Kommunala lotterier

Blanketterna kan du fylla i direkt vid din dator och därefter skriva ut. Glöm inte att signera dem manuellt.

Bilden visar numrerade träkulor

Registreringslotterier

Ska din förening, inom Vara kommun anordna lotterier?

Den 1 januari 2019 fick vi en ny lag gällande försäljning av lotterier som heter Spellagen 2018:1138.

Det är Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun som ansvarar för beslut om registrering, start av lotterier samt via utsedd lotterikontrollant har tillsyn för lotterier inom kommunen.

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Ett lotteri är när någon har chans att vinna ett pris genom att slumpen avgör resultatet. Dock är det inte alla lotterier som kräver licens eller registrering. Till exempel behövs ingen registrering när deltagarna inte behöver betala någon insats eller när lottpriset är högst 16 kr (1/4000 prisbasbelopp).

Registrering

En registrering beviljas för max 5 år. Avgiften för registrering av kommunala lotterier är 400 kr. Tillsammans med ansökningsblanketten ”Registrering av lotterier” ska också följande bilagor bifogas:

  • Underskrivet protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registreringslotterier samt utsedd lotteriansvarig/kontaktperson
  • Förteckning av styrelseledamöter med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare och kassör)
  • Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse eller revisionsberättelse
  • Stadgar (om dessa inte lämnats tidigare)

Försäljning av lotteri

Innan försäljningen av varje lotteri påbörjats ska blanketten ”Start av lotterier” ha fyllts i och även godkänts och skrivits under av kommunens lotterikontrollant. Därefter är det ok att börja lotteriförsäljningen. Under lotteriets försäljningsperiod finns lotterikontrollnaten som stöd.

Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde (den beräknande totala omsättningen) i lotteriet. En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.

För år 2022 är ett prisbasbelopp 66 800 kronor.

Redovisning av lotterier

Lotterna i ett registreringslotteri kan vara förhandsdragna eller efterhandsdragna. Vid dragning av vinster medverkar lotterikontrollanten så att dragningen görs på ett kontrollerat sätt. Blanketten ”Redovisning av lotterier” fylls i och lämnas till lotterikontrollanten för granskning.

Senast två månader efter sista försäljningsdag eller senast 15 februari (för samtliga lotterier som anordnats under föregående kalenderår) ska redovisningen/redovisningarna vara lotterikontrollanten tillhanda.

Arvodet till lotterikontrollanten betalar föreningen till kommunen som sedan betalar ut till kontrollanten. Lotterikontrollantens arvode ska vara 3 procent av det beräknade insatsbeloppet, dock maximalt 2 500 kronor per lotteri.

Den totala omsättningen för samtliga lotterier inom registreringen får uppgå till 33 1/3 prisbasbelopp inom de 5 åren.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.