Det här erbjuder vi dig

Information om vad som erbjuds dig som anställd i Vara kommun.

Hälsa och friskvård

Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Vara kommun ska ha hälsosamma arbetsplatser med mångfald och motiverade medarbetare samt ha en effektiv bemanning och kompetent ledning för dagens och framtidens behov. Medarbetarnas insatser är kommunen idag och grunden för morgondagens kommun.

I Vara kommun sker friskvårdsarbetet som en del av det utvecklingsarbete som pågår för att skapa effektiva arbetslag. Kommunens hälsofrämjande arbete utgår ifrån det friska och syftar till att stärka individen, gruppen och verksamheten. Arbetet ska skapa positiva återverkningar; för individuell hälsa, i arbetslaget, för verksamheten och i förhållningssättet till våra kunder/brukare. Yttersta ansvaret för den egna hälsan åvilar dock alltid individen.

Innovation & förbättring

Kreativitet och ständiga förbättringar går ofta hand i hand. Vara kommun uppmuntrar medarbetarna att förstå, och hitta lösningar på, utmaningar och kontinuerligt förbättra det dagliga arbetet. Hos Vara kommun är utveckling en del av arbetsuppgifterna och det är viktigt att varje enskild medarbetare och varje arbetslag arbetar med att kontinuerligt förbättra sin vardag.

Ledarutveckling

I Vara kommun satsar vi under 2019 stort på att utveckla medarbetarna genom att erbjuda strateger och chefer ett program i ledarutveckling. Utvecklingsarbetet har sin grund i en ny modell för ledning och styrning och målet är att rusta våra medarbetare inför kommande utmaningar och säkerställa ett hållbart ledarskap.

Medarbetarskapet vilar på devisen ”Vi gör varandra bra” vilket innebär att medarbetare ska visa tillit till varandra och skickliggöra varandra. Alla som går ledarutvecklingsprogrammet ska bli än bättre på att coacha sina medarbetare och visa dem tillit, målet är att ledarskapet ska präglas av dialog och delaktighet.

Utvecklingsinsatser

Vara kommun arbetar med centrala utvecklingsinsatser kring kompetens för alla medarbetare. Satsningarna ger positivt resultat; både i form av en hög kvalitet på kommunens tjänster och på ett gott arbetsklimat. De centrala utvecklingsinsatserna har fokus på områden som medarbetarna inte kan vidareutveckla på egen hand, så som t.ex samarbete och effektiva möten men också på frågor som organisationen anser är viktigt att alla har kunskap och kompetens inom. Som exempel på områden inom den senare delen är helhetssyn på kommunal verksamhet, kommunens styrprinciper och övergripande mål samt metoder kring kontinuerligt förbättringsarbete.

Verksamhetsutveckling

Sedan 2001 har Vara kommun genomfört kommunövergripande utvecklingsinsatser för samtliga medarbetare vart fjärde år. Omfattningen har varierat mellan 60 timmar och 80 timmar och upplägget har varit det samma för alla medarbetare oavsett verksamhet.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.