillvara så långt som möjligt.
 • Vi garanterar att insatserna, inom ramen för biståndsbeslutet, utformas utifrån Dina resurser och förmågor.
 • Vi garanterar att Du får information om tillfälliga förändringar av planerade insatser, t ex tidpunkt och dag.
 • Vi garanterar att någon av Dina anhöriga/närstående inbjuds att involveras i Din omsorg utifrån Dina behov och önskemål.

Äldreboende och demensboende

 • Vi garanterar att Du får ett inflyttningssamtal inom 3 veckor efter att Du har flyttat in i äldre- eller demensboende. Dina anhöriga/ närstående inbjuds att medverka utifrån Dina behov och önskemål.
 • Vi garanterar att veckans aktiviteter finns synliga på anslagstavlor mm i de särskilda boendeformerna.

Uppföljning

Du kan lämna dina synpunkter, såväl positiva som negativa, när det gäller de lokala värdighetsgarantierna/ tjänstegarantierna/ servicedeklarationerna till kommunens synpunktshantering Bättre Vara.

 • Det gör Du genom att fylla i blanketten TYCK TILL om bättre Vara eller skriva in Dina synpunkter på www.vara.se, Bättre Vara.

Behöver Du hjälp med att skaffa eller fylla i blanketten eller skriva på kommunens hemsida, säg till personalen.

Vi garanterar att:

 • Dina synpunkter registreras och behandlas av respektive enhet.

Har Du några frågor om detta – ta kontakt med resultatenhetschefen.

Vi garanterar att:

 • du senast 10 arbetsdagar efter inlämnad ansökan får ett beslut, förutsatt att alla handlingar som behövs finns med i ansökan.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.