Gator och parker

Gatu- och parkenheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12 tätorter.

Bilden föreställer penser blommor i olika färger

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och enskilda vägar. Kommunens skyldighet att sköta väghållningen gäller först och främst gator inom äldre stadsplaner och inom detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats. Ansvaret för enskilda vägar ligger på fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter.

Belysning

I Vara kommun finns det gott om gatlyktor och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor.

Felanmälan trasig gatubelysning.

Gatubelysningen hålls tänd nattetid och regleras genom skymningsreläer.

Blomlådor

För att få en trygg och säker trafikmiljö får blomlådor placeras på gatan. Blomlådorna bekostas, ägs och sköts av de boende på gatan. Du som fastighetsägare kan medverka till att sänka fordonens hastighet genom att placera ut blomlådor enligt angivna regler.
Blomlådor för att dämpa hastigheten på gatan

För att ansöka om tillstånd för blomlåda, kontakta gatuingenjör.

Gräsytor & parker

Gräsytor

Insprängt mellan hus och villor finns områden med varierat innehåll. Där man lyckats anpassa byggnationen till naturen och bevarat den blir det ofta trivsamt. Vi strävar aktivt efter att öka busk- och trädplaneringen/plantering. Det måste också finnas ytor som är lämpliga för spel och andra aktiviteter som kräver utrymme och kortklippt gräs.

Parker

Parkerna med sina träd och planteringar skapar trivsel och ro för människan. De skall utgöra en lugn och harmonisk miljö och ge avkoppling, tillfälle till reflektion, stimulera sinnet och uppmuntra till aktivitet.

Växtligheten dämpar ljud, bromsar vind, skyddar mot regn och ger under soliga, varma dagar en behaglig skugga. Växtligheten producerar också syre, renar luften, ger ett bättre klimat samt boplatser för insekter och fåglar. Under 2021 ser vi över möjligheten att ställa om viss mark till ängsmark för att öka den biologiska mångfalden.

Häckar & buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Med stöd av 3 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning har kommunfullmäktige meddelat föreskrifter för gaturenhållningen i kommunen som innebär följande: Tomter ska hållas i vårdat skick, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Ansvar för buskar och häckar mot gata

Gatuenheten har ansvar för att gång-och cykelbanor ska vara trafiksäkra. Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten. Det gör det omöjligt att utnyttja hela gång- och cykelbanans bredd. Om det visar sig att fastighetsägaren efter tillsägelse inte beskär utväxande häckar har kommunen rätt att utföra beskärning på fastighetsägarens bekostnad.

Beskärning av trädgrenar och häckar

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar för fri sikt och höjd. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen. Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns.
På hörntomt får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatunivå, inom en sikttriangel om minst 10 meter åt vardera håll.
Gata

Vid utfart mot gata bör växter inte vara högre än 80 cm över gatunivå inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
Häckar

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
– över gångbana, minst 2,5 meter
– över cykelväg, minst 3,2 meter
– över körbana, minst 4,6 meter

Olika banor

Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.

Nyplantering av häckar och buskage

Vid nyplantering av häck och buskar, tänk på att placera växten minst 70 cm innanför tomtgräns. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Det krävs inget bygglov för att plantera häckar och buskage.

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att de placeras tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar i trädgården, klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Tar växtligheten överhand kan fastighetsägaren bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Lekplatser

För att barn ska utvecklas och hålla sig friska behöver de få leka och röra på sig. Att ha en lekplats i sitt närområde är ett bra komplement till naturens olika miljöer och till uppväxtmiljön i övrigt.

I Vara kommun finns 18 stycken kommunala lekplatser utöver de som finns på våra skolgårdar. Lekplatserna besiktigas årligen och är både roliga och säkra.

Skogar

De tätortsnära skogarna är en tillgång som blir allt viktigare för människorna i dagens samhälle med dess höga tempo. Här finns möjlighet till rekreation och reflektion i avspända miljöer. Skogarna sköts inte med skogsproduktion som mål. Det viktiga är istället att ge förutsättningar som gynnar djur och fågelliv.

I Vara kommun finns det gott om gatlyktor och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor.

Felanmälan trasig gatubelysning.

Gatubelysningen hålls tänd nattetid och regleras genom skymningsreläer.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.