Frågor och svar om el och energi

Vara kommun arbetar med el och energi på flera sätt. Här finns frågor och svar om Vara kommuns arbete och ansvar för el och energi. Du kan också få tips på vad du som privatperson kan göra för att minska din egen energiförbrukning.

Bilden föreställer en lyktstolpe under natten

Klicka på flikarna nedan för att få veta mer om

  • kommunens arbete för att minska el- och energiförbrukningen
  • kommunens ansvar för el och energi
  • få tips på vad du som privatperson kan göra för att påverka ditt hushålls el- och energiförbrukning
  • var du hittar mer fakta om att installera solceller.

Hur förbereder vi oss inför en eventuell eleffektbrist?

Svenska kraftnät har meddelat att risken för bortkoppling av el till följd av effektbrist i vinter har ökat. Därför arbetar Vara kommun med det som kallas Styrel. Styrel är Energimyndighetens planeringsprocess för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare när användare måste kopplas bort på grund av eleffektbrist.

Inom Styrel finns in prioriteringsklassificering som Vara kommun följer. Elanvändare som prioriteras högst har betydelse för människors liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Du kan läsa mer om Styrel på Energimyndighetens hemsida.

På Svenska kraftnäts hemsida kan du få mer information om hur en bortkoppling av elen fungerar.

Vilket ansvar har kommunen för el- och energiförsörjning gentemot kommuninvånarna?

Krisinformations hemsida om Samhällets ansvar vid strömavbrott kan du läsa mer om vilket ansvar samhället har i samband med strömavbrott.

Kommunen har dock i varje läge, inte bara strömavbrott, ett yttersta ansvar för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, om inte ansvaret ligger på någon annan. Det följer av 2 kap 1 § Socialtjänstlagen. Vid ett längre strömavbrott har vi som kommun skyldighet att hålla igång exempelvis äldreboenden och förskolor, se till att det går att hämta dricksvatten och se till att inte någon fryser ihjäl. Kommunen har däremot inte ansvar för att se till att elen kommer tillbaka i elnätet, eftersom det är elnätsföretagen som har ansvar för att elen kommer tillbaka.

Vad kan kommunen hjälpa mig med?

Den kommunala energirådgivningen har till uppgift att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. De kan ge dig råd om:

• Energieffektivisering och förnybar energi i bostäder och lokaler
• Solceller och energilagring
• Elfordon och laddning
• Klimatsmarta val i vardagen
• Stöd och bidrag till energi- och klimatåtgärder

Just nu är det högt tryck på energi- och klimatrådgivningen. Därför kan svarstiderna vara lite längre än vanligt. Vi svarar i turordning på inkommande ärende.

Energi- och klimatrådgivningen
Telefon 0511-320 00
E-post: ekr@skara.se

Vad gör Vara kommun för att minska elförbrukningen?

Vara kommun ser över sina fastigheter och verksamheter inför vintern. För att minska påverkan till följd av stigande elpriser och risken för elbrist genomförs en kartläggning över möjliga åtgärder för att minska kommunens elförbrukning. Kommunen ser särskilt över elkrävande processer inom vatten- och avloppsverksamheten men också belysning inom- och utomhus. Vi tittar också på vad vi kan göra för att förskjuta vår energianvändning, bort från kritiska timmar till mindre belastade tidpunkter.

Exempel på åtgärder som kommunen ser över:

• Ladda kommunens elbilar under tidpunkter då det inte riskerar att bli elbrist
• Optimera tidsstyrningen av ventilationen i kommunens fastigheter
• Se över tidsstyrningen för gatubelysningen
• Informationsskyltarna utmed E20 är släckta från midnatt till morgonen

Kartläggningen av elförbrukningen är också en del i ett större arbete kring att säkra reservkraft.

Läs mer om Vara kommuns arbete med kartläggning av energi- och elförbrukning.

Jag är lantbrukare, hur stöttar kommunen mig om elförsörjningen bryts?

Kommunen har inte ansvar för att se till att elen kommer tillbaka i elnätet, eftersom det är elnätsföretagen som har ansvar för att elen kommer tillbaka. Som lantbrukare ska du ha en godtagbar plan för hur du ska se till att djurskyddet inte blir lidande vid elavbrott. I planen är det viktigt att du har tänkt på hur olika system för till exempel vattning, utfodring och ventilation kan påverkas om elförsörjningen bryts. Det är inte något nytt, utan ha gällt sedan lång tid tillbaka.

Frågor och svar om gatubelysning och värme

Tänker ni släcka ned gatubelysningen?
Vi kommer fortsätta att ha gatubelysningen tänd.

Kommer Vara kommun tända dekorationsbelysning utomhus?
Ja, men ett färre antal än tidigare år. Vi kommer att tända dekorationsbelysningen längs med Drottninggatan, Torggatan och Storgatan i Vara tätort samt ordinarie dekorationsbelysning i övriga tätorter.

Vi kommer däremot inte att tända dekorationerna i träden längs med Torggatan, Storgatan och på Stora torget i Vara tätort. Det beror på att trädbelysningen har jordfelsbrytare som slås av om strömmen till dem bryts. Eftersom trädbelysningen får ström via gatubelysningen har vi tidigare år haft gatubelysningen tänd dygnet runt, detta är inte är rimligt under en vinter när det finns risk för effektbrist. Genom att ha trädbelysningen släckt sparar vi cirka 2 000 kWH jämfört med tidigare år.

Kommer Vara kommun sänka värmen i sina fastigheter?
Vi planerar i nuläget att inte sänka värmen i våra fastigheter. Det beror på att absoluta merparten värms upp av fjärrvärme och fokus är att sänka elanvändningen.

Vilka är de bästa tipsen för att spara el?

Vara kommun har tillsammans med Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Lidköping en gemensam klimatrådgivning som erbjuder företag, organisationer och privatpersoner vägledning, stöd och råd för att minska energianvändningen och klimatpåverkan. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivarna ger dig råd och idéer om lämpliga åtgärder och genom sin kunskap inom energi- och klimatområdet. Beslut om val av energislag och åtgärd är alltid ditt eget.

Vill du få opartisk och kostnadsfri expertis för att spara på energin där hemma, ring våra rådgivare Camilla Funke och Raéd Alwan på telefonnummer: 0511-325 77 eller 0511-325 54.

Du kan också hitta mer kunskap om och tips på hur du kan spara el och energi i ditt hushåll på Energimyndighetens hemsida. Med anledning av den ansträngda energisituationen i Sverige och Europa har de också lanserat kampanjen ”Varje kWh räknas” och nedanstående lista som innehåller många olika förslag på vad vi tillsammans kan göra för att minska energiförbrukningen. Nedan listar vi Energimyndighetens bästa tips för att minska elförbrukningen:

Använd el vid rätt tid på dygnet
Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus – speciellt om du har elvärme
Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten
Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent

Stäng av apparater och släck lamporna
Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Täta ditt hus
Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Optimera värmekurvan
Med ett vätskeburet system kan du optimera värmekurvan i reglercentralen eller direkt på värmepumpen. Sätt alla termostater på elementen på max. Sänk värmekurvan stegvis och när man har hittat sin måltemperatur i rummet kan man fortsatt ha samtliga radiatorer på max. I rum där man ej behöver ha lika varmt kan man sänka termostaten stegvis men stäng inte termostaten fullt ut.

Tänk efter vad du använder el till
Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Jag är intresserad av att installera solceller på min fastighet. Vad är viktigt att tänka på?

Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? På Energimyndighetens solelsportal hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Hur kan jag minska husets värmebehov?

Se Energimyndighetens husguide. Guiden presenterar vad du kan göra, i vilken ordning samt var du kan få hjälp. Läs om de fem åtgärder som gör störst skillnad för större delen av de svenska husen idag.

Svenska kraftnät har meddelat att risken för bortkoppling av el till följd av effektbrist i vinter har ökat. Därför arbetar Vara kommun med det som kallas Styrel. Styrel är Energimyndighetens planeringsprocess för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare när användare måste kopplas bort på grund av eleffektbrist.

Inom Styrel finns in prioriteringsklassificering som Vara kommun följer. Elanvändare som prioriteras högst har betydelse för människors liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Du kan läsa mer om Styrel på Energimyndighetens hemsida.

På Svenska kraftnäts hemsida kan du få mer information om hur en bortkoppling av elen fungerar.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.