Extraordinär händelse

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Ibland används begreppet ”extraordinär händelse”.

Vad är en extraordinär händelse?

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Exempel på extraordinära händelser:

 • Förorenat dricksvatten
 • Avsaknad av IT- samt telekommunikation inom stora delar av kommunen
 • Epidemi
 • Stort elbortfall
 • Kemikalieutsläpp till följd av olycka på järnväg eller väg/gata
 • Stort oljeutsläpp
 • Översvämning
 • Ras och skred
 • Svår tåg- eller bussolycka

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer vi fortlöpande att informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar. Informationen kommer bland annat att finnas här på vår webbplats. Vid behov kommer vi även att gå ut med information via radio och andra media, till exempel tv och tidningar.

Om ordinarie kommunikationskanaler inte räcker till, vid exempelvis strömavbrott, kommer Vara kommun att informera på dessa platser:

 • Arentorp – Arentorps skola
 • Jung – Jungs skola
 • Kvänum – Nästegårdsskolan
 • Larv – Larvs skola
 • Stora Levene – Levene skola
 • Tråvad – Tråvads skola
 • Vara – Biblioteket, kommunhusets entré, Vårdcentrum
 • Vedum – Vedum skola

Bra länkar

Läs mer om samhällets krisberedskap på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobbar med hot och kriser i Sverige.

Journummer Vara kommun

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.