Säkerhet och beredskap

Vara kommun arbetar kontinuerligt för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen.

Vi strävar efter att bygga upp en bra beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna och de stora katastroferna.

Från och med 1 januari, 2023, är det Räddningstjänsten Skaraborg som rycker ut när en olycka inträffar i vardagen.

Logotyp Vara kommun.

Kommunens ansvar

Vara kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar. Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med…

Din hemberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Att ha hemberedskap innebär att du klarar dig utan samhällets hjälp…

Släkta gatlampor med skog i nedre kant.

Frågor och svar om frånkoppling

Att koppla från elen lokalt är ett verktyg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område frånkoppling ska ske, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. De ger sedan order till de regionala nätföretagen att de ska genomföra frånkopplingen inom 15 minuter.

Bilden föreställer en lyktstolpe under natten

Frågor och svar om el och energi

Vara kommun arbetar med el och energi på flera sätt. Här finns frågor och svar om Vara kommuns arbete och ansvar för el och energi. Du kan också få tips på vad du som privatperson kan göra för att minska din egen energiförbrukning. Klicka på flikarna nedan för att få veta mer om kommunens arbete…

Extraordinär händelse

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Ibland används begreppet ”extraordinär händelse”. Vad är en extraordinär händelse? I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och…

Vetefält.

Information med anledning av kriget i Ukraina

Kriget har återigen nått Europa och vi förfäras över vad som händer i Ukraina. Många av oss känner oro och börjar fundera över hur detta kommer att påverka oss och hur vi kan hjälpa till. Här berättar vi hur kommunen påverkas och arbetar i dagsläget och vad du som privatperson kan göra. Mer information om…

Informationssäkerhet och källkritik

Vid en kris sprids mycket information fort. Det är extra viktigt att vara källkritisk och söka information från olika källor för att få en bild av läget och inte sprida vidare obekräftade rykten. Krisinformation.se har samlat ihop tips för hur man kan tänka kring källkritik och agerande i sociala medier. Källkritik Om sociala medier i…

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Du kan få VMA i flera olika kanaler: via radio och tv, från Krisinformation.se, via webb, app och i sociala medier och som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm. I…

Skylt för skyddsrum.

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. I Vara kommun finns tre skyddsrum där två är placerade i Vara tätort och ett i Larv. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen…

Information in English

Information from the Swedish authorities about what is going on in the region right now and advice on how to manage your concerns. Emergency information from the Swedish authorities

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Krisstöd

Krisstöd är en del av kommunens krisorganisation och aktiveras när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa uppkommen händelse eller kris. Det kan också ske när det krävs samordnande resurser i samband med en omfattande händelse eller kris i Vara kommun. Krisstöd består av en ledningsgrupp där det ingår representanter från…