Stöd i hemmet

Här hittar du information om hemtjänst, trygghetslarm, sjuksköterskeenheten, bostadsanpassning, samt trädgårds- och fixartjänst.

Parkerade cyklar

Hemtjänst

 Med anledning av coronaviruset har vi gjort tillfälliga förändringar i hemtjänsten. Förändringarna innebär främst att minska de fysiska besöken och istället, i de fall det är möjligt, ha kontakt och tillsyn via telefon. Det innebär också att hemtjänsten kommer vara restriktiva med ledsagning och följeslagare. Hjälp med städning kommer att genomföras som vanligt så långt…

En mans arm med larmklocka

Trygghetslarm

Till dig som har trygghetslarm Förutsättningar för att äldre och funktionshindrade ska kunna bo kvar hemma är att de känner sig trygga och säkra i sin bostad. När behovet av omsorg och omvårdnad är stort eller när en allmän otrygghet finns för att till exempel ramla och skada sig, är trygghetslarm ett hjälpmedel. Trygghetslarmet ger…

En kvinna som håller i en matlåda

Matdistribution hemmaboende

Om du som är hemmaboende pensionär önskar få matleverans hem till dig, så finns det möjlighet att få mat utkörd 1 gång/vecka.

Sjuksköterskeenheten

Sjuksköterskorna ansvarar för att  personer i särskilt boende och de som är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende får sina Hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosedda dygnet runt. Nattetid arbetar kommunens nattpatruller och insatser ges utifrån biståndsbeslut, emottagande och uppföljning av trygghetslarm och planerade samt akuta sjuksköterskeinsatser. Sjuksköterskorna har mycket kontakter med andra vårdgivare. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)…

Handikapp ramp

Bostadsanpassning

Genom "Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera." lämnar kommunen bidrag till anpassning som möjliggör till självständigt boende i permanentbostad. Person som äger bostad/bostadsrätt eller hyr lägenhet kan erhålla bidrag när åtgärden utförs av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Bedömning skrivs i form av intyg, som bekräftar bestående nedsättning samt problembeskrivning, detta görs…

Trädgårdsarbete

Trädgårds- och fixartjänst

Trädgårdstjänst Arbete, sysselsättning och integration började under 2006 att ge Servicelagen ett utökat arbetsområde som innefattar trädgårds- och fixartjänst mot pensionärer och funktionsnedsatta. Servicelagen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur resurserna ser ut. Servicelagen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov av trädgårdstjänsten. Insatser under kvällar och helger…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.