Barn som far illa – anmälan

Om du är orolig för hur barn har det, misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd genom socialtjänsten bör du anmäla detta till socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta socialtjänsten via kommunens växel och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Här finns ett anmälningsformulär om du hellre vill skicka in det via post, adress Individ- och familjeomsorgen Vara kommun 534 32 Vara: Anmälningsformulär – barn som far illa

Socialtjänsten måste undersöka om det finns skäl till oron för barnet. Om anmälan är allvarlig kan socialtjänsten göra utredning mot familjens vilja.

Oavsett vem som tar kontakten med oss så är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen samt den oro som framkommit från andra som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det bra att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt exempelvis anhöriga, vänner och myndighetspersoner såsom skola, barnomsorg m.m.

Kan man vara anonym?

Om du vill vara anonym så har du rätt till detta och socialtjänsten måste ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den om blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Annan information och stöd

BRIS (barnens rätt i samhället)

Rädda barnen – föräldratelefon 020-786 786

Västbus – Alla 49 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar i ett arbete som kallas Västbus. Det handlar om att arbeta för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och social problematik inte ska hamna mellan ”stolarna”, det vill säga komma i kläm mellan verksamheter. Berörda verksamheter: socialtjänst, skola, elevhälsan och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.