Bestämmelser för brottsförebyggande rådet i Vara kommun

Antagna av kommunfullmäktige 14 december 2020

Syfte och sammansättning

1 §

Det lokala brottsförebyggande rådet är ett samarbetsorgan mellan kommun och polis som verkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vara kommun. Utgångspunkten för arbetet bygger på en samverkansöverenskommelse tecknat mellan kommun och polis. Samverkansavtalet följs upp och revideras varje ny mandatperiod utifrån aktuella problemområden och behov av förebyggande insatser.

2 §

Brottsförebyggande rådet ska vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder, vars verksamhet berör brottsförebyggande arbete, samt representanter för polis enligt följande:

 • Tre representanter jämte tre ersättare från kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Ordförande med 2:e vice ordförande som personlig ersättare från följande nämnder:
  • Bildningsnämnden
  • Socialnämnden
 • Ordförande med 1:e vice ordförande som personlig ersättare från följande nämnder:
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
 • En representant från polisen ska erbjudas ingå.

Från förvaltningen deltar följande representanter:

 • Kommunens samordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Val av ordförande

3 §

Kommunstyrelsen utser ordförande i brottsförebyggande rådet.

4 §

Brottsförebyggande rådet utser inom sig en vice ordförande.

Organisation och natur

5 §

Brottsförebyggande rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Samordnaren för det brottsförebyggande arbetet svarar för att samordna arbetet med brottsförebyggande rådet, vilket bland annat innefattar stöd till ordförande vid utskick av kallelse, underlag, protokollföring, expediering etc.

6 §

Brottsförebyggande rådet är ett remiss- och referensorgan. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer och beslutsförhet.

Sammanträden

7 §

Brottsförebyggande rådet sammanträder fyra gånger per år, efter varje kvartalsmöte inom VEST (Vara i effektiv samordning för trygghet).

Ytterligare sammanträden ska hållas om ordföranden eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

8 §

Brottsförebyggande rådets ställningstaganden ska redovisas i anteckningar efter varje sammanträde.

Avvikande synpunkter som framkommit ska antecknas.

Anteckningarna ska delges rådets ledamöter samt anmälas till kommunstyrelsen.

9 §

Kallelsen med förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar ska skriftligt delges brottsförebyggande rådets ledamöter minst sju dagar före sammanträdet.

10 §

Brottsförebyggande rådet ska fortlöpande informeras om aktuella frågor som berör det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?