Allt om praoinförandet

Från med våren och hösten 2019 kommer alla åttonde- och niondeklassare att praktisera en vecka och därmed ges möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Införandet av prao – praktisk arbetslivsorientering – ger även alla arbetsgivare en möjlighet att möta framtidens kollegor, medarbetare, chefer med mera, en chans som är väl värd att ta vara på. På den här sidan samlas all information gällande praoinförandet som kan vara bra oavsett om du är elev, vårdnadshavare, skolpersonal eller arbetsgivare. Saknas något, låt oss veta via praktik@vara.se .

Årskurs 8 kommer att ha prao under vårterminerna och årskurs 9 under höstterminerna. För våren 2019 innebär det att åttondeklassare på Nästegårdsskolan i Kvänum och Alléskolan i Vara kommer att ha prao medan niondeklassarnas prao infaller hösten 2019. Totalt är det ca 200 elever som ska få testa på arbetslivet en vecka vardera.

Praoveckor våren 2018

Varje klass har en bestämd vecka där de genomför sin prao. Det är inte möjligt att byta vecka. Praoveckorna är under vårterminen fördelade mellan klasserna enligt följande:

v.12 – 8D Alléskolan + 8A & 8B Nästegårdsskolan
v.14 – 8C & 8E Alléskolan + 8C Nästegårdsskolan
v.15 – 8A & 8B Alléskolan

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att underlätta för eleven att få en uppfattning om vad det går att jobba med i framtiden och hur en arbetsplats fungerar. Huvudman för praon är skolorna.

Praktikplattformen – ett automatiserat sätt att säkerställa kvalitet och jämlikhet i praoprocessen

För att ombesörja elevernas behov av praoplatser kommer kommunen att använda ett digitalt verktyg kallat Praktikplatsen. Praktikplatsen är ett verktyg som är upphandlat av Kommunalförbundet Skaraborg och som ger eleverna tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser i hela Skaraborgsregionen. Detta gör att eleverna har ett stort utbud av platser att tillgå för att skapa så likvärdiga förutsättningar för en givande och lyckad prao som möjligt för varje elev. I Vara kommun har platsanskaffningen till verktyget letts av kommunens Tillväxt- och utvecklingsavdelning i samarbete med Bildningsförvaltningen.

Eleverna kommer att få söka fem praktikplatser i det digitala verktyget och blir sedan tilldelade en av dessa. I möjligaste mån försöker systemet tillgodose elevernas första val, men i de fall en plats har flera sökanden kommer denna att slumpvis tilldelas någon av de sökande. Det är därför viktigt att eleverna utnyttjar alla sina fem val. Valet av praktikplatser kommer att genomföras under skoltid i klassrummet.

Om det finns elever som av någon anledning önskar ordna praoplats utanför praktikverktyget uppmanas de ta kontakt med studie- och yrkesvägledare, SYV, senast den 1 februari 2019. Eleverna skall senast en vecka innan praoperioden ta kontakt med handledare på praoplatsen för att få information om schema, arbetsuppgifter, arbetskläder etc. Kontaktuppgifter till handledare delges i samband med platsfördelning.

Önskar du som arbetsgivare ta emot praoelever, fyll i uppgifter via nedan länk, därefter kontaktas du av Vara kommun som slutför processen åt dig:

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/praktikplatsen/arbetsgivare/anmalan-praktikplatsen_vara