Beroende och missbruk

Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende och missbruksproblem får det stöd och den hjälp som de är i behov av för att sluta med sitt missbruk.

En person sitter på en bänk med huvudet lutat i sina händer

Behöver du hjälp att komma ur ditt missbruk/beroende eller har du någon i din omgivning som är i behov av hjälp kan du kontakta oss på Beroendeenheten i Vara.

Socialnämndens insatser grundar sig på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Insatserna bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och den enskildes önskemål.

Kontakt

Om du vill anmäla att någon far illa på grund av sitt missbruk, kontakta Individ- och Familjeomsorgen.

Tel: 0512-310 00

Fax: 0512-313 34

Råd, stöd och behandling

Om du eller någon närstående behöver råd, stöd och/eller behandling kan du vända dig till Vara Beroendeteam på vuxensektionen vid Individ- och familjeomsorgen via kommunens växel, 0512-310 00.

Mer om beroende och missbruk

Alkohol- och missbruksfrågor

aktivalanken.com
aa.se
al-anon.se
nasverige.org
folkhalsoinstitutet.se
can.se
verdandi.se
iogt.se

Spelberoendefrågor

slutaspela.nu
spelberoende.se
spelberoendegruppen.com/lidkoping

Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga: 020-81 91 00

Utredning - missbruk

Missbruksgruppen består av socialsekreterare som utreder behov avseende vård och behandling. Grundprincipen är att vården i så stor utsträckning som möjligt genomförs på hemmaplan via öppenvården. Vid behov kan behandling/vård beviljas på institution eller i familjehem.

Vid ansökan om vård eller behandling inleds utredning jml 11 kap 1 § SoL. En utredningsplan upprättas och en grundlig utredning samt kartläggning genomförs för att på bästa sätt matcha rätt behandling till den sökande. Utredning och kartläggning sker med hjälp av ASI-intervju. ASI är en förkortning av ”Addiction Severity Index”. ASI är en strukturerad intervjumetod för kartläggning och analys av den enskildes livssituation med tonvikt på missbruksproblemens omfattning. Intervjun baseras på sju viktiga livsområden; alkohol- och narkotikaanvändning, fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj- och umgänge och psykisk hälsa.

Utredningen ligger till grund för ett beslut. När en insats beviljas på hemmaplan görs en planering i samråd med den enskilde, socialsekreterare och öppenvårdspersonal.

Vara Beroendeteam

Du som har ett beroende av alkohol/narkotika kan vända dig till Vara Beroendeteam.

Provtagning

Vardagar klockan 08:00–09:00. Provtagning via remiss från handläggare gratis, utan remiss 40 kr/substans.

Samtal

Vi erbjuder 3-5 fria samtal som du kan komma på utan att bli registrerad.

Vara Beroendeteam kan även erbjuda individuell behandling efter beslut från missbrukshandläggare i Vara kommun.

Denna behandling kan innebära:

  • Motiverande samtal (MI) / MET
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
  • Individuellt stöd/ råd och stödsamtal

Vi arbetar med hela din situation utifrån en individuell genomförandeplan.

Kontakt

För kontakt med Vara Beroendeteam ring något av följande nummer: 0512-317 36, 0512-312 61.

Besöksadress: Allégatan 46, VARA

Postadress: Individ- och familjeomsorgen, Vara Beroendeteam, 534 81 VARA

Om du eller någon närstående behöver råd, stöd och/eller behandling kan du vända dig till Vara Beroendeteam på vuxensektionen vid Individ- och familjeomsorgen via kommunens växel, 0512-310 00.

Mer om beroende och missbruk

Alkohol- och missbruksfrågor

aktivalanken.com
aa.se
al-anon.se
nasverige.org
folkhalsoinstitutet.se
can.se
verdandi.se
iogt.se

Spelberoendefrågor

slutaspela.nu
spelberoende.se
spelberoendegruppen.com/lidkoping

Nationella stödlinjen för spelare och anhöriga: 020-81 91 00

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.