Taxa för återställningsarbeten efter schaktning av gator, parker med mera

Gäller från 1 november 2020

Återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker m m

Prislistan gäller från och med 2020-11-01 och tills vidare. Återställningsarbetet gäller komplett återställande av körbanor och gångbanor. Prislistan gäller för återställande av schakter, vilka iordningställts enligt given arbetsinstruktion daterad 2020-04-01.

Mängder avrundas till närmaste högre heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Yta

1-5 m2

6-50 m2

51- m2

kr/enh

enhetspris

kr/m2

kr/m2

Asfaltbeläggning Typ A, m2

5205:-/styck

1041:-

836:-

Asfaltbeläggning Typ B, m2

3315:-/styck

663:-

488:-

Asfaltbeläggning Typ C, m2

2910:-/styck

582:-

407:-

Asfaltsarbeten upp till 5 m2 , debiteras alltså som 5 m2 enligt taxan för 6-50 m2

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Enhet

1-5 enh

6-10 enh

11-50 enh

51 - enh

kr/enh

kr/enh

kr/enh

kr/enh

kr/enh

Smågatsten m2

2828:- *

1834:- *

1399:- *

1215:- *

Storgatsten m2

4990:- *

4547:- *

3844:- *

3356:- *

Nubbsten 5-7 cm m2

2968:- *

2010:- *

1476:- *

1366:- *

Gångbanor, betongpl. m2

1625:- *

1522:- *

923:- *

869:- *

Gångbanor, SF-sten, m2

2353:- *

2225:- *

1520:- *

1455:- *

Granitkantsten, sättning m

1733:- *

1586:- *

728:- *

665:- *

Betongkantsten, sättning m

969:-

876:-

714:-

633:-

Bottensten m

822:- *

731:- *

618:- *

539:- *

Ramsten m

1867:- *

1642:- *

1269:- *

1074:- *

Bruksgräs klass 1, m2

110:-

110:-

110:-

83:-

Bruksgräs klass 2, m2

61:-

61:-

61:-

55:-

*Tillkommer etableringskostnad 1.868:- per återställningsadress/beställning.

Taxan för asfaltsbeläggningar inkluderar ersättning för fördyrat underhåll. Tekniska förvaltningen har möjlighet att reducera denna ersättning, i de fall där arbeten inte bedöms medföra framtida fördyrat underhåll, eller då beläggningen före arbetena var i dåligt skick.

Denna taxa ersätter Vara kommuns schaktbestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2020-04-08 § 68. Tekniska nämnden kan anta regler och anvisningar för schaktning och återfyllnadsarbeten jämte återställningsarbeten i allmän platsmark som kommunen äger (dvs. schaktbestämmelser för Vara kommun).

För att nämndens beslut om schaktbestämmelser ska gälla behöver kommunfullmäktiges antagande av denna taxa vinna laga kraft först.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?