Riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer

Antagen av socialnämnden 30 Maj 1990

Bidrag utgår till lokala föreningar enl. nedanstående.

Med lokal förening avses förening som verkar helt inom den egna kommunen eller till förening
som verkar inom flera kommuner dock ej över hela länet.

Villkor

Föreningen kan tillhöra en riksorganisation som är handikapporganisation och som är öppen
för medlemskap för alla med visst handikapp. Som medlem kan också anhöriga eller annan
närstående räknas.

Definition av medlem:

Som medlem räknas den som vid slutet av föreningens verksamhetsår är registrerad i föreningens
medlemsmatrikel, har erlagt medlemsavgift till föreningen samt haft möjlighet att delta i och ta
ansvar för beslut som fattas i föreningen. Dessutom kan räknas som medlem en familjemedlem
eller annan närstående under förutsättning att även denne erlägger medlemsavgift samt i övrigt
uppfyller krav i enlighet med och årsmötesbeslutet.

Det kan finnas föreningar som inte tillhör en riksorganisation men som gör värdefulla insatser för
handikappade i kommunen. Det kan t ex röra sig om en ny förening som ännu ej hunnit bilda
riksorganisationen. Bidrag till sådan förening bör kunna utgå efter särskild prövning.

 • Föreningen skall ha valt en styrelse och antagit stadgar som ger möjlighet för dessa medlemmar
  att påverka beslut om föreningens verksamhet och inriktning.
 • Bidragssökande organisation skall varje år på sätt kommunen finner lämplig styrka att
  föreningen haft verksamhet.
 • Som villkor för bidrag bör också gälla att föreningen låter kommunen ta del av uppgifter som
  ligger till grund för bidragsframställan.
 • Ansökan skall ha inkommit senast den 30 april under bidragsåret och innehålla uppgift om
  medlemsantal i kommunen 31/12 före bidragsåret.

Generella bidrag

Grundbidrag

 • belopp per förening 100/1000 inv. i kommunen
 • 20 kr per medlem i Vara kommun

Bidrag till särskilda insatser

Upptages till särskild prövning. Det kan t ex röra sig om

 • inköp av inventarier
 • speciellt kostnadskrävande material
 • särskilda arrangemang eller verksamheter

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?