Frågor och svar

Här har vi samlat en rad frågor och svar om Kvarteret Sprinten och de satsningar som nu görs där.

Ring med blått frågetecken i.

Varför satsar kommunen på Kvarteret Sprinten?

Inom Skaraborgs kommunalförbund har en omfattande studie gjorts för att utröna vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och verka i vår bygd. Tillgång till kompetens är förstås en viktig faktor och här är Lagmansgymnasiet en avgörande spelare i sammanhanget. Ytterligare faktorer är tillgången på natur- och besöksmål, möjlighet att bosätta sig på landsbygden med närhet till staden, tillgång till attraktiva boenden och tillgången till kulturell verksamhet. Här spelar Vara Konserthus en viktig roll – inte bara för Vara kommun – utan för hela Skaraborg och dess närhet.

Att utveckla kvarteret Sprinten innebär att skapa en mötesplats för bildning och kultur för studenter, besökare och invånare i alla åldrar. En mötesplats som möter framtidens krav och behov och där utgångspunkten är att med kultur och bildning skapa möjligheter för tillväxt och utveckling. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) och det ökade söktrycket på Lagmansgymnasiets utbildningar innebär att eleverna i åldrarna 16-18 år ökar kraftigt – det är tillväxt och utveckling för oss i Vara kommun.

Vad kommer det att kosta?

Projektplanen för Sprinten beslutades av kommunstyrelsen den 7 oktober 2015 och omfattade flera delprojekt. Kommunfullmäktige har avsatt 150 miljoner kronor i oktober 2016 för att utveckla kvarteret Sprinten. Lagmansgymnasiet omfattade 29 miljoner kronor, Konserthuset 63 miljoner kronor och AMB 58 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2017 om ytterligare 15 miljoner till Lagmansgymnasiet.

Produktionskalkylen visar nu att Konserthusets nybyggnation uppgår till 85 miljoner i stället för 63 mnkr. Detta beror på:

 • Mer omfattande verksamhetsanpassningar än det fanns kunskap om när kostnadsbedömning gjordes
  • Akustik, Elinstallationer, Ventilation, Bryggor, Scenutrustning, Läktare, Golv, Garderob, Toalettpaket, Infart
 • Blackboxens placering har justerats
  • Markförhållanden, snölast, ökad yta
 • Tillkommande behov till följd av ökad belastning
  • om- och tillbyggnad kök, större foajé/alternativ matsal
 • Marknadsläget
  • Upphandling material och underentreprenader

Under mars månads kommunstyrelse fattades beslut om att kommunen står för 63 mnkr. För att förverkliga projektet gavs förvaltningen i uppdrag att se över byggnationen kan genomföras genom delvis extern finansiering.

Finns det extern finansiering av projektet?

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har tagit beslut om att vara med och medfinansiera konserthusets nya konsertlokal, blackboxen, med 20 miljoner kronor.

Produktionskalkylen för blackboxen uppgår till 85 miljoner kronor och Vara kommunfullmäktige har avsatt 63 miljoner kronor. En upplåningsram finns om 22 miljoner kronor för konserthuset, men denna behöver nu alltså inte användas, då Sparbanksstiftelsen går in med det belopp som saknats.

Hur ska den ökade hyreskostnaden finansieras av Vara konserthus?

Den utökade årliga hyreskostnaden för Vara konserthus efter ombyggnaden uppgår till cirka 4 miljoner. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka bidraget till konserthuset med 2 miljoner och Västra Götalandsregionen har utökat sitt bidrag med 0,6 mnkr årligen. Kostnadsökningen om 22 mnkr innebär en utökning med 1,9 mnkr.

Sammantaget uppgår de utökade kostnaderna för blackboxen till 5,9 mnkr, varav 2,6 mnkr täcks av redan beslutade bidragstillskott och resterande kommer att kunna täckas inom Vara konserthus budgetram. Budgeten baseras på en bedömning av ett ökat antal konserter och event som innebär att konserthusets intäkter kommer att öka. En process kring ansökan om ytterligare utökning av driftsbidraget från regionen pågår och besked därom väntas till hösten.

Hur finansieras Vara Konserthus?

Vara konserthus har årligen cirka 70 000 besökare och omsätter 55 mnkr (2018) Vara konserthus får årligen 22,6 mnkr i bidrag från Västra Götalandsregionen för sitt scenkonstuppdrag. Vara kommun står för 14 mnkr och intäkter från besökare och övriga sponsorer uppgår till 18,6 mnkr. Det är en för branschen hög egenfinansiering, dvs hög andel av biljettintäkter.

Beror ombyggnaden av Lagmansgymnasiet på att konserthuset tagit skolans lokaler?

Behovet att bygga om Lagmansgymnasiet beror inte på att konserthuset tagit Lagmansgymnasiets lokaler. 75% av Lagmansgymnasiets tillbyggnad görs för skolans egna utökade behov. Anledningen till ombyggnaden är ett ökat elevantal, ökat lokalbehov till IM-programmet, nya lektionssalar, nya administrationslokaler och en ny entré.

Har Kulturskolan prioriterats bort i projektet?

Kulturskolans behov finns med i projektplanen, men kommer inte att kunna tillgodoses i nuläget. Det beror på att fordonsprogrammet först måste flytta till nya lokaler innan kulturskolan kan erbjudas plats.

För några år sedan hotades Lagmansgymnasiet av nedläggning, nu bygger man istället ut. Hur funkar det?

Just nu är det många som vill gå på Lagmansgymnasiet. Antalet sökande har ökat markant. Men för ett par år sedan diskuterades Lagmansgymnasiets framtid på grund av minskande elevkullar. Sedan dess har antalet sökande elever till Lagmansgymnasiet ökat och prognosen pekar på ett gott elevunderlag även i framtiden. Tillgång till en högkvalitativ gymnasieskola är ett grundläggande krav hos en kommunmedborgare. Genom att en gymnasieskola ligger i Vara kan kommunen behålla och attrahera ungdomar från kringliggande kommuner. Utvecklingen av kvarteret Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever.

Hur ska den ökade hyreskostnaden finansieras av Lagmansgymnasiet?

Den ökade hyreskostnaden för Lagmansgymnasiet uppgår till cirka 2 miljoner. Denna utökade hyreskostnad beslutade kommunfullmäktige vid mötet i juni 2017 att kompensera i Bildningsnämndens budget.

Hur ska den ökade hyreskostnaden finansieras av Vara konserthus?

Den utökade årliga hyreskostnaden för Vara konserthus efter ombyggnaden uppgår till cirka 4 miljoner. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka bidraget till konserthuset med 2 miljoner. Resterande kostnader kommer att täckas av ett utökat bidrag från Västra Götalandsregionen samt ökad egen finansiering.

Varför är det så viktigt för Vara kommun att satsa på kultur?

I Vara kommun finns ett väl fungerande utbyggt kulturellt utbud som är stort, varierat och tillgängligt för alla. I Vara kommuns vision för 2030 nämns kultur specifikt som en framgångsfaktor för att nå det övergripandemålet ”I Vara kommun trivs alla att leva och bo.” Därför arbetar Vara aktivt med kultur som en metod för att nå ökad folkhälsa, attraktivitet och utveckling av näringslivet. I Vara kommun ska kulturen vara tillgänglig i vardagen.

Men om kommunen satsar så mycket på kultur blir det då några pengar kvar till övrig verksamhet, som till exempel skolor och äldreboenden?

Kommunfullmäktige har för åren 2017-2021 avsatt drygt 400 miljoner kronor till kommunens lokaler inom bildnings- och socialnämndens områden, 63 miljoner kronor till Vara konserthus och 58 miljoner kronor på byggnationen av friskolan AMB. Totalt blir det satsningar för cirka 520 miljoner kronor, där huvuddelen läggs  på lokaler inom skola och omsorg.

Vilka satsningar är planerade för inom skola och omsorg?

Just nu pågår ombyggnaden av Torsgårdsskolan, ett nytt äldreboende ska byggas, Alléhallen ska byggas om, nya lokaler för dagverksamhet, renovering av Nästegårdsskolan, Alléskolan, förskolan i Kvänum och skolorna i Larv och Tråvad.

Det har pratats om ett hotell intill badhuset, vad händer med det?

Kommunen har tillsammans med Peab undertecknat ett intentionsavtal för att genomföra en förstudie om uppbyggnaden av ett hotell intill badhuset.  Avtalet innebär att parterna gemensamt avser utreda möjligheten att initiera ett projekt omfattande:

  • Hotell med ett 50-tal rum och med utvecklingspotential
  • En möjlighet att skapa bostäder för studerande
  • En utveckling av ytterligare utbildningsverksamhet inom området

Kommunen har inte något ansvar för byggnation, ägande eller driftsansvar genom detta avtal. Kostnaderna för att göra förstudien kommer att belasta byggprojektet om det blir så att projektet startar. Om projektet inte startar delar Peab och kommunen på dessa utredningskostnader till lika delar.

Vem ska äga den nya byggnaden?

Det kommer förstudien att ge svar på. Peab är beredd att gå in att långsiktigt heläga eller deläga hela eller delar av projektet.

Vem ska drifta hotellet?

Också detta kommer förstudien att ge svar på.

Vilket behov finns av studentbostäder i Vara?

Den nya friskolan AMB genererar efterfrågan, men även andra typer av utbildningar och utbildningsaktörer samt för några av Lagmansgymnasiets elever som har lång resväg till skolan.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.