Allt om prao

Alla åttonde- och niondeklassare praktiserar i en vecka per termin och ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Bilden visar en elev i snickarbyxor som målar träbitar vid ett arbetsbord

De senaste terminerna har all praktik för eleverna i årskurs 8 respektive 9 på Alléskolan och Nästegårdsskolan i Vara kommun varit skolförlagd på grund av den fortfarande pågående pandemin. Inför hösten 2021 pågår just nu arbete för att se över förutsättningarna för en arbetsplatsförlagt prao. Arbete pågår för att inventera och uppmuntra arbetsgivare – offentliga som privata – i kommunen att erbjuda platser i det praktikverktyg som Vara kommun och andra kommuner i Skaraborg och Västsverige använder för en jämlik fördelning av praoplatser.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

För att Vara kommun skyndsamt ska kunna få en uppfattning om hur många praoplatser som kan erbjudas i vårt närområde uppmuntras du som arbetsgivare att ange i praktikverktyget hur många platser under veckorna 41, 42 och 43 som erbjuds hos just er. Är det företag/den organisation du företräder inte registrerad i praktikverktyget och du önskar hjälp med det så e-posta till praktik@vara.se och ange namn på företaget/organisationen samt kontaktuppgifter så blir ni kontaktade och hjälpta framåt.

Önskar du som arbetsgivare ta emot praoelever, fyll i uppgifter via nedan länk, därefter kontaktas du av Vara kommun som slutför processen åt dig.

Anmälan praoplats

Är redan användare så är du välkommen att logga in i verktyget och erbjuda platser inför hösten 2021:

https://skaraborg.praktikplatsen.se/

Frågor och svar om prao

Hur ser det ut med prao inför läsåret 2021/2022

I nuläget finns inget annat beslut än att prao kommer genomföras som vanligt, d.v.s. genom praktik på arbetsplatser. Om läget ändras kommer detta att meddelas.

Hur gör andra kommuner med praogenomförandet läsåret 2021/2022

Även i grannkommunerna planeras det för arbetsplatsförlagd prao med undantag från vårdnära arbetsplatser.

Hur kan prao genomföras på ett smittsäkert sätt?

Både innan pandemin och under pandemin så är alla arbetsgivare som tar emot praoelever skyldiga att godkänna arbetsmiljöverkets förordningar/villkor. Däri ingår även att göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minska/hålla nere/undvika smittspridning.

Information till vårdnadshavare HT21

Under höstterminen 2021 kommer Vara kommun att genomföra praktisk arbetslivsorientering, prao, för elever i skolår 9 i enlighet med lagstadgad prao.

Varje klass har en bestämd vecka där de genomför sin prao. Det är inte möjligt att byta vecka. Praoveckorna är fördelade mellan klasserna enligt följande:

  • Vecka 41 – 9A och 9B Alléskolan
  • Vecka 42 – 9C, 9D samt 9E Alléskolan
  • Vecka 43 – 9A, 9B samt 9C Nästegårdsskolan

För att ombesörja elevernas behov av praoplatser använder kommunen ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen är ett verktyg som är upphandlat av Skaraborgs kommunalförbund och som ger eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev.

Eleverna kommer att få söka fem praktikplatser i det digitala verktyget och blir sedan tilldelade en av dessa. I möjligaste mån försöker verktyget tillgodose elevernas första val, men i de fall en plats har flera sökanden kommer en slumpvis tilldelning ske. Det är därför viktigt att eleverna utnyttjar alla sina fem val.

I verktyget genomförs valet av praktikplatser 6 veckor innan klassens praoperiod och eleverna har en vecka på sig att bestämma sig för vilka platser de vill söka. Detta innebär att:

  • Vecka 41 – 9A och 9B Alléskolan söker platser under v. 35
  • Vecka 42 – 9C, 9D samt 9E Alléskolan söker platser under v. 36
  • Vecka 43 – 9A, 9B samt 9C Nästegårdsskolan söker platser v. 37

Om det finns elever som önskar ordna praoplats utanför praktikverktyget uppmanas de ta kontakt med studie- och yrkesvägledare (SYV) senast den 31aug, se kontaktuppgifter på andra sidan. Blankett för egen praoplats ska vara inlämnad till SYV senast veckan då klassen söker platser i praktikverktyget.

Eleverna ska senast en vecka innan praoperioden ta kontakt med handledare på praoplatsen för att få information om schema, arbetsuppgifter, arbetskläder etc.  Kontaktuppgifter till handledare delges i samband med platsfördelning.

Viktigt om prao

Skolan och arbetsplatsen har ett gemensamt ansvar för att eleven under sin praotid inte utsätts för risker i arbetsmiljön. En riskbedömning utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 kommer att göras av arbetsplatsen för varje praktikplats.

I de fall där praoplatsen är belägen inom Vara kommun finns möjlighet för eleven att äta lunch på närliggande skola om ingen annan möjlighet finns på själva praoplatsen. Ersättning för mat utgår ej.

För att ta sig till en praoplats inom Vara kommun gäller skolskjuts eller tillfälligt busskort som erhålls från skolan. Om en elev vill genomföra sin prao på en arbetsplats utanför kommunen utgår ingen ersättning för resor eller boende. Prao ska i dessa fall genomföras under samma vecka som övriga klassen har sin prao.

Eleven är försäkrad genom skolan under sin praoperiod. Det gäller både inom Vara kommun och utanför.

Om eleven blir sjuk under praoperioden skall detta meddelas både till arbetsplatsen och skolan. Skolan meddelas i vanlig ordning via Dexter.

Eleverna följer arbetsplatsens tider under prao, inte skolans. Arbetstiden för elever under prao är dock reglerad till högst 7 timmar + rast mellan 06.00 – 20.00 under högst 5 dagar/vecka utifrån arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Utifrån skolans tystnadsplikt kan inte skolan informera praktikplatsen om eleven har särskilda behov. Behöver särskild information lämnas till praktikplatsen är vårdnadshavaren ansvarig för att så görs.

Vid allmänna funderingar och/eller om problem skulle uppstå på praktikplatsen, välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare:

Alléskolan: Erik Mannikoff Petersson
Tel. 0512 314 32
erik.mannikoffpetersson@edu.vara.se

Nästegårdsskolan: Elin Mehner
Tel. 0512 317 33
elin.mehner@edu.vara.se

I nuläget finns inget annat beslut än att prao kommer genomföras som vanligt, d.v.s. genom praktik på arbetsplatser. Om läget ändras kommer detta att meddelas.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.