Integrationsarbete

Jordglob

En viktig del är mottagning och introduktion för att kunna ge nyanlända personer förutsättningar för att kunna bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället. Har du några frågor kring kommunens integrationsarbete får du gärna använda dig av vårt BättreVara-forum.

Integrationsenheten

På Arbete och Sysselsättningsenheten arbetar kommunens integrationssamordnare. De arbetar främst med att underlätta för nyanlända som har uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället. De hjälper till med att finna svar på frågor om hur saker fungerar i Sverige. Det kan till exempel vara frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur man kan lära sig svenska. Vid behov erbjuds service och socialt stöd. Integrationssamordnarna lämnar också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommuner som arbetar med invandring och integration.

För mer information, klicka här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Integrationssamordnarna via Vara kommuns växel 0512-310 00.

Ansvarsområden

Asylsökande vuxna och barn i familjer
En asylsökande person är en person som sökt om uppehållstillstånd i Sverige, men inte fått svar på sin ansökan. Migrationsverket har ansvar för asylsökande personer. Migrationsverkets uppgift är att handlägga och besluta i ärendet, ordna med boende för asylsökande samt betala ut dagpenning.

Kommunen ansvarar för att erbjuda barn skolgång och barnomsorg.

Asylsökande kan få arbeta eller praktisera.

Personer med uppehållstillstånd 
Sedan 1 mars 2016 har alla kommuner i Sverige ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända, d.v.s. personer som fått uppehållstillstånd.

Kommunen ansvarar i huvudsak för:

  • bosättning efter anvisning och praktiska råd i samband med bosättning
  • anordna SFI (Svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • försörjningsstöd i vissa situationer

En nyanländ person, som bosatt sig i en kommun, har samma rättigheter och skyldigheter som övriga kommuninvånare. Några få undantag finns.

Arbetsförmedlingen ansvarar för insatser mot arbete och sysselsättning genom bland annat genom etableringsreformen, samt för utbetalning av etableringsersättning.

Kommunen erhåller statlig ersättning för mottagandet av nyanlända.

Ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, som är skilt från båda sina föräldrar vid ankomsten till Sverige. Kommunen ansvarar för att ensamkommande barn, både för asylsökande och med uppehållstillstånd, ska få boende, tillsyn, omsorg och skolgång. Vidare ska kommunens överförmyndare utse God man för barnet.

Olika former av boende för asylsökande

Boendeformer asylsökande

Källa: Migrationsverket

Vem är ensamkommande?

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige

Viktiga begrepp att känna till

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Asyl

Ett uppehållstillstånd som en utländsk medborgare har fått eftersom han eller hon är flykting enligt utlänningslagen.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Eget boende, EBO

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Flyktingkvot

Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska vidarebosätta till Sverige

God man

En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Det är kommunen som utser god man.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge utlänningen är bosatt i Sverige.

Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT

Ett uppehållstillstånd som bara gäller för en viss tid.

Uppehållstillstånd, UT

En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd (gäller inte EU/EES-medborgare och deras anhöriga). Kan vara tidsbegränsat eller permanent.

Hur fungerar skolgången?

I Kvänum på Nästegårdsskolan och Vara på Alléskolan finns förberedelseklasser (grundskola) där man främst lär sig svenska, matematik, engelska, ämnen som inte kräver språk (idrott, bild, musik). Man börjar där även om man har en tillhörighet i en annan klass/skola. Så fort som möjligt slussas man ut i sin ordinarie klass.

Svenska för invandrare?

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Den riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Här kan du läsa mer om SFI-studier.

På Arbete och Sysselsättningsenheten arbetar kommunens integrationssamordnare. De arbetar främst med att underlätta för nyanlända som har uppehållstillstånd i Sverige att få en bra start i Vara kommun och bli delaktiga i det svenska samhället. De hjälper till med att finna svar på frågor om hur saker fungerar i Sverige. Det kan till exempel vara frågor om skola, sjukvård, Migrationsverket eller hur man kan lära sig svenska. Vid behov erbjuds service och socialt stöd. Integrationssamordnarna lämnar också information om invandring och flyktingfrågor.

Det finns många aktörer förutom kommuner som arbetar med invandring och integration.

För mer information, klicka här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Integrationssamordnarna via Vara kommuns växel 0512-310 00.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.