Serveringstillstånd för alkohol

För att få servera eller sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat måste du ha ett serveringstillstånd. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Bilden visar bruna glasflaskor

Serveringstillstånd som är aktuellt för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen. Kommunen är enligt alkohollagen skyldig att ha kommunala riktlinjer gällande serveringstillstånd.

Regler om serveringstillstånd finns i alkohollagen. Enligt alkohollagen får bara den som har serveringstillstånd sälja alkohol. Observera att även alkohol som ingår i en entré- eller deltagaravgift räknas som försäljning och kräver serveringstillstånd.

Har du ett serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Du ska kontinuerligt uppdatera serveringsansvariga

När behövs inte serveringstillstånd?

  • Då det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
  • Då det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Då det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska ske utan tillstånd.

Ansök om tillstånd via vår e-tjänst

För att göra en nyansökan om serveringstillstånd krävs ingen inloggningskod eller e-legitimation. Ansökan behandlas inte innan ansökningsavgiften är betald. Betala till bankgiro 863-5260. Se belopp i fliken om avgifter.

Stadigvarande serveringstillstånd

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.
Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.
Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol.

Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är Miljö-Hälsa som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd

Om du vill servera alkohol vid enstaka tillfällen eller perioder, till exempel vid festivaler, kan du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd.
Tillståndet kan sökas av företag och registrerade föreningar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Ett tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Servering till allmänheten

Alkoholen måste köpas in från Systembolaget eller partihandlare.

Servering till slutet sällskap

All alkohol måste köpas in från Systembolaget. För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget. Kan medlemskap lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap, inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Serveringstider

Enligt alkohollagen får servering börja klockan 11:00 och ska vara avslutad senast 01:00 om inte tillståndsmyndigheten beslutar om annan sluttid. Kommunen får i sina riktlinjer ange vilka serveringstider som bör gälla.
Serveringstiderna har en viktig funktion när det gäller att motverka störningar för närboende samt alkohol- och ordningsproblem.
Permanent serveringstid efter klockan 02:00 beviljas inte. Utökad serveringstid vid enstaka speciellt tillfälle kan beviljas till klockan 03:00.
Serveringstid för tillfälliga tillstånd till allmänheten är till klockan 01:00.
Allmänt gäller att serveringslokalen ska var utrymd ½ timma efter serveringstidens utgång.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Enligt Alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar om serveringstillstånd. Arbetet med serveringstillstånd är myndighetsutövning med ett direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader för prövningen.

  • Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätt in på bg: 863-5260
  • Meddelande till mottagaren ”Serveringstillstånd”
  • Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald
  • Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad

Stadigvarande serveringstillstånd

Avgift för tillstånd

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap. 8 000 kr
Paustillstånd 5 000 kr
Ändring i tillståndet stadigvarande (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) 3 500 kr
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta). 600 kr
Provsmakning vid tillverkning 6 000 kr
Konkursförvaltare (max 3 månader) 3 000 kr
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/Bolagsändring 4 500 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme 4 000 kr

Tillfälliga serveringstillstånd

Avgift för tillstånd

Allmänheten längre än tre dagar 6 500 kr
Allmänheten upp till 3 dagar 5 500 kr
Slutna sällskap 800 kr
Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag 100 kr
Paustillstånd (max 3 månader) 1 000 kr
Provsmakning vid arrangemang 4 000 kr
Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) 1 000 kr

Övrigt

Avgift för tillstånd

Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) 1 500 kr

Grundavgift tillsyn – årligen

Avgift för tillstånd

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00.
2 500 kr
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 4 000 kr
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 5 000 kr
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 6 000 kr

Tillsynsavgift – omsättning

Avgift för tillstånd

0 – 50 000 750 kr
50 001 – 100 000 1 500 kr
100 001 – 250 000 3 000 kr
250 001 – 500 000 6 000 kr
500 001 – 1 000 000 8 000 kr
1 000 001 – 5 000 000 12 000 kr
5 000 001 – 10 000 000 13 000 kr
10 000 001 – 14 000 kr

Ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen vänder sig till restauranger, företag med all personal som är berörda av frågor som alkohol, narkotika, doping och tobak. Utbildningen är byggd på nationella mål med en stark lokal förankring.

Folköl klass II

Folköl Klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent)
Detaljhandel med, och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Något särskilt tillstånd krävs inte men du ska anmäla försäljning av folköl till Tillståndsenheten, innan du börjar sälja folköl.
Stadigvarande försäljning/servering av livsmedel är ett krav för att sälja folköl klass II.

Egenkontroll

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Avgiften beror på om du bara säljer folköl eller om du även säljer tobak och/eller receptfria mediciner. Tillsynsavgiften betalas en gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.

Planerar du att driva restaurang och servera alkohol måste du ha ett stadigvarande serveringstillstånd. För att få tillståndet måste du visa att du är lämplig att ha det.
Stadigvarande serveringstillstånd (ett tillstånd som gäller tills vidare) gäller bara för den som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person eller annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Serveringstillståndet löper på tills ett beslut om upphörande fattas eller så länge som verksamheten uppfyller alkohollagen och kriterierna som tillståndet ges utifrån.
Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol.

Tillståndsenhetens uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är Miljö-Hälsa som fattar beslut om stadigvarande serveringstillstånd.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.