Stöd till familjer

Familjeliv har vi alla erfarenhet av – förväntan, lycka, glädje men även oro, konflikter och gränssättande. Olika situationer väcker olika frågor och svar eller tips.

Adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Länsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Detta kan ske antingen medan man väntar barnet eller efter att barnet är fött. Skatteförvaltningen lämnar besked till kommunens socialtjänst om dessa barns födelse. Man kan beställa tid själv innan barnet är fött eller så får man en kallelse efter barnets födelse. Är man som föräldrar överens kan man i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att man vill ha gemensam vårdnad.

Familjehem

Alla barn har föräldrar men ibland behövs två till! Har du plats i hjärtat och plats hemma? Individ- och Familjeomsorgen i Vara kommun söker trygga, stabila vuxna som kan älska, vårda och dela barnet med dess föräldrar.

Vad är ett familjehem/fosterhem?

Som familjehem öppnar du din dörr och låter ett barn/ungdom flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Familjehemmet blir barnets nya hem. Placeringen kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxttid. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan barnets familj, familjehemmet och socialtjänsten. Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationen till dess föräldrar viktig. Som familjehem måste man därför kunna och vilja upprätthålla kontakten med dem och förmodligen också vara den som tar första steget. Ju bättre de vuxna i barnets omgivning kan samarbeta desto lättare blir det för barnet.

Varför behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn måste bo i familjehem. Det kan bero på att föräldrarna är sjuka, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet/ungdomen lever på ett sådant sätt att det riskerar sin hälsa och utveckling. Utsattheten sätter givetvis spår hos dessa barn. En del blir överaktiva och aggressiva medan andra blir tysta och inbundna. Några får svårt att sova, andra reagerar med skolk eller matvägran. Deras reaktion är ett rop på hjälp i en situation de själva inte rår för eller rår över. För att de ska klara sig krävs att någon ser, förstår och agerar.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är helt vanliga familjer. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen avgörande betydelse. Det ställs inga formella krav på utbildning eller särskilda meriter. De som vill ställa upp bör ha ork, tid och engagemang. Stabila levnadsförhållanden är också viktigt. Familjehem till barn och ungdom ska godkännas av socialnämnden. Familjehemssekreterarna gör en utredning för att bedöma familjehemmets resurser och lämplighet. I vår kommun används en familjeintervju som baseras på Kälvestensmetoden. Familjehemssekreterarna gör hembesök, samt tar uppgifter från referenter, socialregister, försäkringskassa, kronofogde- och polisregister.

Vad får familjehemmen?

Familjehemssekreterarna ger stöd och handledning till familjehemmen. Familjehem får ekonomisk ersättning från kommunen. Varje månad utbetalas ett arvode, samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättningen är beror på barnets ålder och uppdragets omfattning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting.

Vad är en kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer får av socialtjänsten i uppdrag att ge stöd till en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen några dygn per månad. Kontaktfamilj är en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer. Alla som har kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?

Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp.

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Tid, ork och intresse räcker långt. En utredning görs för att bedöma resurser och lämplighet. Familjehemssekreterarna gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social-, kronofogde- och polisregister samt från försäkringskassan.

Vad får kontaktfamiljerna?

Som kontaktfamilj får man varje månad ett arvode samt en omkostnadsersättning för de utgifter man har i samband med sitt uppdrag. Hur stor ersättning man får beror på barnets ålder och uppdragets omfattning.

Kontakt

Vill du veta mer om vad det innebär att vara familjehem eller kontaktfamilj åt Vara kommun? Kontakta gärna familjehemssekreterarna 0512-310 13 och 0512-312 43.

Familjerådgivning

Till familjerådgivningen vänder sig par, familjer och ensamstående som har relationsproblem. Familjerådgivningen erbjuder samtalsbehandling till en kostnad av 100 kr/samtal. Många vill ha hjälp med att förbättra relationen för att kunna fortsätta leva tillsammans. En del kanske har bestämt sig för att separera och vill ha hjälp med att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Redan separerade par kan önska hjälp med vårdnads- och umgängesfrågor m.m.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtalsstöd för par, ensamstående, familjer och släkt. Du som bor i Vara kommun är välkommen att vända dig till Familjerådgivningen i Lidköping. För information och kontaktuppgifter gå till familjerådgivningens hemsida.

Vara familjeteam, familjebehandling

Läs mer om familjebehandling.

Samarbetssamtal

Kommunen ska kunna erbjuda föräldrar att ha så kallade samarbetssamtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Föräldrar kan själva begära samarbetssamtal.

Någon dokumentation av samarbetssamtalen skall inte göras eftersom detta är en rådgivningsverksamhet som inte omfattas av lagens bestämmelser om dokumentation.

Broschyrer

Samarbetssamtal

Att skiljas när man har barn

Gemensam vårdnad

Utredning barn och unga

Barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn. Det är visionen i barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. BBIC är en utredningsmodell som rekommenderas av Socialstyrelsen och som Vara arbetar efter. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens från Socialstyrelsen. Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden. Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet.

Läs mer om BBIC.

Vårdnad, boende och umgänge

I de fall där föräldrar inte sammanbor kan socialtjänsten medverka till en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge.

Om ni föräldrar är överens i frågor som rör barnets/barnens vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten för att få hjälp med att skriva avtal om dessa frågor eller någon av dem. Om avtalet bedöms vara till barnets bästa godkänns det av socialnämnden, vilket innebär att avtalet får samma juridiska status som en dom från domstol.

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna även om de inte lever tillsammans. Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om hur umgänget ska utformas, kan ni vända er till socialtjänstens familjerätt för samarbetssamtal (se mer på vår sida ”Samarbetssamtal”)

Om detta inte är en framkomlig väg kan du som förälder kontakta Tingsrätten och begära att få umgänget fastställt i dom. Tingsrätten kan begära att socialtjänsten ska genomföra en umgängesutredning.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Mer information

Försäkringskassan: Om ni separerar

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Länsrätten.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de sökande för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare förhållanden, nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, äktenskap/samlevnad, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn, referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill skall läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.