Krisinformation

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten Västra Skaraborg som rycker ut.

En ambulans

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Vara kommun kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera.

Kommunens ansvar

Vara kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet.

Kommunen har ett ansvar för att minska riskerna och för att vara förberedd om en kris inträffar. En kris hotar grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning eller vår hälsa.

Kommunen har ett ansvar för att lindra effekterna av en kris. Kommunen ska varje år analysera vilka hot och risker det finns inom kommunen.

Krisstöd

Krisstöd är en del av kommunens krisorganisation och aktiveras när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa uppkommen händelse eller kris. Det kan också ske när det krävs samordnande resurser i samband med en omfattande händelse eller kris i Vara kommun.

Extraordinär händelse

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. Ibland används begreppet ”extraordinär händelse”. Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Extrem väderlek eller strömavbrott kan vara exempel på extraordinära händelser.

Läs mer om samhällets krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap jobbar med hot och kriser i Sverige.

Journummer Vara kommun

Adress

Tornväktargatan 2,
531 57 LIDKÖPING

Du når kommunens säkerhetssamordnare på:
0510-77 17 77
0510-77 66 25
0510-77 66 65
saksam@vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.