Övergripande mål

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens övergripande mål. Här kan du läsa om dem.

Övergripande mål och framgångsfaktorer 2020-2023

Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål och framgångsfaktorer för Vara kommun för år 2020-2023.

 • Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
 • Verksamhet med god kvalitet
 • Välmående arbetsplats
 • Hållbar ekonomi

Arbetet med att ta fram förslag på nya mål inför år 2024-2027 pågår.

Attraktivt Vara med livskraft för alla

Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv och känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med acceptans där människors lika värde står i centrum.

Det handlar om att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle där alla känner delaktighet och möjlighet att påverka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, trygghet och sociala nätverk.

Näringslivet och kommunen samverkar för att uppnå ett gott företagsklimat, goda förutsättningar för tillväxt och utveckling samt möjlighet för medborgare och näringsliv att agera miljövänligt.

Verksamhet med god kvalitet

Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, besökare och näringsliv i kommunen. Kommunens uppdrag är att leverera service och tjänster av hög kvalitet, med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljö- och klimatarbete ska inkluderas i all verksamhet.

Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Dialog och delaktighet skapar engagemang kring kommunens verksamheter, ger kunskap och förståelse för kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens arbete.

Välmående arbetsplats

Vara kommun är en attraktiv och välmående arbetsplats, där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och uppskattade och där allas kompetenser tas tillvara och utvecklas.

I Vara kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö i fokus. Viktiga byggstenar är ett coachande och tillitsbaserat ledarskap, en väl fungerande organisation, jämlikhet och mångfald.

Hållbar ekonomi

I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig och strategisk för att möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden och för att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för framtida medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande generationer, där inkludering är en förutsättning för utveckling och ökad tillväxt.

För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling behövs samverkan mellan kommunen och medborgare, frivilliga organisationer, företag, andra kommuner och övriga intressenter. Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan på samhället och miljön. Framtida kostnader i verksamheten ska minskas genom att agera för effektiviseringar samt hållbara upphandlingar och investeringar, vilket innebär att tjänster och produkter produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer anger områden eller förhållningssätt som är viktiga för ökad måluppfyllelse.

 • Folkhälsa
 • Samverkan
 • Dialog
 • Kultur
 • Digitalisering
 • Innovation
 • Utbildning.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 28 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?