Gator och parker

Gatu- och parkenheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12 tätorter.

Bilden föreställer penser blommor i olika färger

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom äldre stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter.

Belysning

I Vara kommun finns det gott om gatlyktor och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor.

Felanmälan trasig gatubelysning.

Gatubelysningen hålls tänd nattetid och regleras genom skymningsreläer.

Blomlådor

För att få en trygg och säker trafikmiljö får blomlådor placeras på gatan. Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Du som fastighetsägare kan medverka till att sänka fordonens hastighet genom att placera ut blomlådor enligt angivna regler.

Blomlådor för att dämpa hastigheten på gatan

För att få en tryggare och säkrare trafikmiljö får blomlådor placeras på gatan. Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Du som fastighetsägare kan medverka till att sänka fordonens hastighet genom att placera ut blomlådor enligt de här angivna reglerna:

 • Tillstånd söks via kommunens e-tjänst eller direkt hos kommunens gatukontor.
 • Tillståndet gäller för 1 år i taget.
 • En kontaktperson ska finnas, som ansvarar för blomlådorna. Ansvaret innefattar:
  • Renhållning (städning och sopning) runt lådorna
  • Att blommor eller gröna växter är planterade i lådorna
  • Regelbundet kontrollera att lådorna är korrekt placerade
 • Kontaktpersonen ska bo på den gata där blomlådorna ställs ut.
 • Fastighetsägare som finns i direkt anslutning till blomlådorna ska vara positiva till utplaceringen.
 • Blomlådorna får ställas ut under tiden 1 maj – 1 november. Dessa tider gäller under förutsättning att vårens sandupptagning är slutförd samt höstens lövupptagning respektive snöröjning ej påbörjats. Är sandupptagningen inte utförd 1 maj kan ni själv sopa under blomlådorna eller vänta med utplacering tills sopning gjorts.
 • Gatan ska vara en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik och utan busstrafik.
 • Platsen där blomlådorna står ska vara belyst nattetid.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter och enligt Trafikverkets regler.
 • Blomlådorna bygger ni själva enligt kommunens ritningar.

Placering blomlåda

Ritning som berättar hur blomlådor får vara placerade på en gata.

Ritning blomlåda

Instruktion för hur du bygger en blomlåda på korrekt sätt.

För att ansöka om tillstånd för blomlåda, kontakta gatuingenjör.

Gräsytor & parker

Gräsytor

Insprängt mellan hus och villor finns områden med varierat innehåll. Där man lyckats anpassa byggnationen till naturen och bevarat den blir det ofta trivsamt. Vi strävar aktivt efter att öka busk- och trädplaneringen/plantering. Det måste också finnas ytor som är lämpliga för spel och andra aktiviteter som kräver utrymme och kortklippt gräs.

Parker

Parkerna med sina träd och planteringar skapar trivsel och ro för människan. De skall utgöra en lugn och harmonisk miljö och ge avkoppling, tillfälle till reflektion, stimulera sinnet och uppmuntra till aktivitet.

Växtligheten dämpar ljud, bromsar vind, skyddar mot regn och ger under soliga, varma dagar en behaglig skugga. Växtligheten producerar också syre, renar luften, ger ett bättre klimat samt boplatser för insekter och fåglar. Under 2021 ser vi över möjligheten att ställa om viss mark till ängsmark för att öka den biologiska mångfalden.

Omställning till ängsmark

Under åren 2022-2024 ställer Vara kommun om en del av sina klippta gräsytor till ängsmark. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden. Detta genomförs som ett så kallat LONA-projekt (Lokala Naturvårdsprojekt).

På fyra platser i kommunen kommer vi att ställa om en bit av den kortklippta gräsytan till ängsmark. Dessa ytor kommer att slås med slåtterbalk i september, därefter får gräset ligga kvar någon vecka för att gräset ska torka och fröer lossna innan vi samlar upp och kör bort gräset.

Dessa ytor är utmarkerade med juteband och informationstavlor. Under våren 2023 kommer det att ställas ut insektshotell vid ängsytorna som under vintern har byggts av personalen på gatu- och parkenheten.

Ytor som ska bli ängsmark

 • Vara – Bangårdsgatan
 • Kvänum – Grangatan
 • Vedum – Blåbärsstigen
 • St. Levene – Södra vägen

Om LONA

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Syftet med LONA är att är att skydda naturen och göra den tillgänglig och samtidigt ge kommunen extra möjligheter att satsa på naturvård.

Häckar & buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Med stöd av 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har kommunfullmäktige meddelat föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen som innebär följande: Tomter ska hållas i vårdat skick, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Ansvar för buskar och häckar mot gata

Gatuenheten har ansvar för att gång-och cykelbanor ska vara trafiksäkra. Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten. Det gör det omöjligt att utnyttja hela gång- och cykelbanans bredd. Om det visar sig att fastighetsägaren efter tillsägelse inte beskär utväxande häckar har kommunen rätt att utföra beskärning på fastighetsägarens bekostnad.

Beskärning av trädgrenar och häckar

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar för fri sikt och höjd. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen. Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns.
På hörntomt får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatunivå, inom en sikttriangel om minst 10 meter åt vardera håll.
Bilden illustrerar tillåten höjd på växtligheten på en hörntomt.

Vid utfart mot gata bör växter inte vara högre än 80 cm över gatunivå inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
Bilden illustrerar hur hög växtlighet får vara vid utfarten från en tomt till gatan eller gångbanan.

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
– över gångbana, minst 2,5 meter
– över cykelväg, minst 3,2 meter
– över körbana, minst 4,6 meter

Bilden illustrerar tillåten höjd på buskar eller träd som sträcker sig över en gata eller gångbana.

Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.

Nyplantering av häckar och buskage

Vid nyplantering av häck och buskar, tänk på att placera växten minst 70 cm innanför tomtgräns. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Det krävs inget bygglov för att plantera häckar och buskage.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att de placeras tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar i trädgården, klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Tar växtligheten överhand kan fastighetsägaren bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Lekplatser

För att barn ska utvecklas och hålla sig friska behöver de få leka och röra på sig. Att ha en lekplats i sitt närområde är ett bra komplement till naturens olika miljöer och till uppväxtmiljön i övrigt.

I Vara kommun finns 18 stycken kommunala lekplatser utöver de som finns på våra skolgårdar. Lekplatserna besiktigas årligen och är både roliga och säkra.

Skogar

De tätortsnära skogarna är en tillgång som blir allt viktigare för människorna i dagens samhälle med dess höga tempo. Här finns möjlighet till rekreation och reflektion i avspända miljöer. Skogarna sköts inte med skogsproduktion som mål. Det viktiga är istället att ge förutsättningar som gynnar djur och fågelliv.

Dumpade fordon

Det är i första hand markägaren som har ansvaret för att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och står på olämplig plats.
Om det inte går att få kontakt med den ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Vara kommun, med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129) samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982.1989), besluta att fordonet skall omhändertas och skrotas men på fordonsägarens bekostnad.

Om ett fordon har lämnats på någon annans mark, är fastighetsägaren ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet/skrotbilen/husvagnen/släpkärran. Tänk på att dokumentera alla försök med att få tag på fordonsägaren. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren ansöker om hjälp vi kommunens felanmälansystem, denna dokumentation vill vi få tillgång till innan vi tar över ärendet.

Såhär gör man en felanmälan gällande en skrotbil.

Formulär felanmälan

Gå in under felanmälan och välj Gata/trafik, Trafik, Felparkerat fordon, skriv in en kort beskrivning av ärendet och välj plats där fordonet står placerad, fyll i mailadress och telefonnummer som vi kan nå er på.
Räkna med ca 4-5 veckors hanteringstid för att få fordonet bortforslat.

Film – svar på vanliga frågor till gatu- och parkenheten

I Vara kommun finns det gott om gatlyktor och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor.

Felanmälan trasig gatubelysning.

Gatubelysningen hålls tänd nattetid och regleras genom skymningsreläer.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.