Stöd i hemmet

Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, sjuksköterskeenheten, bostadsanpassning, samt trädgårds- och fixartjänst.

Hemtjänst

Hjälp i hemmet är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) Den sociala omsorgen syftar till att ge stöd och hjälp åt människor för att förbättra deras livssituation. Exempel på insatser som utförs av hemtjänstens personal är: personlig omvårdnad, sjukvårdsinsatser, tvätt- och klädvård, inköp, matdistribution, städning och i vissa fall matlagning. Personer som bor i…

Trygghetslarm

Till dig som har trygghetslarm Förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma är att de känner sig trygga och säkra i sin bostad. När behovet av omsorg och omvårdnad är stort eller när en allmän otrygghet finns för att till exempel ramla och skada sig, är trygghetslarm ett hjälpmedel. Trygghetslarmet ger…

Sjuksköterskeenheten

Sjuksköterskorna ansvarar för att  personer i särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende får sina Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda dygnet runt. Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbelut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser. Sjuksköterskorna har mycket kontakter med andra vårdgivare. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)…

Bostadsanpassning

Genom ”Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera.)” lämnar kommunen bidrag till anpassning som möjliggör till självständigt boende i permanentbostad. Person som äger bostad/bostadsrätt eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs…

Trädgårds- och fixartjänst

Trädgårdstjänst Arbete, sysselsättning och integration började under 2006 att ge Servicelagen ett utökat arbetsområde som innefattar trädgårds- och fixartjänst mot pensionärer och funktionsnedsatta. Servicelagen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur resurserna ser ut. Servicelagen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov av trädgårdstjänsten. Insatser under kvällar och helger…

Matdistribution hemmaboende

Om du som är hemmaboende pensionär önskar få matleverans hem till dig, så finns det möjlighet att få mat utkörd 1 gång/vecka.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.