Personligt ombud

Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. Verksamheten riktar sig till psykiatrireformens målgrupp dvs personer över 18 år med psykisk sjukdom som har omfattande och långvariga funktionshinder. Dubbel diagnos kan förekomma.

De personliga ombuden skall främst arbeta uppsökande och utveckla metoder för att nå personerna i målgruppen som för närvarande inte har erfoderlig kontakt med socialtjänsten, sjukvården eller annan aktuell huvudman. Förutom att kontakt etableras genom uppsökande arbete kan det även ske genom egen kontakt, via anhörig, socialtjänst, sjukvård, psykiatri eller intresseorganisationer.

Den enskilde väljer själv om han eller hon vill ha stöd från personligt ombud.

Vilka personer kan behöva hjälp och stöd av personligt ombud

 • Det psykiska funktionshindret bör vara avgörande för om en person ska få personligt ombud, inte diagnosen
 • Den enskilde har svårt att tillvarata sina rättigheter när det gäller vård, stöd och service, samt har svårigheter med myndighetskontakter.

Vilken arbetsmetod används?

 • När behov av personligt ombud konstateras inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar.
 • Utgår från individens önskemål och behov.
 • Tillsammans med henne/honom identifiera behovet av vård, stöd och service.
 • Samordna olika stödinsatser.
 • Bistå i kontakt med myndigheter.
 • Vår enda uppdragsgivare är individen.

Vilka attityder och förhållningssätt används?

 • Den enskilde bestämmer själv – ombudet ska stödja med resurser för att nå egna mål.
 • Långsiktighet/tålamod – en ”grundbult” för att nå resultat i arbetet med denna målgrupp.
 • Nära relation – lära känna den enskilde och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och förändring påbörjas.
 • Arbeta i miljöer som den enskilde finner naturlig bl.a genom hembesök.
 • Arbeta flexibelt i nuet – den enskildes unika behov av just nu aktuella funktionsnivå och funktionstillstånd är utgångspunkt för allt arbete.
 • Dokumentation sker enbart i form av minnesanteckningar

Kontakt

Johnny Edvinsson
Tel: 0515-82016, 073-023 38 69
johnny.edvinsson@falkoping.se

Louise Arvidsson
0515-82016, 073-4606418
louise.arvidsson@falkoping.se

Markus Svensson Björk
0515-82016, 076-1392017
markus.svenssonbjork@falkoping.se

Besöksadress Falköping:

Ållebergsvägen 9 A
521 41 Falköping

Besöksadress Vara:

Allégatan 46
Vara vårdcentral

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.