DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg

DiVOS – ett tvåårigt projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, med fokus att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. DiVOS är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Sammanlagt kommer cirka 3 300 anställda inom vård och omsorg i de medverkande kommunerna att nås av projektets olika utbildningsinsatser kring digital utveckling.

Logotype för Divos. Två händer som kupas runt en lysande klot.

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar i framtiden med en ökande andel äldre i befolkningen och svårigheter att rekrytera personal. Kommunerna har därför ett behov av att bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter. Genom kompetensutveckling vill kommunerna skapa förutsättningar att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter men också stärka personalens ställning på arbetsmarknaden genom ökad digital kompetens.

Projektet bygger i huvudsak på två delar: ambassadörsutbildning och arbetsplatsförlagd utbildning.

Ambassadörsutbildning

Ambassadörsutbildningen riktar sig till cirka 180 utsedda ambassadörer från de medverkande kommunerna. Genom denna utbildning ska deltagarna få en fördjupad kunskap och kännedom om förändringsprocesser, välfärdsteknik, e-hälsa och digitaliseringens möjligheter. Det ska även ge dem kompetens att kunna föra dialog kring ämnet i mindre grupper. DiVOS ambassadörer ska efter avslutad utbildning vara redo att sprida kunskaper om digitalisering och ett förändrat arbetssätt till kollegor i vård- och omsorgsverksamheterna. Ambassadörsutbildningen genomförs under fem heldagar under perioden oktober 2019 – januari 2020 och har följande innehåll:

  1. Introduktion till ambassadörsrollen – uppstart och inspiration
  2. Förändrad vardag med hjälp av teknik samt etiska och juridiska utmaningar
  3. Digitala trender
  4. Att leda och handleda
  5. Erfarenhetsutbyte; framgångsrika Rättviks kommun delar med sig av hur de arbetar med digitalisering. Instruktioner kring hur den arbetsplatsförlagda utbildningen ska genomföras.

Arbetsplatsförlagd utbildning

Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska genomföras under perioden januari 2020 – januari 2021. Den utgörs av fem utbildningstillfällen à 1,5 – 2 timmar och genomförs i mindre grupper om 10-20 personer i respektive verksamhet. Utbildningstillfällena leds och genomförs av ambassadörer utifrån ett utbildningskoncept som tagits fram speciellt för projektet. Teman för de fem arbetsplatsförlagda utbildningstillfällena är:

  1. Vad är digitalisering och vad innebär det för vård och omsorg?
  2. Digitala verktyg i arbetet samt brukarnära teknik och tjänster
  3. Etiska och juridiska utmaningar
  4. Förändringsprocesser och framtidens digitala utveckling
  5. Hur möter vi framtiden på bästa sätt?

Projektet pågår under perioden 2019-04-01 – 2021-03 31. DiVOS medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.