Avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter enligt reglerna om förbehållsbelopp och maxtaxa. Socialnämnden beslutar om förändringar av äldre- och handikappomsorgens övriga avgifter. Avgiftsförändringar meddelas årligen efter beslut.

Den enskilde brukaren får ett avgiftsbeslut och inga avgifter utöver beslutade får tas ut.

Reglerna innebär inte ett allmänt försörjningsstöd. Kommunen har ingen skyldighet att betala ut medel till brukaren för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen. Om den enskilde inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir avgiften för vård och omsorg 0 kronor. En del brukare har inte sitt förbehållsbelopp trots avgiftsbefrielse. Kommunen har i dessa fall genom uppsökande verksamhet skyldighet att informera berörda om möjligheten att ansökan om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för att de därigenom skall kunna uppnå en skälig levnadsnivå.

Separata avgifter för hemtjänst och mat tas ut oavsett om bostaden är ett ordinärt eller särskilt boende. Hyra betalas till respektive hyresvärd.

Avgifter

Förbehållsbeloppet skall höjas vid fördyrade levnadskostnader om dessa är varaktiga och uppgår till ett inte oväsentligt belopp, minst 200 kronor per månad.

Hemtjänsttagaren (god man, anhörig) i ordinärt eller särskilt boende är ansvarig för att lämna in uppgifter till avgiftshandläggaren som kan föranleda en förändring av förbehållsbeloppet. Uppgiften skall styrkas med kvitto eller dylikt.

Kommunerna ska beakta merkostnader så att yngre personer med funktionshinder förbehålls ett högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer.

När det gäller förbehållsbeloppets summa för kost räknar Vara kommun automatiskt upp den med tio procent för yngre funktionshindrade.

I andra fall är hemtjänsttagaren (god man, anhörig) i ordinärt boende ansvarig för att skriftligt lämna in uppgifter till avgiftshandläggaren som kan föranleda en förändring av förbehållsbeloppet.

Om den enskilde genom bidrag eller annan förmån redan har kompenserats för en viss merkostnad t.ex. genom handikappersättning, är kommunen inte skyldig att höja nivån på de i lagen angivna förbehållsbeloppet.

Avgifter för mat

Avgift för mat i särskilda boendeformer, enligt Socialtjänstlagen, SoL, alla mål, kaffe ingår, 3 240 kronor per månad.

Styckepris

 • Frukost, 26 kronor
 • Lunch/middag, 56 kronor
 • Kvällsmat, 26 kronor
 • Kaffe, 5 kronor

Avgift för matdistribution, 56 kronor per levererad portion och 32 kronor/veckoleverans.

Mer information

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Avgiftsberäkning

Avgift betalas utifrån enskild, makars och registrerade partners gemensamma skattepliktiga inkomster.

Vid avgiftsberäkningen läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Eftersom biståndsbeslutet gäller de enskilda personerna var för sig och serviceinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Detsamma gäller för registrerade partner.

Sammanboendes inkomster beräknas var för sig då lagstadgad underhållsskyldighet saknas.

Makars/registrerade partners sammanlagda inkomster divideras vid avgiftssättningen med två om brukaren har den högsta inkomsten.

Om brukaren har den lägsta inkomsten skall bara denna inkomst ligga till grund för avgiften. Minderåriga barns inkomster skall inte påverka föräldrarnas avgifter.

Boende med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Insatserna är kostnadsfria. Brukaren betalar hyra till hyresvärden och står för sin matkostnad.

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Bostadskostnad

Bostadskostnaden beräknas enligt de riktlinjer som Försäkringskassan använder vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer. I den mån förändringar görs av riktlinjerna anpassas kommunens sätt att beräkna bostadskostnader därefter.

Undantag gäller för fastighetsskatten som ej beaktas i denna beräkning då den istället beaktas vid fastställande av avgiftsgrundande inkomst.

Bostadskostnaden beräknas till 0 kr om uppgift inte lämnats till avgiftshandläggaren trots påminnelse eller kunnat erhållas från Försäkringskassan/Riksförsäkringsverket.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som den enskilde skall garanteras att behålla av sina egna medel efter det att avgift tagits ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Dessutom skall medel finnas för boendekostnaden.

Förbehållsbeloppet skall garantera den enskilde medel till personliga behov och övriga normala levnadsomkostnader och är från och med  2022-08-01, 5.953 kr för ensamstående och 4.857 kr för var och en av sammanlevande makar, registrerade partners eller sammanboende.

Delarna i förbehållsbeloppet är: Livsmedel, alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien.

Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Hemtjänstavgift

Den preliminära avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård är 2.170 kronor år 2022. Innan avgiften fastställs görs en individuell prövning för att kunna säkerställa att reglerna om förbehållsbelopp efterföljs. Övriga biståndsbedömda insatser är kostnadsfria för den som redan betalar full hemtjänstavgift. För den som inte har hemtjänst regelbundet tas separata avgifter ut för t.ex. trygghetslarm.

Hemtjänstavgift i ordinärt boende

Hemtjänstavgift tas ut med det belopp som den enskilde kan betala med hänsyn tagen till förbehållsbelopp och maxtaxa. Endast bostadskostnaden för bostad per hushåll läggs till förbehållsbeloppet. Boendekostnaden är för den bostad där den enskilde har sitt huvudsakliga boende (permanentbostaden)

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Hemtjänstavgift i särskilt boende

Kommunen får endast minska nivån på förbehållsbeloppet om omsorgstagarens kostnader:

 • Ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet
 • Ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende
 • Tillhandahålls den enskilde kostnadsfritt

Information om avdrag på förbehållsbeloppet i Vara kommuns särskilda boendeformer (Socialtjänstlagen) finns i folder att erhållas av avgiftshandläggare 0512-313 24.

Endast bostadskostnaden för en bostad per hushåll läggs till förbehållsbeloppet. Boendekostnaden är för den bostad där den enskilde har sitt huvudsakliga boende (permanentbostaden).

Vid tillfällen där enskilda individer, i samband med flyttningen till särskilt boende, får dubbla boendekostnader och anser sig ha svårigheter att betala bostadskostnaderna, uppmanas de att söka försörjningsstöd.

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Högkostnadsskydd

Ett högkostnadsskydd införs i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per månad får högst uppgå till en 12:e del av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 2.170 kronor i 2022 års prisnivå.

Avgiften och förbehållsbeloppet förändras årligen i relation till ändringar av prisbasbeloppet.

Inkomstbegreppet

De förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen räknas som inkomst. Dessutom vissa skattefria ersättningar som bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. Realisationsvinster beaktas ej. Förmögenheten påverkar inte avgiften.

Kommunen räknar med bostadsbidrag och bostadstillägg vid inkomstberäkningen oavsett om den enskilde sökt sådana bidrag eller inte.

Blanketten inkomstuppgift lämnas av biståndshandläggaren och sändes in till avgiftshandläggaren inom tre veckor efter det att beslutet om bistånd emottagits.

Psykiatri

Om brukaren har insatser enligt Socialtjänstlagen skall de betala hemtjänstavgift enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd och maxtaxa. Har brukaren endast insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) betalas avgift, 286 kronor i månaden, enligt vad som anges i 4.8.

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är kostnadsfria. För den som har enstaka biståndsbedömda insatser, eller insatser av tillfällig karaktär, tar kommunen ut avgifter, se ”Avgifter för mat” och ”Övriga avgifter”

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Reduktion av hemtjänstavgift

När hemtjänsttagaren (i ordinärt eller särskilt boende) av någon anledning inte får de biståndsbeslutade insatserna utförda, reduceras avgiften. Reduktionen görs med 1/30 del av månadsavgiften per dag från och med dag 1.

Månadsavgift för mat reduceras på samma sätt.

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Uppgiftsinlämning

Den enskilde är skyldig att lämna in de uppgifter som kommunen behöver för att en korrekt avgift skall kunna beräknas. Inkomstuppgift begärs in av kommunen när insatser påbörjas. Vid förändringar av inkomsten skall hemtjänsttagaren lämna information till avgiftshandläggaren. Saknas fullständiga uppgifter om inkomst tas maximal avgift ut.

Övriga avgifter

Avgift för korttidsvistelse äldreomsorgen, Socialtjänstlagen (SoL)

167 kronor per dygn (108 kr mat, 59 kr verksamhet)

Avgift för korttidsboende omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

109 kronor per dygn (avser endast mat)

Avgift för korttidstillsyn omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avser endast mat:
–  Mellanmål, 18 kronor
–  Frukost, 21 kronor
–  Lunch, 49 kronor
–  Kvällsmat, 21 kronor

Avgift för dagverksamhet, Socialtjänstlagen (SoL)

82 kronor per dag (56 kronor mat, 26 kronor verksamhet)

Avgift för trygghetslarm

286 kronor per månad

Avgift för tillfällig hemtjänst

264 kronor per timme

Avgift för slutstädning i särskilda boendeformer

Slutstädning ingår i biståndet när någon flyttar från ett särskilt boende till ett annat. Avgift för slutstädning ingår då i maxtaxan. Slutstädning ombesörjs i andra fall av anhörig/närstående. När anhörig/närstående saknas kan personal på boendeformerna utföra slutstädning. Tim avgift tas då ut enligt taxa för tillfällig hemtjänst, 264 kronor per timma år 2022

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård

286 kronor per månad

Avgifter för ledsagare, SoL

128 kronor per tillfälle

Avlösning av anhöriga/närstående

1-10 timmar per månad kostnadsfritt
Därutöver 5 kronor per timma.

Önskas ytterligare information?

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Avgift för mat i särskilda boendeformer, enligt Socialtjänstlagen, SoL, alla mål, kaffe ingår, 3 240 kronor per månad.

Styckepris

 • Frukost, 26 kronor
 • Lunch/middag, 56 kronor
 • Kvällsmat, 26 kronor
 • Kaffe, 5 kronor

Avgift för matdistribution, 56 kronor per levererad portion och 32 kronor/veckoleverans.

Mer information

Kontakta vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0512-313 24 eller Socialförvaltningen på telefonnummer 0512-312 38.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.