Riktlinje för investeringsstöd till föreningar

Antagen av kommunfullmäktige 4 oktober 2021

Syfte med investeringsstöd

Investeringsstöd ska syfta till att möjliggöra större investeringar i sådan föreningsverksamhet som bidrar både till samhällsnytta för kommunen och till nytta för föreningens verksamhet.

Villkor för stöd

  • Stöd kan ges till ideella föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Vara kommun.
  • Föreningen ska ha ett allmännyttigt ändamål och vara öppen för alla intresserade på lika villkor.
  • Föreningen ska äga investeringsobjektet i egen regi.
  • Föreningen bör ha en hög andel barn och unga som deltar i verksamheten.
  • Sökt summa ska överstiga 500 000 kronor. Kommunfullmäktige beviljar maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden.
  • Bidraget får inte användas för kostnader som betalats av annan finansiär

Ansöknings- och beslutsprocess

Föreningar anmäler intresse och inleder dialog med bildningsnämnden. Dialogen syftar till att gemensamt ta fram beskrivning av behov och tänkt lösning. Föreningen ansvarar för sin egen ansökan men får stöd från bildningsförvaltningen.

Deadline för ansökningar av investeringsstöd är en gång per år, den 31 maj. Ansökan ska innehålla en beskrivning av projekt med tänkt budget samt storleken på sökt bidrag. Den ska även innehålla en tidsplan för projektet inklusive ett tänkt start- och slutdatum. Till ansökan ska bifogas föreningens
stadgar och underlag för vem som är föreningens firmatecknare.

Bildningsnämnden prioriterar bland inkomna ansökningar och lämnar en rekommendation till kommunstyrelsen i form av en prioriteringslista med en skriftlig motivering.

Bildningsnämnden ska vid handläggningen av ansökan värdera investeringens betydelse utifrån stödformens syfte i jämförelse med andra ansökningar för perioden. Hänsyn ska även tas till föreningens förmåga att genomföra projektet enligt ansökan (riskbedömning) samt till stödets
storlek i förhållande till hur många kommunmedborgare som det kommer till nytta (proportionalitet) samt till vilka tidigare stöd som har getts till föreningen, dess målgrupp och dess geografiska områden (likställighet). Den sistnämnda bedömningen ska utgå från bildningsnämndens register för
föreningsstöd.

Innan kommunstyrelsens behandling ska ärendet kompletteras med en finansiell analys genomförd av Vara kommuns ekonomiavdelning samt ett avtalsförslag framtaget av Vara kommuns kommunjurist.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Projekt som inte beviljas bidrag innevarande år bordläggs till nästa års deadline och återgår då till bildningsnämndens prioriteringsprocess om föreningen önskar det. Bildningsförvaltningen ansvarar för en avstämning med föreningen för att säkerställa att projektet fortfarande är aktuellt. Föreningen ansvarar då för att komplettera ansökan med aktuella underlag.

Akuta ärenden som uppstår utifrån extraordinär händelse, exempelvis vid brand, storm etc. och därigenom orsakar skada så att anläggningen eller verksamheten hotas, kan i undantagsfall prioriteras särskilt.

Trots att kommunen genom att ge ett stöd bidrar till finansieringen ansvarar föreningen för alla delar av projektets genomförande. Detta innefattar att den har rätt att bygga på marken (genom till exempel ägande, arrende eller nyttjanderätt), att den får bygglov från kommunen enligt projektplanen, att
säkra övrig finansiering, med mera. Att kommunen beviljar ett stöd innebär inte några ställningstaganden i dessa delar eller andra åtaganden från kommunens sida.

Det är bildningsnämnden som ansvarar för ärenden om investeringsstöd. Detta innebär att all kommunikation i första hand ska gå genom bildningsnämnden. Om föreningarna har frågor om sådant som andra förvaltningar ansvarar för ska bildningsnämnden hjälpa till att hänvisa föreningarna så att
de kommer rätt

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?