Arbete, sysselsättning och integration

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbete, sysselsättning och integrationsenheten som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Husfasad Odengården.

Vi är en enhet som gör skillnad för Vara kommuns invånare.

Arbete

Vår verksamhet har som syfte att ”utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning”.

Vi stöttar dig som behöver stöd för att utvecklas till arbete. Vi är vägen in i kommunens verksamheter och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kriminalvården, Individ och familjeomsorgen, Lagmansgymnasiet, och kommunens HR avdelning. Vi har verksamhet på Odengården, Odengatan 23 i Vara,  där  vi utifrån individuella behovsbedömningar erbjuder; vägledning, coaching, arbetsförmågebedömningar, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning, praktik och åtgärdsanställningar.

Vi har ett mycket bra samarbete med näringslivet i Vara kommun och utför olika tjänster i vårt arbetslag.

Sysselsättning

Vår dagliga verksamhet erbjuder sysselsättning dagtid för personer med olika funktionsvariationer. Det innebär att vi kan erbjuda något intressant och meningsfullt att göra under dagtid.

Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Integration

Vi arbetar med mottagning och introduktion i svenska samhället för nyanlända personer. Målet är att ge förutsättningar för att bli självförsörjande och delaktig i vårt samhälle.

Vad Arbete, sysselsättning och integration erbjuder

Enheten Arbete, sysselsättning och integration gör varandra bra i praktiken. Vi erbjuder:

 • Vägledning och coachning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Praktikplatser och åtgärdsanställningar
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering (ÅKA-metodiken)
 • Arbetsprövning/arbetsträning

En väg in –många vägar ut

Enheten använder sig av en arbetsmodell med en ingång , ”en väg in – många vägar ut” för att på bästa sätt möta individuella förutsättningar och behov. Ingången är vägledningsteamet som träffar alla individer som kommer i kontakt med enheten. Efter kartläggning där individens mål, behov och resurser tydliggörs upprättas en handlingsplan med individuellt utformade insatser. Deltagaren får pröva olika aktiviteter exempelvis vägledning, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktik och anställning. Inom sektionen  finns möjligheter till en tidsbegränsad anställning som även den kan kombineras med olika aktiviteter som för individen framåt. Enheten finns med under hela processen och deltagaren får stöd av en arbetsmarknadskonsulent att genomföra sin handlingsplan.

Öppettider

Måndag –fredag 9.00-16.00

Arbete, sysselsättning och integrations verksamheter

Arbetsmodellen

En modell i fem steg som enheten arbetar med.

Steg 1

Myndiggörande, personlig kontakt, mentorskap, kartläggning, aktivitet.

Vad arbetar vi med?

 • Fastställa uppdraget från den part/myndighet som eventuellt har remitterat
 • Vad vill jag?
 • Närvaro-på plats
 • Tydlighet kring vad som förväntas av mig
 • Vi bygger relationer
 • Motivationsarbete

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

Individuella aktiviteter: övningar, friskvård, promenader, samtal, externa kontakter (exempelvis Arbetsförmedlingen eller vården), social träning, Ny i Sverige skriver in sig, täta uppföljningar.

Checklista: Klar med steg 1

Vi har tillsammans gjort en genomförandeplan/handlingsplan. Jag har uttryckt vad jag vill. Jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad eventuell part/myndighet har gett för uppdrag. Jag klarar av att vara på plats. Jag är motiverad att ta nästa steg.

Steg 2

Fungera med andra, gruppaktivitet, helheten.

Vad arbetar vi med?

 • Fungera med andra
 • Mer motivation att ta mig framåt
 • Arbeta med helheten, exempelvis hemsituationen
 • Komma i tid utifrån min planering
 • Aktivitetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Motiverande samtal, testa på ”våra” arbetsplatser, uppföljningar
 • Gruppaktiviteter: Punkten, Level 2, Jag- stärkande aktiviteter, språkgrupp, friskvård

Checklista: Klar med steg 2

Jag kan fungera med andra. Jag kommer i tid enligt min planering. Jag har mer motivation att ta mig framåt. Jag arbetar med helheten och en strukturerad vardag.

Steg 3

Förhålla sig till andra, utföra arbete, klargöra arbetsförmåga.

Vad arbetar vi med?

 • Förhålla mig till andra
 • Utföra arbete
 • Utreda min arbetsförmåga
 • Passa tider utifrån min arbetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • SEFRAM/Arbetsträning/arbetsprövning/praktik
 • Arbete i servicelaget/ungdomslaget/anpassade interna arbetsplatser ex. kök/städ
 • Körkortsteori, Arbete i Sverige, Förbättra ditt arbetssökande ex. CV
 • Inskrivning Arbetsförmedlingen(om det inte skett innan)
 • Extratjänst

Checklista: Klar med steg 3

Jag kan förhålla mig till andra. Jag kan utföra ett arbete, tar instruktioner och är redo att ta ansvar för mina resultat. Min arbetsförmåga utreds. Jag passar tider utifrån min arbetsförmåga.

Steg 4

Arbeta självständigt, flexibilitet, uthållighet, ansvar för resultat.

Vad arbetar vi med?

 • Samverkan med andra
 • Självständigt arbete
 • Flexibilitet och uthållighet
 • Eget ansvar

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Arbete; särskilt inrättade anställningar. Lönebidrag för utveckling/trygghet/anställning/OSA.
 • Söka jobb/matchning
 • Praktik inför reguljär anställning
 • Sommarjobb

Checklista: Klar med steg 4

Jag kan samverka med andra på ett bra sätt. Jag arbetar självständigt. Jag är flexibel och uthållig. Jag tar eget ansvar och visar på stabilitet.

Steg 5

Egen försörjning, klarar mig självständigt.

Vad arbetar vi med?

 • Arbete externt/andra enheter
 • Studier

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Stöd/uppföljning om behov finns

Checklista: Klar med steg 5

Jag har ett arbete eller studerar på heltid(utifrån min arbetsförmåga). Jag har egen försörjning och klarar mig självständigt.

Arkivet

Sedan 2009 har Arbete och Sysselsättningsenheten ett samarbete med Vara kommunarkiv om att ta emot praktikanter som befinner sig i olika faser av arbetsmarknadspolitiska program eller arbetstränar.

Arkivet främjar utveckling, hembygd och digitalisering. Idag har arkivet fem anställda med olika specialistkompetenser. Inom våra lokaler har arkivet två arbetsrum där de har resurser för att digitalisera Varas historia och andra dokument. Bland annat med unika fotografier som bearbetas och arbete med att ta fram historierna bakom dessa. Allt detta har sedan tillgängliggjorts i ett unikt webbarkiv.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet utgår från Odengården, Odengatan 23. Läs mer om daglig verksamhet här.

Feriepraktik

Kommunen erbjuder feriepraktik till de ungdomar som går första året på gymnasiet samt gymnasiesärskolan tredje år.

Här kan du läsa mer om feriepraktik.

Integration

På enheten Arbete, Sysselsättning och Integration arbetar kommunens integrationssamordnare. Främst arbetar de med att underlätta för nyanlända som har uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället. Fokus är att finna svar på frågor om hur saker fungerar i Sverige. Det kan till exempel vara frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur man kan lära sig svenska. Vid behov erbjuds service och socialt stöd. Här ges också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommuner som arbetar med invandring och integration.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Integrationssamordnarna via Vara kommuns växel 0512-310 00.

Integration Vara kommun

Trädgårds- och fixartjänst

Service för dig som är över 65 år eller har en funktionsvariation samt bor i eget boende och är skriven i Vara kommun. Syftet med dessa tjänster är att äldre och personer med funktionsvariationer skall kunna bo kvar i hemmet

Läs mer om trädgårds- och fixartjänst här

Vara Ung/Level 2

Vara Ung/Level 2 är en utbildning som riktar sig till dig som är i åldern 16-29 år och som är arbetssökande samt vill komma närmare arbete.

En grundförutsättning för att vara med i programmet är att du har vilja och motivation för att själv aktivt påverka din situation på arbetsmarknaden.

Utbildningen är under 12 veckor, 2 förmiddagar per vecka. Vi kommer under denna tid jobba med, samt diskutera runt bl.a. kommunikation, förhållningssätt, självbild, resurser, ansvar, målsättning och hälsa.

Mestadels arbetar vi i en liten grupp, men även individuellt arbete samt individuella samtal förekommer.

Varje morgon bjuder vi på gemensam frukost och därefter sätter vi igång med dagens aktiviteter.

Vara Ung/Level 2 nås via kommunens växel 0512-310 00.

Servicelaget

Inom Arbete, sysselsättning och integration finns också Servicelaget som är en central del i enhetens verksamhet och ger sysselsättning för personer via olika former av åtgärdsanställningar. Servicelaget arbetar bland annat med: trädgårdstjänst (exempelvis gräsklippning och snöröjning) riktat till pensionärer och funktionshindrade, natur och miljövård, tillsyn och skötsel av fornminnen, bilvård och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Vid frågor kontakta arbetsledare via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Ungdomslaget

Inom Arbete, sysselsättning och integration finns ungdomslaget som är en central del i enhetens verksamhet och ger sysselsättning för åtta personer. Ungdomslaget arbetar bland annat med: natur och miljövård, mindre snickerijobb, målningsjobb och serviceuppdrag åt kommunens olika förvaltningar. Ungdomslaget jobbar med Jag-stärkande verksamhet i syfte att stärka individen att kunna ta sig vidare mot arbete eller studier. Regelbunden friskvård är också en naturlig del i ungdomslaget.

Syftet med ungdomslaget är att stötta de ungdomar som bedöms behöva extra stöd för att utveckla och befästa sina arbetsförutsättningar. Insatsen påbörjas med praktik som sedan kan övergå i anställning med stöd under en period, för att sedan ta sig vidare till arbete eller studier. Verksamheten riktar sig till personer mellan 19-29 år.

Ungdomslaget nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Vägledningsteamet

Vägledningsteamet är en kartläggnings- och utredningsresurs som består av fyra arbetsmarknadskonsulenter med kompetens inom arbetsmarknad, studier, rehabilitering och habilitering. Alla vuxna arbetslösa 18-65 år som bor i Vara kommun är välkomna till vägledningsteamet för att få vägledning till arbete, utbildning eller sysselsättning.

Vägledningsteamet samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa, föreningar, det lokala näringslivet, individ-och familjeomsorgen och andra kommunala enheter för att stödja arbetslösa/försörjningsstödstagare att hitta vägar till arbetsmarknad och meningsfull sysselsättning. Med utgångspunkt i en individuellt utformad plan erbjuds individen stöd att ta nästa steg till något av följande spår: arbete/sysselsättning, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbete/sysselsättning/studier

Vi kan erbjuda praktik för de som inte har kommit in i eller har förlorat kontakten med arbetslivet. Vi har platser för arbetsprövning/arbetsträning inom någon av arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter, på privat företag eller ideell organisation.

Vi kan erbjuda vägledning och stöd i att hitta utbildnings- och yrkesvägar.

Rehabilitering/habilitering

 • Inom rehabilitering/habilitering kan vi erbjuda följande insatser
 • Arbetsförmågebedömning/arbetsprövning/arbetsträning
 • Vara Ung/Level 2 – en rehabiliterande verksamhet för unga vuxna i åldern 16-29 år
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering och återhämtning för personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av medicinska och/eller psykosociala skäl
 • Daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, på Dagcenter, Ridskolan, Sefram eller i form av individuella placeringar.

Arbetsmarknadskonsulent nås via växeln på telefonnummer: 0512-310 00

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare från Campus Västra Skaraborg finns tillgänglig 1 dag/vecka på Arbete och sysselsättningsenheten. Du som är boende i Vara kommun får därmed tillgång till stöd och hjälp på plats.

Du är välkommen att boka en tid hos någon av oss studie- och yrkesvägledare. Du kan bland annat få hjälp med:

 • Valprocessen när det gäller framtida studie- och yrkesval
 • Vägledning och information för att du ska nå dina mål och drömmar
 • Att upprätta en individuell studieplan tillsammans med en SYV
 • Frågor kring behörighet och antagning till fortsatta studier
 • Att planera för en gymnasieexamen

Kontakt

Studie- och yrkesvägledning
Telefontid: Måndag – fredag kl. 9.30 – 11.00, telefon 0510 – 77 13 33
E-post: syvcampus@lidkoping.se

Antagning
Har du frågor om antagning, mejla oss på antagning.campus@lidkoping.se

Mer information finns på SYV Campus Västra Skaraborg

En modell i fem steg som enheten arbetar med.

Steg 1

Myndiggörande, personlig kontakt, mentorskap, kartläggning, aktivitet.

Vad arbetar vi med?

 • Fastställa uppdraget från den part/myndighet som eventuellt har remitterat
 • Vad vill jag?
 • Närvaro-på plats
 • Tydlighet kring vad som förväntas av mig
 • Vi bygger relationer
 • Motivationsarbete

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

Individuella aktiviteter: övningar, friskvård, promenader, samtal, externa kontakter (exempelvis Arbetsförmedlingen eller vården), social träning, Ny i Sverige skriver in sig, täta uppföljningar.

Checklista: Klar med steg 1

Vi har tillsammans gjort en genomförandeplan/handlingsplan. Jag har uttryckt vad jag vill. Jag vet vad som förväntas av mig. Jag vet vad eventuell part/myndighet har gett för uppdrag. Jag klarar av att vara på plats. Jag är motiverad att ta nästa steg.

Steg 2

Fungera med andra, gruppaktivitet, helheten.

Vad arbetar vi med?

 • Fungera med andra
 • Mer motivation att ta mig framåt
 • Arbeta med helheten, exempelvis hemsituationen
 • Komma i tid utifrån min planering
 • Aktivitetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Motiverande samtal, testa på ”våra” arbetsplatser, uppföljningar
 • Gruppaktiviteter: Punkten, Level 2, Jag- stärkande aktiviteter, språkgrupp, friskvård

Checklista: Klar med steg 2

Jag kan fungera med andra. Jag kommer i tid enligt min planering. Jag har mer motivation att ta mig framåt. Jag arbetar med helheten och en strukturerad vardag.

Steg 3

Förhålla sig till andra, utföra arbete, klargöra arbetsförmåga.

Vad arbetar vi med?

 • Förhålla mig till andra
 • Utföra arbete
 • Utreda min arbetsförmåga
 • Passa tider utifrån min arbetsförmåga

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • SEFRAM/Arbetsträning/arbetsprövning/praktik
 • Arbete i servicelaget/ungdomslaget/anpassade interna arbetsplatser ex. kök/städ
 • Körkortsteori, Arbete i Sverige, Förbättra ditt arbetssökande ex. CV
 • Inskrivning Arbetsförmedlingen(om det inte skett innan)
 • Extratjänst

Checklista: Klar med steg 3

Jag kan förhålla mig till andra. Jag kan utföra ett arbete, tar instruktioner och är redo att ta ansvar för mina resultat. Min arbetsförmåga utreds. Jag passar tider utifrån min arbetsförmåga.

Steg 4

Arbeta självständigt, flexibilitet, uthållighet, ansvar för resultat.

Vad arbetar vi med?

 • Samverkan med andra
 • Självständigt arbete
 • Flexibilitet och uthållighet
 • Eget ansvar

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Arbete; särskilt inrättade anställningar. Lönebidrag för utveckling/trygghet/anställning/OSA.
 • Söka jobb/matchning
 • Praktik inför reguljär anställning
 • Sommarjobb

Checklista: Klar med steg 4

Jag kan samverka med andra på ett bra sätt. Jag arbetar självständigt. Jag är flexibel och uthållig. Jag tar eget ansvar och visar på stabilitet.

Steg 5

Egen försörjning, klarar mig självständigt.

Vad arbetar vi med?

 • Arbete externt/andra enheter
 • Studier

Vilka aktiviteter kan bli aktuella?

 • Stöd/uppföljning om behov finns

Checklista: Klar med steg 5

Jag har ett arbete eller studerar på heltid(utifrån min arbetsförmåga). Jag har egen försörjning och klarar mig självständigt.

Kontakt

Karta

Visa större karta

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.