OF – omsorgen kring personer med funktionsvariationer

Omsorg funktionshinder (OF) består av många olika insatser och verksamheter. Allt från verksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och äldre. Vi riktar oss till de som har någon form av funktionsnedsättning och ibland även en kombination av flera funktionsvariationer.

En pojke och en kvinna tittar fram bakom ett dockhus.

Kommunens handläggare beslutar om insatser utifrån SOL (socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst. Försäkringskassan handlägger enligt SFB (socialförsäkringsbalken; statlig assistansersättning)  och vi inom OF verkställer dessa. SOL-insatser ger skäliga levnadsvillkor medan LSS ska garantera goda levnadsvillkor för människor med funktionsvariationer. För att omfattas av LSS måste man tillhöra lagens specifika personkrets.

Att få leva som en självständig individ utifrån sina egna resurser och att få bestämma över sin vardag är avgörande för alla människors livskvalitet, och detta är målet med vår verksamhet. Personer med funktionsvariationer ska, så länge som möjligt, kunna leva ett aktivt och självständigt liv i en miljö där man känner sig hemma.

Målet för Vara kommuns OF är även att människor med funktionshinder ska leva och bo som andra människor. De ska kunna utöva ett aktivt och självständigt liv så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Brukaren ska uppleva ett gott bemötande och ges möjlighet till delaktighet; inflytande och medbestämmande där man tar fasta på det salutogena samt stöttar och kompenserar genom individuella lösningar för de behov som finns.

Vara kommuns socialnämnd är det politiska organ som har ansvar för insatser till äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt stöd och service för psykiskt funktionshindrade.

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

  • Rådgivning och annat personligt stöd.
  • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
  • Ledsagarservice.
  • Kontaktperson.
  • Avlösarservice i hemmet.
  • Korttidsvistelse utanför hemmet.
  • Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
  • Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  • Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.