Avfallstaxa 2023

Gäller från 2023-01-01

Allmänna bestämmelser

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.

Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar inte det avfall som producenterna har ansvar för enligt 15 kap. 12 § i miljöbalken.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och förbundets direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Återvinningscentraler (ÅVC)

Hushållens avlämning vid ÅVC ska i huvudsak finansieras av grundavgiften. Avgifter tillämpas för avlämning av större mängder fastighetsrelaterat avfall.

Utformning

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande.

Grundavgift

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration. Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

  • Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet
    småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
  • Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Grundavgiften faktureras även i de fall uppehåll eller befrielse från sophämtning beviljats.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, hämtningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Fastighetsägarens ansvar

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:

  • ägarförhållanden
  • abonnemangets omfattning
  • placering av behållare
  • utebliven hämtning etc.

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.

Betalning

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.

Avgifter

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Grundavgifter avfall

Småhus

1 200 kr per år

Lägenhet i flerbostadshus

770 kr per år

Fritidshus

840 kr per år

Verksamheter

690 kr per år

Hämtningsavgifter

Abonnemang avsedda för småhus

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall

Matavfall 1 gång/2 veckor
Restavfall 1 gång/4 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

345 kr

1 545 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

590 kr

1 790 kr

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall

Matavfall 1 gång/2 veckor
Restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

685 kr

1 885 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Avgifter varmkompost

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 4 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

1 200 kr

345 kr

1 545 kr

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

465 kr

1 665 kr

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

587 kr

1 790 kr

Avgifter varmkompost

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

685 kr

1 885 kr

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

930 kr

2 130 kr

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

1 175 kr

2 375 kr

Miniabonnemang restavfall

Miniabonnemang restavfall
(Gäller vid beviljad ansökan om miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 190 liter
Tömning 4 gånger/år

1 200 kr

190 kr

1 390 kr

Miniservice restavfall

Miniservice restavfall (kan ej nytecknas) (Gäller vid beviljad ansökan om miniservice.)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter
Tömning 6 gånger/år

1 200 kr

285 kr

1 485 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall

Avgifter restavfall utan sortering av matavfall

Restavfall
tömning 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

1 200 kr

1 030 kr

2 230 kr

Kärl 190 liter

1 200 kr

1 395 kr

2 595 kr

Kärl 240 liter

1 200 kr

1 765 kr

2 965 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Abonnemang för tömning av mat- och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg
avgör minsta antalet kärl.

Avgifter tömning av mat- och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter

Kärl 140 liter för matavfall

Hämtningsavgift matavfall (kr/år)

Matavfall 1 gång/2 veckor

385 kr

Matavfall 1 gång/vecka

770 kr

Matavfall 2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)

1 695 kr

Hämtningsavgifter för abonnemang som kombineras med kärl för sortering av matavfall

Avgifter för abonnemang som kombineras med kärl för sortering av matavfall

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

Kärl 140 liter

580 kr (kan ej nytecknas)Kärl 190 liter

785 kr

1 570 kr


Kärl 240 liter

990 kr

1 980 kr


Kärl 660 liter

2 725 kr

5 450 kr

24 505 kr

Container 5-6 kbm

20 625 kr

41 250 kr


Container 8 kbm

33 000 kr

66 000 kr


Container 10 kbm

41 250 kr

82 500 kr


Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter som inte sorterar matavfall

Hämtningsavgifter restavfall

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter som inte sorterar matavfall

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

Kärl 140 liter

965 kr (kan ej nytecknas)Kärl 190 liter

1 310 kr

2 620 kr


Kärl 240 liter

1 650 kr

3 300 kr


Kärl 660 liter

4 540 kr

9 080 kr

40 840 kr

Container 5-6 kbm

34 375 kr

72 190 kr


Container 8 kbm

55 000 kr

110 000 kr


Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Avgifter matavfall i underjordsbehållare

Matavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varannan vecka

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varje vecka

Underjordsbehållare 0-3 kbm

15 855 kr

32 505 kr

Avgifter restavfall i underjordsbehållare

Restavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varannan vecka

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varje vecka

Underjordsbehållare 0–3 kbm

16 320 kr

33 455 kr

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm

19 315 kr

39 595 kr

Extratömning av underjordsbehållare se avsnitt Övriga avgifter

Abonnemang avsedda för fritidshus, hämtning under perioden maj – september

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall.

Avgifter abonnemang med sortering av matavfall fritidshus

Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 130 kr

Kärl 190 liter

840 kr

395 kr

1 235 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Avgifter varmkompost + restavfall fritidshus

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 130 kr

Kärl 190 liter

840 kr

395 kr

1 235 kr

Miniabonnemang restavfall fritidshus

Miniabonnemang restavfall under perioden maj-september (Gäller vid beviljad ansökan om miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 190 liter 4 gånger per år

840 kr

190 kr

1 030 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall.

Avgifter abonnemang utan sortering av matavfall fritidshus

Restavfall
1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 325 kr

Kärl 190 liter

840 kr

590 kr

1 430 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter

Övriga avgifter

Extra hämtningar och tömningar

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avgift för hämtning av extra säckar
Avgift för hämtning av extra säckar på ordinarie hämtningsdag

Avgift kr/säck och hämtning

Säck 160-240 liter

65 kr

Avgift för planerad extra tömning

Avgift för planerad extra tömning
Tömningsdag fastställs av Avfall & Återvinning Skaraborg
eller dess entreprenörer.

Avgift
kr/ behållare och tömning

Kärl 140 – 240 liter

85 kr

Kärl 660 liter

100 kr

Avgift för akut tömning

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömningsdag

Avgift kr/behållare och tömning

Kärl 140 - 660 liter

500 kr

Container 5-10 kbm

2 870 kr

Underjordsbehållare 0-5 kbm

3 040 kr

Tillägg för gångavstånd

(endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning Skaraborg)

Avgift tillägg för gångavstånd

Kärl och säckar

Avgift kr/behållare och tömning

6-15 meter

35 kr

16-25 meter

85 kr

Över 26 meter

170 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Byte av kärlstorlek

Avgift byte av kärlstorlek

Byte av kärlstorlek

Avgift per behållare

Byta av kärlstorlek

320 kr

Utkörning av kärl vid helt nytt abonnemang (första utställningen) är kostnadsfri för kunden

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall

Avgift annan hämtning och mottagning av hushållsavfall

Hämtning vid fastighet

Avgift per tillfälle

Komprimerande sopbil med chaufför

2 045 kr

Paketbil med chaufför

1 370 kr

Extra medföljande personal

635 kr

Hämtning av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg godkänt. För större städningar kan container för utsorterat restavfall beställas av Avfall & Återvinning Skaraborg utsedd entreprenör. Farligt avfall och elavfall etc. får ej läggas tillsammans med annat avfall.

Komprimerat avfall

Hämtning av komprimerat avfall i befintliga behållare ska vara godkänt av förbundet och prissätts från fall till fall beroende på tidsåtgång, volymvikt mm. (Kan ej nytecknas)

Abonnemang för hämtning av latrin

Avgift hämtning av latrin

Latrinhämtning

Avgift kr per kärl

Hämtning efter budning

950 kr

Enskilda avloppsanläggningar

Tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar

Avgift tömning av minireningsverk, slamavskiljare och slutna tankar

Tömning av minireningsverk/slamavskiljare/sluten tank

Avgift per tillfälle

Storlek upp till 3,0 kbm

1 050 kr

Storlek 3,1 – 5,0 kbm

1 330 kr

För slamavskiljare/sluten tank större än 5 kbm tillkommer för varje ytterligare kbm

315 kr

Avgift för beställd tömning som ej kan utföras pga. hinder

520 kr

Avgift tömning av kompletterande slamavskiljare

Tömning av kompletterande slamavskiljare (t.ex. BDT-brunn) i samband med tömning av fastighetens ordinarie slamavskiljare/sluten tank

Avgift per tillfälle

Storlek upp till 1 kbm

480 kr

Storlek 1,1 – 3,0 kbm

810 kr

Avgift tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare

Avgift per tillfälle

Storlek upp till 1 kbm

1 450 kr

Storlek 1,1 – 2,0 kbm

2 650 kr

Storlek 2,1 – 3,0 kbm

3 895 kr

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter debiteras utöver ordinarie tömningsavgift

Avgift per tillfälle

Vid beställning av akut tömning att utföras inom 24 timmar från beställning tillkommer utöver ordinarie tömningsavgift.


Vardag kl. 07-16

765 kr

Vardag kl. 16-07

1 365 kr

Helg

1 640 kr

Storhelg

2 415 kr

Tömning av fosforfällor

Beställning av hämtning av filtermaterial ska göras minst 5 vardagar innan hämtning.

Avgifter tömning av fosforfällor

Hämtning och behandling av fosforfällor

Pris per tömning

Hämtning av filtermaterial i säck upp till 500 kg med kranbil
Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

2 800 kr

Hämtning av filtermaterial i säck över 500 kg med kranbil
Säcken ska placeras inom 5 meter från farbar väg

3 430 kr

Hämtning av filtermaterial upp till 500 kg med sugbil

2 800 kr

Hämtning av filtermaterial över 500 kg med sugbil

3 430 kr

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 26 feb kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?